БГ

EN

   
           
Проекти


"Проект 100"


Инвестиционен
център "Марица"

Бизнесът на Хасково
и Еврос - заедно
в Европа

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Изисквания към кандидатите

В Проект 100 могат да участват физически лица - български граждани, които:

  • имат бизнес идея, желаят да стартират микро или малък собствен бизнес, лично участват в етапите на Проекта и са пряко ангажирани с разработването и изпълнението на бъдещата стопанска дейност
  • осигурят 20% от размера на исканата безвъзмездна помощ като собствено участие за стартиране на дейността


Предимство имат кандидати, чиито бизнес идеи включват усвояването на нови продукти/услуги, ноу-хау, нови и/или енергоспестяващи технически решения и производствени технологии, както и използването на възобновяеми енергийни източници.

В Проект 100 не могат да участват лица, които:

  • имат задължения към Националната агенция по приходите;
  • притежават регистрирана фирма и/или са съдружници във фирма, и/или управляват фирма с предмет на дейност съвпадащ с бизнес идеята, с която кандидатстват по Проекта;
  • са обект на конфликт на интереси;
  • са представили в документацията по Проекта непълна и/или невярна информация;
  • към момента на кандидатстването са непълнолетни

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 

< Назад

 

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град