БГ

EN

   
           
 
Проект


Бизнесът на
Хасково и Еврос - заедно в Европа

- за програмата

- за проекта

- партньори

- екип по проекта

- издания

- събития

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2004 Фонд за малки проекти в подкрепа на икономическото развитие и насърчаване на заетостта, Бюджетна линия: BG : 2004/016-782. 01. 02 Проект “ Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа ”

  • На 7 февруари 2007 г. в Областна администрация "Родопи - Еврос", гр. Комотини – Гърция се проведе работна среща по проект “Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа” . Целта на срещата бе да се сформира екип за осигуряване ефективното изпълнение на проектните дейности и постигането на планираните резултати. Участие в срещата взеха Областните управители на областите Хасково и Еврос, съответно г-жа Йовчева и г-н Минополус, както и Ръководителят на проекта – г-жа Великова и Координаторът по проекта от гръцка страна – г-н Арсениу.
  • На 2 май в гр. Александруполис се проведе работна среща на Изпълнителния комитет по проекта.Целта на срещата бе да се представят постигнатите резултати до момента и да се поставят задачите за следващия период. Участие в срещата взеха: Маргарита Великова, Ръководител проект; Спиридон Арсениу, Координатор по проекта от гръцка страна; Координаторът „Международни партньорства”; Координаторът „Обучение и квалификация”; Координаторът „Представяне, издателска дейност и комуникации”; Счетоводителят по проекта. В срещата участие взеха и единият от експертите от гръцка страна по дейност 2 „Дейности по проучване и анализ”.

Семинар “Техническите изисквания и стандарти на ЕС”

На 26 и 27 юли 2007 г. РСО “Марица” проведе в Хасково българо-гръцки семинар на тема: “Техническите изисквания и стандарти на ЕС”. Това бе първия семинар по проект “Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа”, финансиран по Програма ФАР ТГС България – Гърция 2004 г.

Целта на семинара бе да допринесе за повишаване информираността на бенефициентите относно техническите изисквания на ЕС и положителните практики на тяхното приложение, да се обмени опит между бизнеса от двете страни на границата и да бъдат създадени трансгранични бизнес партньорства.

Участие в инициативата взеха представители на бизнеса, представители на местните и на регионалните власти, представители на НПО и журналисти от регион Хасково и представители на бизнеса от Еврос.

Семинар „Търговски аспекти на присъединяването. Публично-частното партньорство – възможности и най-добри практики”

Регионално сдружение на общините “Марица” проведе на 23 и 24 август 2007 г. в Хасково българо-гръцки семинар на тема: „Търговски аспекти на присъединяването. Публично-частното партньорство – възможности и най-добри практики”. Това бе вторият семинар по проект “Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа”, финансиран по Програма ФАР ТГС България – Гърция 2004 г.

Целта на семинара бе да допринесе за повишаване на информираността на бенефициентите относно търговските аспекти на присъединяването към ЕС, ползите и най-добрите практики от приложението на публично-частното партньорство, да се обмени опит и да се създадат трансгранични партньорства.

В инициативата взеха участие представители на бизнеса от Еврос и представители на бизнеса от Хасково, представители на местните и регионални власти и НПО.

Обучителна визита в гр. Александрополис, Република Гърция по проект: „Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа”

27 – 28. 09 2007 г.

 На 27 и 28 септември 2007 г. в гр. Александрополис, Република Гърция, се проведе обучителна визита по проект на РСО „Марица” - Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа”, който се осъществява с финансовата помощ на Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2004.

Целта на инициативата бе да се обмени опит между бизнеса от двете страни на границата по отношение прилагането на европейските изисквания и стандарти, както и да се предостави възможност за създаване на трансгранични бизнес партньорства и привличане на инвестиции чрез публично-частни партньорства.

В обучителната визита взеха участие 27 представители на фирми от регион Хасково, реализиращи дейността си в различни области на производствената сфера, както и представители от общини, членове на РСО „Марица”.

В Гърция групата бе посрещната от г-н Спиридон Арсениу, координатор по проекта от гръцка страна. Участниците се срещнаха и с г-н Чациконстандину – председател на туроператорските агенции от регион Еврос и Директор на Александър бийч хотел. С него бяха обсъдени възможностите за сътрудничество с хотели и туроператори от регион Хасково. Той представи също интереса на гръцките туроператори и хотели към привличане на български туристи. Беше решено да се започне работа за задълбочаване на сътрудничеството между двата региона в тази сфера.

Участниците се срещнаха и с кмета на Община Ферес.  

Заключителен форум

 На 22 ноември 2007 г. РСО „Марица” организира Българо-гръцки заключителен форум в зала „Марица” на Областна администрация – Хасково. Инициативата се реализира по проект на Сдружението „Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа” с финансовата подкрепа на Програма ФАР - Трансгранично сътрудничество България и Гърция, Финансов меморандум 2004. Форумът представлява заключителна фаза на проекта, който се реализира в периода Декември 2006 – Ноември 2007 г. 

На форума присъстваха 47 участника – представители на бизнеса от регион Хасково, България и регион Еврос, Гърция, както и представители на местните власти от двата региона и НПО работещи в областта на бизнес развитието в двете страни.

В рамките на инициативата Ръководителят на проекта – Маргарита Атанасова представи етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати. Координаторът на проекта в Гърция – Спиридон Арсениу, представи постигнатите резултати от съвместното партньорство с РСО „Марица” по проекта и направи презентация за начините на финансиране на Република България от ЕС и бъдещото сътрудничество между двата погранични региона Хасково, България и Еврос, Гърция. В края на форума на всички участници в обучителните дейности по проект „Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа” бяха връчени сертификати от проф. Божана Неделчева - Заместник-директор на Институт за следдипломна квалификация - София и Директор на Сертифициращ институт за общински служители за Централна и Източна Европа.

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град