БГ

EN

   
           
Проект


Бизнесът на
Хасково и Еврос - заедно в Европа

- за програмата

- за проекта

- партньори

- екип по проекта

- издания

- събития

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2004 Фонд за малки проекти в подкрепа на икономическото развитие и насърчаване на заетостта, Бюджетна линия: BG : 2004/016-782. 01. 02 Проект “ Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа ”

Сдружение на пограничния район Еврос”, с инициали Е.С.П.Е.

С едалище : Проватона, община Тихеро

Членове:

 1. Община Тригоно
 2. Община Киприну
 3. Община Орестиада
 4. Община Дидимотихо
 5. Община Метаксадес
 6. Община Орфеас
 7. Община Суфли
 8. Община Тихеро
 9. Община Ферес
 10. Община Самотраки
 11. Областна администрация Еврос
 12. Димокритски Тракийски Университет
 13. Индустриална Камара Еврос
 14. Сдружение на бизнесмени и индустриалци – Орестиада и област Еврос
 15. Сдружение на културните дейци – област Еврос
 16. WWF – Гърция, което се намира в Атина
 17. Организация за проучване и развитие на северна Гърция, която се намира в Орестиада
 18. Общинска Фирма „ЕВРОС А.Е.”, която се намира в Проватона
 19. Сдружение на младите земеделци Еврос, което се намира в Тихеро
 20. Сдружение за развитие- Александруполи
 21. ОТЕ-отдел Еврос, намиращ се в Александруполи
 22. КЕК-Център за професионална реализация Еврос-Образование, намиращ се в Арданио, област Еврос
 23. КЕК Тракия „Атина”, намиращо се в Александруполи
 24. КЕК Тракия - Развитие , намиращо се в Орестиада
 25. Областна Данъчна администрация - отдел Орестиада, намираща се в Орестиада
 26. Разширена Областна администрация Родопи-Еврос, която се намира в Комотини  

Цели на организацията :

 • представяне на пограничните интереси на национално и международно равнище, организации, институции и развитие на инициативи, в тази връзка
 • Обмяна на опит и информация, определяне и координация на обща линия (насока) за развитие в социален, културен, икономически или друг аспект, използване на възникнали възможности и предоставяне на решения.
 • Изпълнение на планове и програми, внасяне на молби за финансиране, разпределяне на средствата на приходите и разходите
 • Организиране на инициативи, които се отнасят до погранично развитие и трансграничносътрудничество
 • Предоставяне на помощ за разрешение на проблеми, отнасящи се до трансграничното сътрудничество и организиране на специални иициативи
 •  Подготовка и изпълнение на програми за развитие с инициативите на Е.Ц., на Съвета на Европа, а също така и с други международни организации
 • Информиране на Европейските институции и на обществото за теми, касаещи трансграничното сътрудничество.
 • Участие на сдружението като член на Пограничните Области в ЕС, също така и в други институции на ЕС, сдружения и организации, които работят за развитието на пограничните райони.
 • Засягане на въпроси и теми от международен характер и обучение на всички служители от страните по-горе, които участват в сдружението.
 • Усилия, насочени към осъществяване на международни сътрудничества с различни организации (например МКО, ОТА, Университети, земеделски кооперации и организации с частни инициативи и др.) и развити страни, с цел съществено подобряване на икономическия и социалния стандарт на жителите и намаляване на бедността. Тези сътрудничества ще бъдат насочени и ще покриват сектори, които са от първостепенна важност за човека, както и такива, насочени към развитие на сътрудничествата във всички аспекти. По-специално ще се съсредоточи върху подпомагане и осъществяване на програми за защита на човешките права, социалната защита, образованието, опазване на околната среда и равенството между половете. Много голямо внимание ще се обърне на изпълнение на програми и дейности, които осигуряват средства на хората в неравностойно положение, подобряване достъпа на жени до местни инициативи и др.
 • Опазване на околната среда и опазване на културното наследство. Информиране и осведомяване на обществото по теми за опазване на околната среда, опазване и подпомагане на културното богатство и теми, които засягат социалната проблематика. Поощряване на дейности и инициативи за опазване на ресурсите на Еврос, на Тракия и на Гърция, общо казано, знаейки че бъдещата им експлоатация трябва да се базира на научни изследвания и показатели. Допълнително проучване и изследване, а също така и участие в дейности и поемане на инициативи за най-правилното използване на ресурсите, опазване и обновяване на всички данни, които подчертават културното богатство, също така производствени техники, местна архитектура, описание на исторически данни и др.  

Органи на сдружението:

 • Общо събрание
 • Изпълнителен комитет

Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град