БГ

EN

   
           
Проект


Бизнесът на
Хасково и Еврос - заедно в Европа

- за програмата

- за проекта

- партньори

- екип по проекта

- издания

- събития

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2004 Фонд за малки проекти в подкрепа на икономическото развитие и насърчаване на заетостта, Бюджетна линия: BG : 2004/016-782. 01. 02 Проект “ Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа ”

Договаряща страна: Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

Водеща организация: Регионално сдружение на общините “Марица”

Партньор: Сдружение на пограничния регион «Еврос»

Териториален обхват: Проектът се изпълнява на територията на общините-членове на РСО “Марица” и на Област Еврос, Гърция.

Обща цел:

Да допринесе за устойчиво развитие, подобряване на бизнес средата и насърчаване на заетостта в трансграничния регион Хасково, България и Еврос, Гърция чрез обмяна на опит и създаване на ефективни партньорства.

Конкретни цели:

 • Да повиши информираността и знанията на българския бизнес сектор по отношение на възможностите за усвояване на средства от европейските фондове
 • Да представи техническите изисквания на ЕС и методите за осъществяване на бизнес в целевия регион
 • Да повиши конкурентоспособността на бизнес сектора от двете страни на границата чрез обмяна на опит и създаване на потенциални възможности за трансгранично бизнес сътрудничество
 • Да подобри инвестиционната среда чрез укрепване капацитета на местните власти за осъществяване на успешни публично частни партньорства

Целеви групи:

 • Представители на бизнеса от регион Хасково, България и регион Еврос, Гърция
 • Ръководствата на местните и регионални власти от регион Хасково, България и регион Еврос, Гърция
 • НПО работещи в областта на бизнес развитието от двата региона

Дейности:

1. Сформиране на екип по проекта

 • Управителен комитет
 • Изпълнителен комитет

2. Дейности по проучване и анализ

 • Разработване на въпросник
 • Провеждане на проучване сред бизнес сектора от двете страни на границата
 • Разработване на Информационен профил представящ нуждите от обучение на бизнеса от двата погранични региона

3. Дейности по ориентация и обмяна на опит

 • Семинар «Технически изисквания и стандарти на ЕС»
 • Семинар «Търговски аспекти на присъединяването. Публично-частни партньорства – възможности и добри практики»
 • Обучителна визита в Гърция

4. Издания

 • Наръчник „Насоки за изискванията и стандартите на ЕС в сектор Селско стопанство”
 • Наръчник „Насоки за изискванията и стандартите на ЕС в сектор Промишленост”
 • Наръчник „Насоки за изискванията и стандартите на ЕС в сектор Услуги”
 • Информационен гид «Бизнес в Европа»

5.Дейности по прозрачност и популяризиране:

 • Работа с медиите
 • Информационни инструменти
 • Издания, представящи проекта
 • Заключителен форум „Бизнес без граници”

Очаквани резултати:

 • Повишени знания на българския бизнес сектор относно възможностите за усвояване на европейските фондове.
 • Представени технически изисквания на ЕС и положителни практики на тяхното приложение.
 • Обменен опит между бизнеса от двете страни на границата.
 • Създадени трансгранични бизнес партньорства.
 • Засилен капацитет за осъществяване на успешни публично-частни партньорства.
 • Събуден систематичен и успешен интерес в бенефициентите от двете страни на границата да участват в Европейски програми за трансгранично сътрудничество.

Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град