БГ

EN

   
           
 
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Проект: “ Инвестиционен център “Марица” – възможности и перспективи”
Project: “ One Stop Investment Centre Maritza – opportunities and perspectives”

Програма ФАР 2004 – Проект BG 2004/016-711.11.04
“Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”/”Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство”
PHARE 2004 Programme – Project BG 2004/016-711.11.04
“Support for Increasing the Competitiveness of Bulgarian Enterprises”/Public-Private Partnership Grant Scheme

The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България

На 30 май 2007г. в гр. Димитровград се проведе официалното откриване на Инвестиционен център “Марица”. Инициативата се проведе по проект на РСО “Марица” със заглавие “Инвестиционен център “Марица” – възможности и перспективи”, финансиран по Грантова схема за развитие на публично-частното партньорство. Грантовата схема е част от големия проект “Повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” и се изпълнява от Министерство на икономиката и енергетиката в качеството й на Изпълнителна агенция по Програма ФАР на Европейската общност .

Участие в официалното откриване на центъра взеха 48 човека - представители на държавната и местната власт, бизнеса и медиите. В рамките на официалното откриване на центъра Ръководителят по проекта представи дейността и услугите на Центъра и бъдещето на Сдружението.

Събитието бе съчетано и с честването на 10 годишния юбилей от създаването на Сдружението.

 

Изложение на Международен пловдивски панаир

 

На 24 – 29 септември 2007г. екип от двама инвестиционни консултанта към РСО „Марица” представиха Инвестиционен център „Марица”, който е изграден с финансовата помощ на Програма ФАР 2004 – Проект BG 2004/016-711.11.04  „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” / „Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство”.  

Водеща организация по проекта е РСО „Марица” ,а партньори са община Хасково и община Димитровград.  

Участието на Международния пловдивски панаир бе реализирано с цел представяне на инвестиционните възможности на общините членове на РСО „Марица”, както и привличане на инвестиции на местно ниво.

 В рамките на една седмица двамата инвестиционни консултанта презентираха възможностите за инвестиции в целевите общини по проекта – Димитровград, Ивайловград, Кърджали, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли и Хасково. На посетителите на щанда бяха предоставени материали, представящи региона и инвестиционните възможности в него, брошури и каталози. Консултантите разясняваха инвестиционния потенциал на общините членове на РСО „Марица”.

Чрез участието на панаира се създадоха предпоставки за установяване и развитие на бизнес партньорства и привличане на инвеститори от страната и чужбина.

 

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието му е на РСО “Марица”. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град