БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Проект: “ Инвестиционен център “Марица” – възможности и перспективи”
Project: “ One Stop Investment Centre Maritza – opportunities and perspectives”

Програма ФАР 2004 – Проект BG 2004/016-711.11.04
“Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”/”Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство”
PHARE 2004 Programme – Project BG 2004/016-711.11.04
“Support for Increasing the Competitiveness of Bulgarian Enterprises”/Public-Private Partnership Grant Scheme

The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България

 

Полезна информация

Публично-частното партньорство (ПЧП) е партньорство между публичния и частния сектор за изпълнението на проект или предоставянето на услуга от публичния сектор и/или от обществен интерес, при разпределяне на разходите, ползите и рисковете на сътрудничеството във взаимна изгода за двете страни.

Участието на общината във всяка една от формите на ПЧП се извършва при спазване на принципите на конкурсното начало, публичност и прозрачност на процедурите по избор на партньор и ефективно и законосъобразно управление на активите на общината .

Участието на общината във всяка една от формите на ПЧП се осъществява в рамките на финансовите средства по бюджета на общината за съответната година.

ПЧП може да се реализира в следните форми:

1. договор за безвъзмездно предоставяне на ползването на помещения, собственост на юридически лица с нестопанска цел за целите на общината

2. договор за възлагане на дейности или части от тях ;

3. договор за предоставяне на услуги;

4. договор за обществена поръчка (договор за малка обществена поръчка). 

Привлекателност на региона 

 • Стабилност в развитието на регионалната икономика през последните години;
 • Наличие на добри природни дадености;
 • Стратегическо местоположение;
 • Ниски разходи за труд;
 • Добра квалификация на работниците;
 • Възможности за повишаване на производителността;
 • Добра телекомуникационна инфраструктура;
 • Добър социален климат;
 • Нисък корпоративен данък;
 • Членството на България в ЕС.

Стимули за инвеститори

 • Национални:

Закон за насърчаване на инвестициите,
Стратегия за насърчаване на инвестициите в Република България 2005 – 2010 г., Национална програма за заетост и професионално обучение.

 • Местни:

Ускоряване процеса на издаване на лицензи, разрешителни и регистрация; Индивидуално административно обслужване;
Съдействие при избор на работна ръка и обучение;
Помощ при избор на строителна фирма за производствена сграда;
Подкрепа от общинското ръководство по всички въпроси и трудности, свързани с установяването на нов инвеститор в града пред различните институции.

Местни данъци и такси

местни данъци

 - данъкът върху недвижимите имоти;
- данъкът върху наследствата;
- данъкът върху даренията;
- данъкът при възмездно прехвърляне на имущество;
- данъкът върху превозните средства;

местни такси

 • за битови отпадъци
 • за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площадки, улична платна и терени с друго предназначение
 • за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги
 • туристическа такса
 • за добив на кариерни материали
 • за технически услуги
  за административни услуги
 • за гробни места
 • други, предоставяни от общината услуги

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието му е на РСО “Марица”. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град