БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005

Грантова схема за интегрирана подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на заетостта, Бюджетна линия: BG 2005/017-454.02.01

 Проект „Обучителен център Марица за съвместно българо – гръцко професионално обучение”

Договаряща страна: Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

Водеща организация: Регионално сдружение на общините „Марица"

Партньори:

От Гърция:

·        Първа профеционална гимназия на Орестиада

От България:

·        Професионална Гимназия по Туризъм – гр. Хасково

·        Финансово – Стопанска Гимназия – гр. Хасково

Териториален обхват: Проектът се изпълнява на територията на Общините – членове на РСО „Марица”, България и Област Еврос, Гърция

Обща цел:

 • Основната цел на проекта е да насърчи работата в мрежа между местните организации с оглед развитие на капацитета и уменията на човешките ресурси и да стимулира дребномащабните проекти през граница.

Конкретни цели:

 • Създаване на Обучителен център Марица за съвместно българо-гръцко професионално обучение
 • Насърчаване на сътрудничеството между български и гръцки експерти за разработването на съвместни обучителни програми
 • Разработване на съвместни програми за професионално обучение
 • Осъществяване на 3 пилотни обучителни инициативи по разработените програми за професионално обучение по проекта
 • Подобряване на квалификацията на преките бенефициенти по проекта

 Целеви групи:

 • Обучителни институции от България и Гърция
 • Експерти от България и Гърция
 • Представители на фирми на територията на общините - членове на РСО „Марица”
 • Представители на администрациите от общините - членове на РСО „Марица”
 • Лица в активна възраст от общините-членове на РСО „Марица”

Дейности:

 1. Сформиране на екип по проекта
 2. Създаване на център за професионално обучение
 • Създаване на център за професионално обучение

 • Рехабилитация и оборудване на помещенията на обучителния център

 • Официално откриване на Обучителния център

      3.    Разработване на съвместни българо-гръцки програми

 • Разработване на съвместни програми

 • Разработване на обучителни материали

      4.    Пилотни обучения

 • Информационна кампания за подбор на участници

 • Провеждане на пилотни обучения

      5.    Дейности по прозрачност и популяризиране

Очаквани резултати:

 • Повишаване капацитета на човешките ресурси  в областта на: информационното обслужване, малък и среден бизнес, туристически гидове

 • Обмяна на опит между образователните институции по проекта и развитие на програмите за професионално обучение

 • Установяване на трансгранично партньорство между образователните институции

 • Засилване капацитета осъществяване на общия проект

 • Установяване на подкрепящите продукти по проекта – свързани с програмите за професионално обучение и Обучителния център

 • Технически и управленски капацитет на целевите групи и/или някои партньори

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град