Действащи наредби и правилници – Общински съвет Хасково

Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково Наредба

Реализирани проекти

„Българо-гръцки проект за обмяна на опит на специалисти за извършване на по-ефективно професионално обучение в общините“ юли – септември 2006 г. Финансираща програма – „Леонардо да Винчи“, мярка „Мобилност“ Партньор

Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ Новини Информационни дни за представяне на

Проект с акроним „eOUTLAND“, Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme Project: “Protecting biodiversity at