БГ

EN

   
           
Проект


eOUTLAND

 

 

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2018 Регионално сдружение на общините "Марица"

Седалище:
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4

Адрес за кореспонденция:
Бизнес Инкубатор, 6310 с. Клокотница

maritza@maritza.info
тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020"
 

 

 

Проект: "Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови технологии", с акроним „eOUTLAND“, Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017

 

Управляващ орган: Управляващ орган на „Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020 - Министерство на икономиката и развитието (Гърция), Управляващ орган по Цел Оперативни програми "Европейско териториално сътрудничество"

 

Финансираща програма: „Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020

 

Водещ бенефициент: Мрежа за оперативна подкрепа и обучение на асоциациите на доброволци в областта на гражданската защита срещу природни бедствия (NSEA)

 

Партньори:

- Бенефициент 2: Център за изследвания и технологии Hellas / Институт за информационни технологии

- Бенефициент 3: Регионално сдружение на общините "Марица"

- Бенефициент 4: Институт по информационни и комуникационни технологии - Българска академия на науките

- Бенефициент 5: Община Златоград

 

Период на изпълнение: 2 октомври 2017 г. до 1 октомври 2019 г.

 

Обща цел

Общата цел на проекта е да установи по-добри условия за опазване на Натура 2000 и други защитени зони в трансграничния регион срещу природни бедствия чрез сертифицирана рамка за обучение, тренинг и подкрепа на доброволци за гражданска защита. 

 

Специфични цели:

1) установяване на успешна оперативна съвместимост между NSEA (Гърция) и МАРИЦА (България);

2) създаване на стабилна, сертифицирана и общообразователна система за обучение на доброволци за гражданска защита във връзка с управлението на природни бедствия, като горски пожари и наводнения;

3) използване на научно-технически средства и средства от съответните структури чрез обучени / сертифицирани доброволци за гражданска защита по време на тяхната дейност

4) осигуряване на подходящо оборудване на обучените и сертифицираните доброволци чрез съответните структури

5) установяването на съвместен трансграничен подход по въпросите на опазването на околната среда от природни бедствия с подкрепата на доброволци.

 

Дейности:

 

Дейност 1: Управление и координация

Дейност 2: Комуникация и разпространение на информация

Дейност 3: Подобряване на образователната / обучителната компетентност на доброволците за гражданска защита в трансграничния регион

Дейност 4: Укрепване на оперативния капацитет на трансграничния доброволен труд за гражданска защита

Дейност 5: Задаване на основата за бъдещи стъпки

 

Очаквани резултати

- функциониране в пълен мащаб на съвместна, добре обучена и ефективна система, базирана на доброволци за гражданска защита за опазване на териториите по НАТУРА 2000 и други защитени територии в трансграничния регион, както и на граждани и имоти срещу природни бедствия / пожари;
- съвместно разработване на структурите между NSEA и MARITZA въз основа на научно-технически решения за конкретна и устойчива трансгранична мрежа;
- установяване на обща / сертифицирана система за обучение и подпомагане на трансграничния регион, насочена към опазване на околната среда / биологичното разнообразие чрез функционирането на доброволчески организации;
- повишаване на устойчивостта на биологичното разнообразие и обществото чрез насърчаване и укрепване на доброволчеството в областта на гражданската защита;
- насърчаване на общественото съзнание и активно участие в аспектите на опазването на околната среда / биоразнообразието и опазването и управлението на въздействието върху природните бедствия;
- подобряването на оперативната готовност, капацитета и нивата на отговор сред засегнатите общности в трансграничния регон и сред доброволците за гражданска защита;
- създаване на синергии и съвместни оперативни процедури в трансграничния регион, занимаващи се с опазване на биологичното разнообразие от природни бедствия и вземане на решения в областта на гражданската защита и управление;
- устойчивост на всички резултати от проекта (система за образование / обучение, научно-технически решения, оборудване, разпространение и изграждане на мрежи) чрез ефективно въвеждане в действие на всички произведени механизми, процедури и инструменти.

 

Напредък по проекта:

- 18 - 19.12.2017 г. - Първа работна среща, Хотел Хистъри, Хасково

 

Последна актуализация: 06.02.2018 г.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови технологии“ (eOUTLAND), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020"

 
 
2018 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град