БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България
 

Проект: Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион (Акроним: GREEN HOLIDAYS)

Първа среща на партньорите

На 25 май 2011 г. в Комотини, Гърция се проведе първата партньорска среща по проекта. Домакин на инициативата бе Регионална агенция за развитие Родопи. В мероприятието участваха представители на всички партньори по проекта от България и Гърция.

 

 

В рамките на срещата бяха обсъдени текущите и бъдещите задачи на партньорите съгласно планирания план-график на дейностите. Бяха дискутирани и въпроси с подготовката на план-графика за провеждане на тръжните процедури от всеки партньор и други организационни въпроси.

 

 

В края на срещата партньорите решиха следващата среща да се проведе в България с домакин РСО "Марица".

 

 

 

Втора среща на партньорите

 

Български и гръцки партньори по проект „Green holidaysс удовлетворение се поздравиха  с успешната си съвместна дейност

 

Днес 15 март,  Минерални бани бе домакин на партньорска среща на екипите, които разработиха и изпълняват успешно вече  близо година  съвместен проект «Green Holidays», финансиран по Пргорамата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013.

От българска страна представители в срещата бяха работните екипи по проекта на РСО  «Марица» и Фондация за туристически фонд „Пирин”, а от гръцка страна участие взеха представители на Агенцията за регионално развитие „Родопи” и неправителствена организация Dimossineteristiki от Еврос.
 

 

По време на срещата бяха обсъдени  подробности и текущи въпроси по съвместната организационна дейност по проекта, както и бъдещите съвместни инициативи.

Партньорите от пограничния българо-гръцки регион се поздравиха с успешното реализиране на съвместните си идеи и начертаха план за бъдещите събития, включени в дейностите на проекта.

 

Трета среща на партньорите

 

 

На 9 ноември 2012 г. Ръководителят и Координаторът на проект GREEN HOLIDAYS от РСО "Марица", в качеството му на партньор по проекта, взеха участие в третата среща на партньорите, която се проведе в Александруполис, Гърция. В рамките на инициативата бе обсъден напредъка на всеки от партньорите от България и Гърция и планирането на предстоящите задачи. С оглед на ефективното изпълнение на проектните дейности на срещата бяха взети следните решения:

- подготовка на искане до Съвместния технически секретариат във връзка с необходимостта от промяна на план-графика и удължаване на проекта с 3 месеца;

- подготовка на искане до Съвместния технически секретариат във връзка с необходимостта от участието на гръцките партньори в голямо туристическо изложение в друга държава различна от Гърция или България;

- Димосинетеристики Еврос следва да подготви в най-кратък срок дизайна на всички промоционални материали и да ги изпрати на останалите партньори за отпечатване;

всички партньори следва да придвижат приключването на тръжните процедури.

 

 

 

Четвърта среща на партньорите

 

 

На 27 март 2013 г. Ръководителят и Координаторът на проект GREEN HOLIDAYS от РСО "Марица", в качеството му на партньор по проекта, взеха участие в четвъртата среща на партньорите, която се проведе в с. Тешово, Гоце Делчев.

Съгласно дневния ред всеки от партньорите представи своя напредък. Обсъдена беше Интернет страницата на проекта www.projectgreenholidays.eu и необходимостта от качаването на актуална информация от всеки от партньорите. Партньорите обсъдиха някои трудности при набирането на членове в мрежата GREEN HOLIDAYS, както и очакванията за одобрение на исканото удължаване на проекта с оглед участието на гръцките партньори в туристическо изложение в Атина в периода 12-14 април 2013 г. Участниците в срещата коментираха изискванията за приключването на проекта, възможностите за осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати и планирането на бъдещи съвместни дейности.

С оглед постигане на ефектиност в действията бяха взети следните решения:

- да се осъществи комуникация със Съвместния технически секретариат във връзка с изпратеното искане за промяна;

- гръцките партньори следва да планират приключване на оставащите дейности;

- всички партньори следва да верифицират разходите си;

- всички партньори следва да изпратят на Водещия партньор отчетите си за напредък  заедно с документите за верифицираните разходи до 15/04/2013 г.

 

 

GREEN HOLIDAYS EXPO в Хасково

 

 

На 6 февруари 2013 г. в Хасково се проведе местно промоционално събитие под наслов GREEN HOLIDAYS EXPO. Инициативата е част от проект GREEN HOLIDAYS, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество "Гърция-България" 2007-2013 г.

 

 

Целта на събитието бе да срещне всички заинтересовани страни в областта на развитието на туризма в регионите Хасково и Кърджали и да се промотира сред тях концепцията "зелен туризъм" и създаването на мрежа Green Holidays.

В инициативата се включиха над 40 души - представители на хотели, къщи за гости, ресторанти, туристически агенции, туристически и информационни центрове, общини, медии и посетители.

В рамките на еднодевното изложение пред участниците бяха представени изискванията за включването на членове в мрежата GREEN Holidays и възможностите за сътрудничество.  

 

Мрежа GREEN HOLIDAYS се представи на Международното туристическо изложение ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО

 

 

В периода 14 - 16 февруари 2013 г. РСО "Марица" участва в международно туристическо изложение, което се проведе в София. инициативата е част от проекта GREEN HOLIDAYS, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество "Гърция-България" 2007-2013 г.

 

 

Целта на участието в изложението бе да се промотира на по-широка база мрежата Green Holidays и концепцията "Зелен туризъм", да се осъществят ползотворни бизнес контакти в туристическия бранш, както и да се популяризират регионите Хасково и Кърджали като привлекателни туристически дестинации.

 

 

 

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден в рамките на проект Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион” (“Green” Tourist Packages and Enterprises Network in the Cross-Border Area/GREEN HOLIDAYS), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град