БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013

 

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България
 

 

Проект: Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион (Акроним: GREEN HOLIDAYS)

 

Договаряща страна: Министерство на икономиката, конкурентоспособността и доставка, Република Гърция

 

Финансираща програма: Програма за  европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013

 

Водеща организация: Регионална агенция за развитие Родопи, Гърция

 

Партньори: Dimossineteristiki Еврос,Гърция; РСО "Марица", България и Фондация туристически фонд ПИРИН, България

 

Обща цел

Основната цел на проекта е интегриране и  насърчаване на екологично чисти и алтернативни форми на туризъм по отношение на природното наследство в "българо-гръцката" област - "GREEN HOLIDAYS". 

 

Конкретни цели

 • Създаване на мрежа за насърчаване на вече осъществените дейности, които следват концепцията "GREEN HOLIDAYS" и привличане на потенциални инвестиции за развитието на алтернативни форми на туризъм в " българо-гръцката" област;

 • Развитие на "зелени" процедури за сертификация на туристическите предприятия в "българо-гръцката" област;

 • Разработване на база данни, която ще предоставя цялата необходима информация по отношение на партньорите от мрежата (партньори по проекта и туристически предприятия);

 • Разработване на интегрирани туристически пакети, които ще включват дейности, предприятията и друга необходима информация  в двете страни на трансграничния регион. Целта е всеки туристически пакет да бъде популяризиран като различно предложение за пътуване;

 • Разработване на интегрирана съвместната стратегия за насърчаване на концепцията " GREEN HOLIDAYS "  в "българо-гръцката" област;

 • Изграждане и развитие на дигитални инструменти за насърчаване на зелени ваканции: карти, интернет страници, бази данни и т.н.;

 • Насърчаване на GREEN HOLIDAYS, чрез участие в международни туристически изложения.

 

Целеви групи

 • Туристически организации

 • Местни ключови актьори

 • Местни власти

 • Други (университети, институции)  

 

Дейности

 

Работен пакет 1 "Управление и координация"

Провеждане на 4 партньорски срещи, изготвяне на отчети, провеждане на финансов контрол и мониторинг на проекта

 

Работен пакет 2 "Информация и публичност"

2.1. Дизайн и изработване на промоционални материали /брошури, транспаранти, плакати, папки и др./

2.2. Участие в изложения - организация и провеждане на 2 международни туристически изложения в Гърция и 2 международни туристически изложения в България.

2.3. Местни промоционални събитиес - организация и провеждане на 1 местно промоционално събитие в Гърция и на 1 местно промоционално събитие в България.

2.4. Разработване на Интернет страница на проекта

 

Работен пакет 3 "Сертификат Green-Holidays"  

3.1. Разработване и въвеждане на институционална рамка на мрежа Green Holidays

3.2 Процедура по сертифициране на организации в трансграничната област със Сертификат Green-Holidays

3.3. Дизайн на лого на проекта и на мрежа Green Holidays и изработване на знаци с логото.

3.4. Разработване на база данни със ЗЕЛЕНИ организации

 

Работен пакет 4 "Съвместен анализ на туристическия потенциал и стратегия"

4.1. Анализ на текущото състояние

4.2. Дизайн на туристически пакети/маршрути (3 местни и 2 трансгранични)

4.3. Съвместна стратегия за промотиране на Green Holidays

4.4. Дизайн и изработване на карти (5 вида карти по една на туристически пакет)

 

Очаквани резултати

 • Акуратно и ефективно управление и изпълнение на проекта
 • Ефективно промотиране на мрежата, проекта, туристическите пакети и по-широката концепция за GREEN HOLIDAYS и алтернативните форми на туризъм
 • Създаване на мрежа и база данни със ЗЕЛЕНИ организации по отношение на начин на работа или сфера на дейност
 • Разработване на Съвместна стратегия, която да бъде важен инструмент и база за бъдещи дейности и разработването на специфични и пълни туристически пакети, които ще подпомогнат концепцията GREEN HOLIDAYS.


 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден в рамките на проект Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион” (“Green” Tourist Packages and Enterprises Network in the Cross-Border Area/GREEN HOLIDAYS), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град