БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България
 

Проект: Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион (Акроним: GREEN HOLIDAYS)

Процедури

Във връзка с:

-     договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.11.10/14.04.2011 г. за изпълнението на проект „Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион”, финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, с водещ партньор Регионална агенция за развитие Родопи и подписано Партньорско споразумение с РСО "Марица" в качеството му на Партньор 3,

-     Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

-     план график за провеждане на тръжните процедури и видовете процедури утвърден от Управляващия орган на Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 (Министерство на икономиката, конкурентоспособността и доставка, Република Гърция)

Регионално Сдружение на Общините „Марица”

със седалище в гр. Хасково и адрес на управление: ул. „Цар Освободител” 4,

адрес за кореспонденция: ул. Цар Освободител  № 4,

тел.: 038/665021, факс: 038/664869, e-mail: maritza@maritza.info,

лице за контакт: Райна Йовчева

на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 038/664869

в качеството си на Партньор 3 по проекта, изпълнява следните процедури за определяне на изпълнители:

 

1. Събиране на три оферти на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 55/ 2007 с предмет: „Анализ на текущото състояние на местния туристически потенциал” по проект: „Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион (“Green” Tourist Packages and Enterprises Network in the Cross-Border Area/GREEN HOLIDAYS), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, Обект на поръчката: GREEN HOLIDAYS – B1-1.1/Service 1.

Максимален бюджет на поръчката: 29 337,45 лв. без ДДС

 

2. Събиране на три оферти на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 55/ 2007 с предмет: „Организиране на събития” по проект: „Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион (“Green” Tourist Packages and Enterprises Network in the Cross-Border Area/GREEN HOLIDAYS), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, Обект на поръчката: GREEN HOLIDAYS – B1-1.1/Service 2.

Максимален бюджет на поръчката: 17 602,19 лв. без ДДС.

 

3. Събиране на три оферти на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 55/ 2007 с предмет: „Изработване на промоционални материали, лога и карти” по проект: „Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион (“Green” Tourist Packages and Enterprises Network in the Cross-Border Area/GREEN HOLIDAYS), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, Обект на поръчката: GREEN HOLIDAYS – B1-1.1/Service 3.

Максимален бюджет на поръчката: 36 671 лв. без ДДС.

 

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден в рамките на проект Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион” (“Green” Tourist Packages and Enterprises Network in the Cross-Border Area/GREEN HOLIDAYS), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град