БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

 

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013

 

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

 

 

Уважаеми дами и господа,


Във връзка с изпълнението на проект Smart Specialization РСО "Марица" разработи онлайн форум за споделяне на опит и добри практики в сферата на иновациите и трансграничното сътрудничество. Форумът включва посочените по-долу раздели на адрес:

 

http://smartspecialization.bulgarianforum.net/.


1) Споделяне на опит и добри практики в областта на иновациите и трансграничното сътрудничество – тук участниците във форума се приканват да споделят информация във връзка с участието им в партньорства, инициативи и проекти свързани с разработване на иновационни практики и модели, внедряване на иновационна техника, приложения, софтуерни решения и други в бизнес организации, публични администрации, НПО и др., както и за участието им в мрежи или други тип организации и форуми свързани с интелигентна специализация и иновации.
 

2) Публичен диалог за постигане на целите на RIS3 и подписване на Меморандум за сътрудничество между МСП, публични власти, НПО и др. – тук участниците се приканват да се включат в публичен диалог отворен към всички социално-икономически и публични партньори ангажирани с темата интелигентна специализация. Основните аспекти на публичния диалог са:
- Индикативни теми: социални иновации, градско развитие, социално включване, публични консултации и др.
- Обсъждания: регистър с потренциални проектни идеи, необходими промени в организационните структури на участниците с оглед адаптиране към целите на RIS3, осигуряване на решение за участие в идентифицирани проекти
- Меморандум за сътрудничество в сферата на интелигентната специализация и иновациите между МСП, публични власти, НПО и др.
За провеждането на публичния диалог ще бъде сформирана работна група от заинтересовани страни, ще бъде изготвен и съгласуван Меморандум за сътрудничество и ще бъде проведено местно събитие за неговото подписване.
 

 

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите(Smart Specialization), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град