side-area-logo

Съобщение за отмяна на чл.4, т.6; чл.44, ал.1 и чл.47 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково