Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005

Грантова схема за интегрирана подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на заетостта, Бюджетна линия: BG 2005/017-454.02.01

Проект „Обучителен център Марица за съвместно българо – гръцко професионално обучение”

Договаряща страна: Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

Водеща организация: Регионално сдружение на общините „Марица“

Партньори:

От Гърция:

· Първа профеционална гимназия на Орестиада

От България:

· Професионална Гимназия по Туризъм – гр. Хасково

· Финансово – Стопанска Гимназия – гр. Хасково

Териториален обхват: Проектът се изпълнява на територията на Общините – членове на РСО „Марица”, България и Област Еврос, Гърция

Обща цел:

Основната цел на проекта е да насърчи работата в мрежа между местните организации с оглед развитие на капацитета и уменията на човешките ресурси и да стимулира дребномащабните проекти през граница.
Конкретни цели:

Създаване на Обучителен център Марица за съвместно българо-гръцко професионално обучение
Насърчаване на сътрудничеството между български и гръцки експерти за разработването на съвместни обучителни програми
Разработване на съвместни програми за професионално обучение
Осъществяване на 3 пилотни обучителни инициативи по разработените програми за професионално обучение по проекта
Подобряване на квалификацията на преките бенефициенти по проекта
Целеви групи:

Обучителни институции от България и Гърция
Експерти от България и Гърция
Представители на фирми на територията на общините – членове на РСО „Марица”
Представители на администрациите от общините – членове на РСО „Марица”
Лица в активна възраст от общините-членове на РСО „Марица”
Дейности:

Сформиране на екип по проекта
Създаване на център за професионално обучение
Създаване на център за професионално обучение

Рехабилитация и оборудване на помещенията на обучителния център

Официално откриване на Обучителния център

3. Разработване на съвместни българо-гръцки програми

Разработване на съвместни програми

Разработване на обучителни материали

4. Пилотни обучения

Информационна кампания за подбор на участници

Провеждане на пилотни обучения

5. Дейности по прозрачност и популяризиране

Очаквани резултати:

Повишаване капацитета на човешките ресурси в областта на: информационното обслужване, малък и среден бизнес, туристически гидове

Обмяна на опит между образователните институции по проекта и развитие на програмите за професионално обучение

Установяване на трансгранично партньорство между образователните институции

Засилване капацитета осъществяване на общия проект

Установяване на подкрепящите продукти по проекта – свързани с програмите за професионално обучение и Обучителния център

Технически и управленски капацитет на целевите групи и/или някои партньори

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”