Проект на Регионално Сдружение на Общините „Марица”:

„Информирани и активни граждани на “Европа”, финансиран по линия на

Комуникационна стратегия на Република България за Европейския Съюз

ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ГРАЖДАНСТВО НА ЕС

Гражданин на Европейския Съюз е всеки, който притежава гражданство на една от държавите членки на ЕС. Европейското гражданство:

• получава се автоматично, без да са необходими допълнителни процедури

• губи се автоматично, когато даден човек изгуби гражданството на държава членка

• не заменя, а допълва националното гражданство с редица права, произтичащи от членството на държавата в ЕС

• не се признава и не може да съществува самостоятелно

• не може да се придобива отделно от националното гражданство – от хора, които не са граждани на държава членка на ЕС или от хора без гражданство

• цели да приближи гражданите до „европейските дела”

• осигурява по-ефективно участие на гражданите във формирането и осъществяването на европейските политики.

Гражданството на ЕС се намира под юрисдикцията на Съда на Европейската общност.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ

Основните права и задължения на европейските граждани са определени от изискванията на националното им гражданство и европейските институции се ангажират да ги спазват, зачитат и гарантират. Правата на европейските граждани биват четири основни групи:

I. ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСТВО

ПРАВО НА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ И ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Европейското гражданство Ви дава правото да преминавате през границите на държавите членки при безвизов режим, без задграничен паспорт и само с документ за самоличност (лична карта), без митнически контрол.

ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Всеки български гражданин, който живее в друга държава членка, може да се ползва от избирателни права в нея при провеждането на избори за Европейски парламент и за местни органи на управление.

ПРАВО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКА И КОНСУЛСКА ЗАЩИТА В ТРЕТИ СТРАНИ (ИЗВЪН ЕС)

Европейското гражданство Ви дава правото да потърсите дипломатическа и консулска защита от представителствата на всяка държава членка на ЕС, ако се намирате на територията на трета страна, с която България не е установила дипломатически и консулски отношения. Представителствата на държавите членки са длъжни да Ви защитят в същата степен и със същата грижа, с която биха се отнесли към собствените си граждани.

ПРАВО НА ПЕТИЦИЯ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Петициите са:

• начин европейските граждани да предизвикват и участват в дебати по определянето на общностните политики на ЕС

• инструмент за пряко гражданско участие във формирането и осъществяването на европейските политики

• средство за осъществяване на извънсъдебен контрол върху институциите на ЕС

• писмено обръщение, което се адресира до Постоянната комисия по петициите към ЕП

ПРАВО ДА СЕЗИРА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН

Всеки български гражданин или българско юридическо лице може да подаде жалба до Европейския омбудсман.

Важно: Жалби срещу работата на българските институции се отправят към българския национален омбудсман.

ПРАВО ДА СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА СЪЮЗА НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ЕЗИЦИТЕ НА СЪЮЗА И ДА ПОЛУЧАВАТ ОТГОВОР НА СЪЩИЯ ЕЗИК

Европейското гражданство Ви дава правото да се обръщате към европейските институции на български език и да търсите информация по всякакви въпроси, свързани с дейността на ЕС.

ПРАВО НА СЪДЕБНА ЗАЩИТА ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Принципът на взаимното признаване на съдебни решения Ви дава възможност да се ползвате от процедура за прилагане на решенията на българските съдилища от съдилищата на другите държави членки на ЕС и обратното.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ

Като европейски гражданин можете да се включите в процеса на формиране на политики чрез:

• Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите

• Европейския парламент

• Националните парламенти.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Ако желаете да кандидатствате за работа в европейска институция, трябва да сте наясно със следните принципи:

• От 2003 г. функционира Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) за подбор на служители в институциите и органите на ЕС.

• Общите условия, на които трябва да отговаря кандидатът, са следните: да е гражданин на ЕС и да владее отлично поне два от официалните езици на ЕС. Например, това означава български и още един от езиците на ЕС.

II. ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ЕС

• Свободно предоставяне на услуги

• Свободно движение на капитали

• Свободно движение на стоки

• Свободно движение на работници

• Защита на правата във вътрешния пазар на ЕС

• Права на потребителите

• Права на земеделски производители, произтичащи от общата селскостопанска политика

III. СОЦИАЛНИ ПРАВА

• Право на здравословни и безопасни условия на труд

• Право на здравеопазване

• Право на образование и обучение

• Право на социална сигурност

• Пенсионни права

IV. ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ

Членството в ЕС дава право на достъп до финансовите инструменти, гарантиращи успешно осъществяване на политиката на сближаване между държавите членки. Българските физически и юридически лица имат възможност да участват в процедури за усвояване на финансови средства, предоставяни от Структурните фондове (СФ), Кохезионния фонд и други финансови инструменти на ЕС.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

За сега няма ясно дефинирани задължения, които произтичат от европейското гражданство: няма задължителна европейска военна или цивилна служба, няма дори европейски данък.
Все пак според Хартата за основните права на ЕС „упражняването на тези права налага отговорности и задължения”.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”