Водеща организация:

Регионално Сдружение на Общините „Марица“, Хасково, България.

Сдружението организира и контролира всички дейности по проекта: дейностите по структуриране на трансграничната школа; обученията по проекта; издателската и комуникационна дейност по проекта; създаването и работата на мобилен консултантски екип; дейностите по прозрачност о популяризиране на проекта; организирането и провеждането на специалните събития, предвидени в проекта; дейностите по мониторинг и отчитане на проекта.

Партньор:

Сдружение на общините „Мерич“, Одрин, Турция.

В Сдружението членуват 16 общини, разположени по поречието на река Мерич /Марица/. Сдружението има опит в организирането на форуми и инициативи. То е участвало в подготовката и провеждането на множество трансгранични срещи и конференции с партньори от България и Гърция. Сдружението работи в партньорство с РСО „Марица“ от 2000г. През 2004г. двете организации подписаха Протокол за сътрудничество в следните насоки за съвместна работа:

  • Селско стопанство;
  • Обучение и квалификация;
  • Инфраструктура;
  • Икономическо развитие.

СО „Мерич“ взе активно участие в подготовката на проекта. Двете Сдружения определиха заедно целите на проекта и набелязаха дейностите, които трябва да се осъществят, за да бъдат постигнати необходимите резултати. Ръководствата на двете сдружения коментираха и набелязаха темите на необходимите за двете страни обучения експертна помощ.

СО „Мерич“ е включен в изпълнението на проекта на всички нива, като субект, запознат в детайли с проблемите и възможностите на своите членове. Сдружението участва в структурирането на трансгранична школа „Местна демокрация“; в организирането и провеждането на обучителните модули; в разработването на проекта за Краткосрочна стратегия за трансгранично сътрудничество; в създаването и работата на мобилен консултантски екип; в организирането и провеждането на дейностите по прозрачност и популяризиране на проекта; в организирането на специалните дейности по проекта и в дейностите по мониторинг и оценка. Турският партньор ще бъде ангажиран и в процеса на разпространяване и мултиплициране на резултатите от проекта в Турция.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”