По проект AGRO_LESS се предвиждат за изпълнение следните процедури:

1. Oбществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от ЗОП с предмет: „Изготвяне на доклад във връзка с оценката на пилотните дейности в област Хасково по отношение на екологичните и икономически ползи (включително превод на английски език)“ по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.

2. Oбществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от ЗОП с предмет: „Анализ на физико-химичните характеристики на почвите в най-бедните зони на област Хасково и изработване на визия и стратегия за тютюнопроизводството” по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.

3. Oбществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от ЗОП с предмет: „Доставка на високопроходим автомобил (джип) за образование и обучение на специалисти и демо пътувания/обиколки/турове, както и осигуряване на устойчивост и реализация на мониторинг“ по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.

В Раздел „Профил на купувача“ на официалната страница на РСО „Марица“ се поддържа актуална информация за изпълнението на поръчките.

По проекта се предвиждат и следните свободни възлагания:

1. Свободно възлагане по реда на чл. 14, ал.5 от ЗОП с предмет: „Разработване на три пълни пакета документи за възлагане на три договора по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП)“, по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.

2. Свободно възлагане по реда на чл. 14, ал.5 от ЗОП с предмет: „Организиране на събития“ по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.

3. Свободно възлагане по реда на чл. 14, ал.5 от ЗОП с предмет: „Електронни и печатни материали за осигуряване на публичност“, по проект: „AGRO_LESS”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.“, договор за безвъзмездна финансова помощ № B3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Съвместни референтни стратегии за дейностите в селските райони в резултат на редуцирано въздействие (AGRO_LESS), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.11.02, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”