Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020” Новини Информационни дни за представяне на

Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови технологии

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020” Новини:  Информационни дни за представяне на

Виртуална кухня Марица – Мерич

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020 Проект: “Виртуална кухня Марица – Мерич”, № CB005.1.23.017 Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

От и за имигрантите – какво още трябва да се знае

ПРОЕКТ: „ОТ И ЗА ИМИГРАНТИТЕ – КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ” ДОГОВОР No BG EIF 2011/01-02.03 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за

Екипи на колела

През 2008 г. Регионално сдружение на общините „Марица” и създадения към него Бизнес център по Проект JOBS в партньорство с Национална служба съвети в земеделието са изпълнители на Проект „Екипи на колела

Програма Леонардо да Винчи

Този проект се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз – програма “Леонардо Да Винчи”, администрирана в България от ЦРЧР. ПРОЕКТ: „Българо-гръцки проект за обмяна на опит на