БГ

EN

   
           
 
Проект

Профил на купувача

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изследване и анализ на конкурентоспособността и иновациите в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград” във връзка с изпълнението на проект "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" с акроним: „Smart Specialization” (Интелигентна специализация) съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от фондовете на участващите държави

 

 

Информация за датата и основанието за особождаване  на гаранцията за изпълнение

 

Информация за изпълнен договор

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

 

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците

 

Договор

 

Решение на Възложителя от 19.06.2015 г. за обявяване на класирането на участниците и на участника, определен за изпълнител

 

Протокол № 3 от заседание на Комисията

 

Протокол № 2 от заседание на Комисията

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 15.06.2015 г.

 

Протокол № 1 от заседание на Комисията

 

Писмени разяснения от 20.05.2015 г.

 

Писмени разяснения от 05.05.2015 г.

 

 

Публикувана на 28 април 2015 г. (вторник), 15:45 часа

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата:

 

Образци

 

Документация

 

Обявление

 

Решение

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град