ПРОЕКТ: „ОТ И ЗА ИМИГРАНТИТЕ – КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ”

ДОГОВОР No BG EIF 2011/01-02.03

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

Уважаеми посетители,

„От и за имигрантите – какво още трябва да се знае“ акумулира експертен опит и познания с цел надграждане на on line платформата www.bgimigranti.com с нова полезна информация насочена към подобряване интеграцията на имигрантите у нас. За разясняване правата на имигрантите в България и конкретно в Област Хасково и за подобряване на достъпа им до стоки и услуги on line платформата www.bgimigranti.com предлага следните нови рубрики:

• Информационни ОН ЛАЙН обучения за правата на имигрантите и възможности за по-добър достъп до стоки и услуги.
В тази рубрика можете да намерите материали за обучение по темите: Придобиване на движимо и недвижимо имущество от имигрантите в Република България; Държавно устройство и дейност на основните институции в Република България; Разясняване на гражданското право; Разясняване на Търговското право; Разясняване на Наказателното право. Материалите съдържат полезна информация за административните процедури, услугите, таксите и документите, актуални за имигрантите в страната, както и адресите и телефоните на институциите и службите, имащи отношение към тях. Рубриката предлага и възможността за попълване на онлайн тестове за самооценка по включените теми.

• „Haskovo Tour on line” – on line посещения на природни и исторически забележителности в област Хасково
В тази рубрика можете да намерите актуална информация за по-интересните забележителности в Област Хасково, както и за бита и обичаите, характерни за региона. Рубриката предлага богата галерия от снимки и карта с виртуален маршрут, представящи описаните туристически обекти.

• Представяне на бит, култура, традиции и обичаи от живота на имигранти, които живеят на територията на област Хасково
В тази рубрика са представени бита, културата и обичаите на чужденци, живеещи на територията на Област Хасково с цел подобряване на отношението на българското общество към имигрантите в региона. Тук можете да откриете интересни факти от живота на украинци, виетнамци, китайци, сирийци и иранци.

• Новини
В раздел Новини ви предлагаме актуална информация за: промените в Закона за чужденците от началото на 2013 г.; резултатите от проведеното изследване за събиране на информация за миграционния процес в България и конкретно в област Хасково; мерките за информация и публичност по проекта свързани с осъществяването на информационна и рекламна кампания, насочена към медиите, приемащото общество и институциите; друга полезна информация.

• Информация за проекта
Тук можете да намерите актуална информация свързана с реализацията на проекта и неговите продукти.

Цялата предоставена информация в сайта е публикува на български и английски език и е достъпна безвъзмездно.

Май 2013 г.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО „Марица“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”