IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008
PROJECTS WITHOUT BORDERS

http://www.ipacbc-bgtr.eu

Project: „Capacity building for border municipalities about strategic planning“

Проект: „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини“

Стратегическо планиране на съвместни трансгранични инициативи – ключ към устойчиво регионално развитите в пограничния българо-турски регион

Стратегическо планиране на съвместни трансгранични инициативи – ключ към устойчиво регионално развитие в пограничния българо-турски регион” – тази тема обедини представители на местната власт от пограничните области Хасково и Одрин, които участваха в съвместна дискусия провела се на 27 април в град Хасково. Събитието е в рамките на проект „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини” по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Организатор на двустранната среща е Регионално Сдружение на Общините „Марица ” в Хасково, което е партньор на Сдружение на общини „Мерич”, Турция в изпълнението на проекта.

Срещата бе открита и водена от г-жа Райна Йовчева, изпълнителен директор на РСО „Марица” Хасково. В приветствието си към участниците тя изрази задоволството си от успешното реализиране на проекта и благодари на турските партньори за добре свършената съвместна работа. От турска страна, представител на Сдружение на общините Мерич изказа увереността си, че двете организации ще продължат и в бъдеще да си сътрудничат ефективно и да допринасят за реализирането на европейски политики на местно регионално ниво. Участниците в дискусията анализираха не само положителните страни от съвместните трансгранични проекти, но обсъдиха рисковете и трудностите, с които екипите на проектите и местните администрации се сблъскват по време на тяхното изпълнение.

Представителите на местната власт от двете страни на границата се обединиха около идеята, че стратегическото планиране, ясните и фиксирани приоритети в плановете за развитие и ефективното трансгранично сътрудничество е успешната формула за подобряване на социално-икономическото развитие и насърчаване на социалното сближаване на хората и общностите, което всъщност е и основната цел на Програмата за трансгранично сътрудничество.

РСО „Марица”
Април, 2012
Хасково

Решението на идентичните проблеми в трансграничния регион – съвместно предизвикателство пред местната власт от двете страни на границата

В рамките на няколко дни турският град Одрин бе домакин на два съвместни българо-турски форума на представителите на местните администрации в двата погранични региона Хасково и Одрин. Участниците от българските и турските общини имаха възможност да усъвършенстват знанията и уменията си посредством организирано обучение на тема „Стратегическо планиране за общинските експерти”, което се проведе на 24 и 25 април 2012 г. На провелата се на 26 април Регионална Конференция за Общини представителите на местните власти от пограничния регион дискутираха и набелязаха решенията на общи проблеми.

Събитията са поредните инициативи по проект „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини” по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ реализиран в партньорство от Сдружение на общините „Мерич”, Турция и Регионално Сдружение на общините „Марица” Хасково.

Ръководителите на двете партниращи организации Райна Йовчева и Енис Исбилен привестваха участниците, представиха накратко проектните цели и очаквани резултати и за пореден път споделиха взаимното си задоволство от успешното реализиране на съвместните инициативи.

Участниците в тематичните дискусионни модули изразиха добра воля и желание да бъдат активни участници в трансграничните процеси и да полагат усилия за развитието на трансгранични икономически и социални дейности, както и да разработват съвместни механизми за опазване на околната среда. Търсенето на решения за разрешаване на идентичните проблеми се превръща в общо предизвикателство, приоритет в съвместните двустранни отношения на местните власти от двете страни на българо-турската граница.

РСО „Марица”
Април, 2012
Хасково

Еколози от България и Турция обменяха опит и идеи за бъдещи съвместни инициативи

Трансграничният регион между двете държави е една обща територия и е логично двете общности да имат обща стратегия за устойчиво развитите и повишаване качеството на живот на хората, което изисква съвместни решения на идентичните проблеми, дефинирани от двете страни на границата – около това твърдение се обединиха участниците в информационния семинар „Съвместни механизми за превенция и справяне с екологични проблеми в българо-турския пограничен регион” който се проведе вчера и днес в Хасково.

Събитието е в рамките на проект „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини” по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Организатор на двустранната среща е Регионално Сдружение на Общините „Марица ” в Хасково, което е партньор на Сдружение на общини „Мерич”, Турция в изпълнението на проекта.

Около 50 български и турски експерти в областта на екологията заедно набелязаха механизми за изграждане на капацитет, споделяне на ресурси и познания за добрите практики, което да бъде в полза за ефективен екологичен мениджмънт от двете страни на границата.

„Тази среща е ясен знак, че се отдава сериозно значение на екологичните проблеми и опазването на околната среда в дългосрочен план, чрез разумно и отговорно стратегическо планиране. Длъжни сме да направим всичко възможно, с думи, действия и отговорно поведение да опазим природата и прилагаме ефективно мерки в областта на екологията.” – Около това становище се обединиха участниците в проекта, който продължава до Април, 2012 г.

РСО „Марица”
20 Януари, 2012

Турският град Узункопрю – домакин на трансгранична среща на представителите на местната власт

На 29 ноември в Узункопрю, Турция се проведе информационен семинар за ръководствата на общините, от областите Хасково и Одрин – партньори по проект „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини”, по Програмата за трансгранично сътрудничество България Турция.

Кметът на община Узункопрю г-н Енис Исбилен и председател на Сдружение на общините „Мерич”, което е водещ партньор по проекта, приветства участниците в семинара и пожела ползотворно сътрудничество и ефективни резултати от реализацията на съвместната идея.

От своя страна г-жа Райна Йовчева , Изпълнителен директор на РСО”Марица” подчерта значимостта от стратегическото планиране в регионалното развитие и изрази задоволството си от напредъка в изпълнението на дейностите. „Подобен вид партньорство и обмяна на добри практики са от голямо значение за управлението на една община и аз съм сигурна, че след приключването на проекта местните власти в трансграничния регион ще усъвършенстват услугите, които предлагат на гражданите и ще разполагат с ясни бъдещи приоритети, които ще се реализират в рамките на подобен вид програми за сътрудничество и занапред.“

Целите, дейностите и очакваните резултати по проект „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини” бяха представени пред присъстващите от координатора на проекта Огюз Демир.

Темата на съвместната дискусия „Екологични проблеми и съвместни решения в пограничната зона” се оказа твърде интересна за участниците в семинара, които коментираха идеите си за решаването на съвместни проблеми в тази област.

РСО „Марица”

Ноември, 2011

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини” (Capacity building for border municipalities about strategic planning), финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, (CCI number 2007CB16IPO008) Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”