Гражданското участие в местното самоуправление е абсолютно необходим елемент на демократичната държава. Начините и формите за участие на гражданите в местното самоуправление в Република България са законодателно регламентирани. Като субекти на местното самоуправление гражданите могат да въздействат на дейността на различни териториални органи и служителите от местните администрации, които ги подпомагат. Най общо начините за осъществяването на тяхното въздействие са:

 • пряко участие на гражданите при осъществяването на държавната и местната власт;
 • осъществяване на граждански контрол на дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • осъществяване на обществен контрол на дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация.

ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление регламентира следния инструментариум за пряко участие, т. нар. форми на пряко участие:

 • РЕФЕРЕНДУМ

Референдумът може да се произвежда на национално и местно ниво. Национален референдум се произвежда на територията на Република България за пряко решаване от гражданите на въпроси с национално значение от компетентността на Народното събрание. Такъв се провежда и по предложение на Общинските съвети и от граждани. Местен референдум се произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или кметството.

 • ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Гражданската инициатива може да се провежда на национално, европейско и местно ниво, а общото събрание на населението – на местно ниво. Чрез национална гражданска инициатива гражданите правят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение. Тя се осъществява чрез подписка, организирана от инициативен комитет на територията на цялата страна. Чрез местна гражданска инициатива гражданите правят предложения до общинския съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно значение. Тя се осъществява чрез подписка, организирана от инициативен комитет на територията на съответната община, район, кметство или населено място.

 • ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА по смисъла на чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС) № 211/2011

Европейската гражданска инициатива се извършва чрез подписка при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива.

 • ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Общо събрание на населението се провежда за решаване на въпроси от местно значение, компетентността за чието решаване по целесъобразност е предоставена на съответния общински съвет или кмет. На основата на решението на общото събрание кметът издава заповед, в която конкретизира мероприятията за неговото изпълнение или внася предложение в общинския съвет за приемане на съответно решение или наредба. Ако кметът на общината счете, че решението на общото събрание на населението не е в интерес на общината, той може да спре неговото изпълнение и да отнесе въпроса в общинския съвет, който разглежда въпроса в едномесечен срок и отменя или потвърждава спряното решение

В допълнение:

 • В съответствие със Законът за местното самоуправление и местната администрация гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. Те могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника за организацията и дейността на общинския съвет. Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет. По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.
 • Чрез подписка гражданите на община, район, кметство, населено място, квартал правят предложения до общинския съвет за решаване на важни въпроси на общината. Подписката се представя на председателя на общинския съвет. Той е длъжен да уведоми общинските съветници за внесената подписка и в едномесечен срок да свика заседание на съвета за нейното разглеждане. Общинският съвет обсъжда постъпилите чрез подписка предложения и взема решения по тях по общия ред, установен в ЗМСМА, освен ако в специален закон не са установени други изисквания.
 • Защитата на правата и законните интереси на гражданите може да се осъществява и чрез института на обществения посредник. Той се избира с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници и съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. Общественият посредник е независим орган, който се избира от Общинския съвет за срок от четири години. В своята дейност Общественият посредник се подчинява само на Конституцията, законите в Република България и Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на съответната Община. В Република България института на обществения посредник не се проявява в по-голяма част от общините.

ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 • ЗАКОН ЗА ОМБУДСМАНА

Националният омбудсман се застъпва в предвидените в закона средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните органи, органите на местното самоуправление и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги. Дейността на омбудсмана е публична. Държавните и общинските органи и техните администрации, юридическите лица и гражданите са длъжни да предоставят информация, поверена им по служба, и да оказват съдействие на омбудсмана във връзка с жалбите и сигналите, които са изпратени до него. Жалби и сигнали пред омбудсмана могат да подават физически лица без разлика на гражданство, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения. Омбудсманът ги приема, като прави проверки по тях. Той отговаря писмено на лицето, което го е сезирало в едномесечен срок. Омбудсманът има правомощия да отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и свободи пред съответните органи, техните администрации и лицата на които е възложено да предоставят обществени услуги. Той има право да изразява публично мнения и становища, включително в средствата за масово осведомяване, но няма право да огласява обстоятелства, станали му известни при изпълнение на негови функции, които са държавна, служебна или търговска тайна или са от личен характер.

 • АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС /АПК/

Гражданите могат да оспорват индивидуални административни актове на органи на местното самоуправление, с които се създават административни права и задължения или се засягат права или законни интереси на отделни лица или организации непосредствено по-горестоящия административен орган. С жалбата може да се оспори както законосъобразността, така и целесъобразността на административния акт. Гражданският контрол в местното самоуправление може да се простира не само върху административните актове, но и върху тяхното изпълнение. АПК предвижда възможност за оспорване от страна на гражданите на незаконосъобразни действия по изпълнение на административни актове и решения.

 • ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И НА ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ

Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по местожителството на увредения срещу органите, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите. Исковете се разглеждат по реда, установен в АПК. При смърт на увредения неговото право на обезщетение за имуществени вреди се наследява, а за неимуществени вреди – само, ако е било предявено пред съд от увредения. Отговорността на виновните длъжностни лица спрямо държавата за изплатените обезщетения се осъществява при условията и по реда, предвидени в Кодекса на труда, Закона за държавния служител или в друг закон или указ.

 • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

В съответствие със ЗАНН гражданите могат да обжалват наложените им принудителни административни мерки и административни наказания. Наказателните постановления и електронните фишове подлежат на обжалване пред районния съд в района, където е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд. Обжалването на наказателното постановление и на електронния фиш става чрез наказващия орган, който го е издал.

ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общественият контрол е проява на участието на гражданите в местното самоуправление и на засилената роля на обществеността в оценката на функционирането на местната администрация.

Особено активна форма на обществен контрол в местното самоуправление са критичните публикации и материали в обществените медии.

Общественият контрол в местното самоуправление може да се реализира чрез следните две форми:

 • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНИ В СЛЕДСТВИЕ НА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ

Значимостта на този контрол се изразява преди всичко в неговата информационна и превантивна роля, и в бързината на реакциите му. Значимостта му за местното население се изразява във възможността му да улавя несъответствията на действията и актовете на органите на местно самоуправление с нуждите и интересите на гражданите и обществото, и да ги изразява по най-бърз и не винаги формален начин. Всичко което обществената организация или обществена група счита за неправилно или неточно изпълнение на поставените задачи пред местната администрация може да бъде предмет на информацията, която те предават, като резултат от извършени проверки или наблюдения на органите на местно самоуправление.

 • ДАВАНЕ НА ОЦЕНКА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общественият контрол може да бъде използван от органите на местно самоуправление при изследване на съществуващото положение при даване на оценка на фактическата обстановка и на възникналите ситуации. Този контрол може да предостави полезна информация и при организацията и изпълнението на взети решения от ръководни служители в местната администрация относно възможностите, средствата и ресурсите за изпълнение, относно предполагаемите затруднения и пречки, които могат да възникнат в хода на изпълнението.

АЛТЕРНАТИВНИ НАЛИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

 • ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ – ДИСКУСИИ, КРЪГЛИ МАСИ, КОНФЕРЕНЦИИ

Целта е да бъде използвана значимостта и ресурса на медиите, чрез които да се информират, въздейства и привличат съмишленици, да се представят различни позиции и да се организират публични дискусии.

 • ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Застъпничеството представлява набор от организирани граждански действия по общественозначим проблем за постигане на промяна в съответствие с интересите и правата на гражданите и защита на тези интереси и права чрез оказване на въздействие върху формирането на конкретна обществена политика. Целта на застъпническите действия е постигането на социална справедливост, спечелване на подкрепа, достъп до право на глас в процеса на вземане на решения на национално и местно равнище

 • КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ

Консултативните съвети функционират като „институции“ за гражданско участие, в които участват групи хора, доказани и уважавани професионалисти, известни на обществеността и с отношение към проблемите, за чиито решаване отговорност носи местната власт. Консултативните съвети са предимно експертни органи, но те имат публичен характер. Членовете им дават експертни становища и препоръки, но окончателните решения се вземат от органите на властта.

 • ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ

Консултативни органи на властта с по-широко представителство на граждани.

 • ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Предоставяне на информация на гражданите, с основна цел – проучване и запознаване с тяхното мнение по редица важни за общината въпроси.

 • ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ

Провеждане на цикъл от взаимосвързани и надграждащи форум – дискусии (сесии). Място за изява на мненията на представители на различни обществени групи, за обмен на идеи и предложения, свързани с бъдещето развитие на община, район или село, за изграждане на партньорство между институциите и подобряване качеството на живот на всички жители.

 • ДОГОВАРЯНЕ

Форма на партньорство между публичната власт (държавна или местна) и СГО, при която СГО получават правото (и задължението) да извършват дейности, традиционно попадащи в сферата на компетентност на публичните власти. Възложителят-орган на публичната власт, предоставя финансова помощ на изпълнителя – СГО, под формата на субсидия или като престация по договор. Може да се предоставя сгради, съоръжения, материално съдействие или друга форма на подпомагане.