Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

Заключителни събития по проект Smart Specialization

23.10.2015 г.

Хасково

В края на октомври 2015 г. приключи изпълнението на дейностите по проект Smart Specialization. Във връзка с представянето и отчитането на изпълнените дейности бяха организирани серия от мероприятия, в които участваха представители на българските и гръцките партньори.

На 19 октомври 2015 г. в Солун се проведе 4-ти Работен семинар Smart Specialization, организиран от URENIO, в рамките на който бяха дискутирани:

– Регионалните стратегии за интелигентна специализация в Гърция и Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
– РИС3 подходи и трансфер на добри практики по отношение на въвеждане на иновации в МСП.

На 20 октомври 2015 г. в Солун се проведе RIS семинар за подписване на Меморандум за сътрудничество, организиран от Регион Централна Македония, в който взеха участие партньорите по проекта, официални гости от Министерство на Македония и Тракия, Федерация на индустриите на Северна Гърция, Гръцка интернационална бизнес асоциация и др.

Бяха дискутирани:

– дискусии по темата „интелигентна специализация“
– РИС3 за регионално развитие – предизвикателства и перспективи в Централната Маледония, Гърция
– РИС3 за Източна Македония – планиране и изпълнение
– цели и мерки в Иновационна стратегия за интелигентна специализация на РБ 2014-2020 г.
– Презентация на Меморандума за сътруднчество на Проект „Smart Specialization“
– Подписване на Меморандум за сътрудничество.

По време на Финалната конференция по проекта (20.10.2015 г.), организирана от Регион Централна Македония, в гр. Солун бяха дискутирани и представени:
– въздействието на интелигентната специализация и териториалното сътрудничество в областта на smart specialization
– Представяне на проекта – резултати от изпълнението му
– индекси и платформа за мониториране на РИС3 стратегиите
– Дейности свързани с Интелигентната специализация в област Хасково (Представяне на изпълнението на проекта и дейностите, изпълнени от партньор 7 – Регионално сдружение на общините „Марица“)
– презентации на всички партньори по проекта с извършената работа и постигнатите резултати.

По време на 4-та техническа среща (21.10.2015 г.) в гр. Драма, организирана от Министерство на вътрешните работи и административната реформа (преди Министерство на Македония и Тракия) бяха дискутирани:
– Оставащи дейности за изпълнение до края на проекта
– технически въпроси свързани с отчитането на извършените разходи в рамките на проекта;
– възможности за сътрудничество между партньорите по проекта в периода 2014-2020 г. във връзка с надграждането на постигнатите резултати по проекта.

Меморандум за сътрудничество между МСП, публични власти, НПО

28.09.2015 г.

Хасково

Меморандум за сътрудничество между МСП, публични власти и НПО от Област Хасково бе подписан в края на септември 2015 г. между 27 представителя на бизнеса, местните власти и гражданския сектор от региона. Страните декларират ангажимента си да обединят своите усилия за осъществяване на съвместно сътрудничество в областта на иновациите и модернизация на бизнеса в Област Хасково. Сътрудничеството цели съвместна работа в посока изграждане на благоприятна среда за бизнес, стимулиране на иновационната активност сред МСП, публичен и граждански сектор, повишаване конкурентоспособността на местния бизнес, преодоляване на икономическата изостаналост и създаването на предпоставки за преминаване към икономика на знанието.

Подписването на меморандума е част от изпълнението на проект „Smart Specialization“, финансиран по ПЕТС „Гърция-България“ 2007-2013 г. и по-специално на дейност RIS 3 Форум – градско развитие.

Пълният текст на документа можете да видите тук.

РСО „Марица“ в партньорство с Търговско-промишлена палата Драма, Гърция организира трансграничен обмен на опит и добри практики чрез мобилност на бизнес общности от България и Гърция в регион Хасково

15.09.2015 г.

Хасково

На 14.09.2015 г. в Хасково се проведе трансграничен обмен на опит и добри пракити във връзка с изпълнението на проект „Smart Specialization“, финансиран по ПЕТС „Гърция-България“ 2007-2013 г., където представители на 8 фирми от регион Драма и представители на Търговско-промишлената палата в Драма се срещнаха с представители на фирми от област Хасково.

Участниците в обмена от Гърция изразиха своя интерес за трансграничен обмен на опит и добри практики и създаване на бизнес контакти с български фирми в секторите: шивашка промишленост, производство и търговия на кухненска и тоалетна хартия и суровина на едро и дребно, производство на мебели и изделия от дърво, търговия на едро със стъклени панели, дистрибуция на семена за зърнени култури, строителство и недвижими имоти, производство на сушени ядки и дистрибуция на сладкарски изделия за дистрибуция в България. В резултат на напревената обща среща в офиса на РСО „Марица“ в Бизнес инкубатор, с. Клокотница и индивидуалните срещи на представителите на гръцките фирми с български са създадени нови бизнес партньорства, обсъдени секторни проблеми и трансграничното сътрудничество с цел постигане на добавена стойност чрез прилагане на инвационни подходи в производствените, управленските и маркетинговите процеси и др.

Специализирано хоризонтално консултиране по проблеми на конкурентоспособността и практики за експорт, управление и мениджмънт на процесите и интелигентни производствени методики на утвърдении съществуващи компании в България

31.09.2015 г.

Хасково

В периода октомври 2014 г. – август 2015 г. в рамките на проект Smart Specialization и съгласно проведена процедура за избор на изпълнител Регионално сдружение на общините „Марица“ възложи на „Д енд Д Консултинг“ ООД изпълнението на „Специализирано хоризонтално консултиране по проблеми на конкурентоспособността и практики за експорт, управление и мениджмънт на процесите и интелигентни производствени методики на утвърдении съществуващи компании в България“ за фирми от Област Хасково. Бяха изпълнени следните дейности:
Дейност 1: Изготвен списък на предприятията от Област Хасково от приоритетните сектори на RIS3;
Дейност 2: Определяне на критерии за групиране на предприятията и идентифициране на конкретни услуги, необходими за бизнеса в регион Хасково. Необходимостта от услуги е в следните тематични области:
• Маркетингово представяне на предприятията/ стопанските субекти;
• Маркетингово проучване за реализация на услуги/ стоки;
• Управление на човешки ресурси;
• Стратегическо планиране на дейността;
• Oт изключителен приоритет за земеделските производители е реализацията на проекти в областта на земеделието и животновъдството, вкл. и за инвестиции в сектора,
• Възможностите за финансиране.
Дейност 3: Разпространение на информация до фирмите във връзка с възможностите за консултиране, обратна връзка от тези, които заявяват интерес да участват като се посочват и потенциалните услуги, от които имат нужда
Дейност 4: Набиране на необходимите консултанти и експерти, които да предоставят услугите
Дейност 5: Групиране на избрани предприятия в една група, нов или съществуващ клъстер и изработване на бизнес план с предлаганите услуги за групата
Дейност 6: Изпълнение на бизнес плана на услугите, чрез предоставяне на минимум 1 пакет от консултантски услуги, идентифицирани в изпълнение на Дейност 2. Предоставените консултации са:
– Организирано обучение по отношение на начина на функциониране на клъстърно обединение, неговия правен режим, правилата за корпоративното му управление, правни и маркетингови аспекти на съвместно предоставяне или получаване на съвместни услуги, възможности за финансиране, както и режим на иновации и иновационни решения (06. 03.2015г., Хасково)
– Разработена структура на бизнес план
– Разработен пилотен бизнес план по искане на ЗП Тоню Петров Желязков
– Насоки за провеждане на пазарни проучвания, по задание на „Ривов Електроникс“ ЕООД
– Препоръки за стратегическо развитие по задание на „Язон“ ООД и „Златно Руно“ ООД, гр. Хасково
– Препоръки за стратегическо развитие, по задание на „Луци-2000“ ЕООД и „Нели-ГД“ ООД, Димитровград
– Доклад за проучване на производители на гумени облицовки за мелници за варовик KRUPP POLYSIUS с размери 3000 х 5750, кондензоочистващи инсталации, инсталации за обезводняване на гипс, облицовки за мелници за варовик 3400 х 7200 – ФАМ, гумено метални изделия – по искане на ЗКИ Волта ООД Димитровград
– Доклад за възможностите за подпомагане на земеделски стопани от област Хасково
– Ръководство за съвременно управление на човешки ресурси
– Анализ: „Възможности за подкрепа за иновации в предприятията – предизвикателства и перспективи”
– Анализ за проследяване на промени в законодателството, касаещо работата на МСП

Благодарствено писмо

30.07.2015 г.

Хасково

На 30 юли 2015 г. РСО „Марица“ получи благодарствено писмо от фирма „Делена ДД“ ЕООД, гр. Хасково във връзка с постигнати положителни резултати от съвместното сътрудничество по два проекта на Сдружението – Smart Specialization и BG – GR PASSPORT, финансирани по ПЕТС „Гърция-България“ 2007-2013 г.

Цялото писмо можете да видите тук.

Десет фирми и двама земеделски производителя от Област Хасково посетиха Драма и Кавала в Гърция за обмен на опит и добри практики

13.07.2015 г.

Хасково

В периода 8 – 10 юли 2015 г. български фирми и земеделски производители от регион Хасково се включиха в „Трансграничен обмен на опит и добри практики чрез мобилност на бизнес общности“ по проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите“ с акроним: „Smart Specialization “ (Интелигентна специализация), финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013. В качеството си на партньор по проекта от българска страна РСО „Марица“ осигури необходимата логистика и организация на инициативата, а домакин от гръцка страна бе Търговско-промишлената палата в Драма.

В рамките на обмена 23 участника от България проведоха работна среща с Търговско промишлената палата в Драма и осъществиха индивидуални работни посещения с 8 предприятия в регион Драма и Кавала, Гърция, както следва:

Фирма от България Фирма от Гърция
„Млечна промишленост Хасково“ ЕООД MENOIKIO
„Делена ДД“ ЕООД MAS FASHION
„Мега Инженеринг“ ООД TOKMAKIDIS & Co Partners
„Неохим“ АД CHR. MIRDERES Ike
„Евро Ферт“ АД CHR. MIRDERES Ike
„Водно строителство – Хасково“ АД Зисис Пимендис – строителен предприемач,
генерален секретар на Търговско промишлена палата на Драма
Анико ЕООД Зисис Пимендис – строителен предприемач,
генерален секретар на Търговско промишлена палата на Драма
„Ривов Електроникс“ ООД Elve S.A.
“ЗКИ Волта“ ООД Retire S.A.
Транспортна агенция Торре „Травъл Код“
Александър Петров Sonidis Green House Drama
Димитър Сакарски Sonidis Green House Drama

По време на работните посещения, бяха потърсени възможности за дефиниране на целени резултати от частните предприемачи, в посока на:
– възможности за съвместно производство и съвместно предлагане на услуга;
– възможности за съвместно закупуване на суровини и други продукти;
– възможности за съвместни обучения по управление и съвместно обучение на работещите;
– възможности за трансфер на технологии и иновации между членовете.

На вниманието на всички предприемачи и заинтересовани страни на територията на област Хасково

05.06.2015 г.

Хасково

Във връзка с изпълнението на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите“ с акроним: „Smart Specialization “ (Интелигентна специализация), финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 РСО „МАРИЦА“ организира трансграничен обмен на опит и добри практики чрез мобилност на бизнес общности.

Целта на дейността се състои в това да бъде осъществен обмен на добри практики между представители на бизнеса в трансграничния регион България – Гърция със сходен или еднакъв предмет на дейност, като бъде осъществен контакт и „обмен на терен“ с гръцки представители на фирми, попадащи в трансграничния регион. Също така по време на работното посещение ще бъдат търсени възможности за дефиниране на целените резултати от частните предприемачи в посока на съвместно производство, съвместно закупуване на суровини и други продукти, съвместни усилия за лобиране, споделяне на опит между членовете в бизнеса и бюрокрацията, съвеместно финансиране и др.

Обменът ще се състои в Драма и Кавала, Гърция в рамките на 3 дни (8-10.07.2015 г.), като за участниците е осигурен транспорт, настаняване, храна, материали за обучение, превод от и на гръцки.

За тази цел каним всички всички заинтересовани страни от Област Хасково да заявят своето желание за участие в трансграничния обмен. На посочените по-долу данни за контакт можете да получите повече информация как да заявите своето участие:

„Д енд Д консултинг“ ООД

София 1000, ул. Рачо Димчев №1, вх. А, ет.2, ап. 9

телефон за контакт: 02 988 1319

факс: 02 981 57 53

e-mail: dobromirabankova@gmail.com

ОЦЕНКА НА НСРР 2007-2013 ЗА БЪЛГАРИЯ И ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ 2014-2020 ЗА БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ, СВЪРЗАНИ И ВОДЕЩИ КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ИНОВАЦИИ И ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

В периода октомври 2014 г. – март 2015 г. в рамките на проект Smart Specialization и съгласно проведена процедура за избор на изпълнител Регионално сдружение на общините „Марица“ възложи на ДЗЗД Обединение БИФТА изготвянето на „Оценка на НСРР 2007-2013 за България и Партньорско споразумение 2014-2020 за България по отношение на политиките, свързани и водещи към предприемачество, конкурентоспособност, иновации и интелигентна специализация“. Оценката представя:

– Анализ на текущите доклади за оценка на Оперативните програми в България в периода 2007 – 2013 г., свързани с целите на RIS3;

– Мерки и приоритети на ОП, които показват допълване с новата стратегия RIS3 и могат да бъдат повторени и доразвити. Добри практики и научени уроци;

– Анализ на регионалния контекст – проучване на регионалното позициониране в ЕС. Анализ на проектите, включени в ОП за България в периода 2007-2013. Мониторинг и оценка на проектите за ЮЦР;

– Управлението на ОП, формулирането на визията, избора на приоритети и политики по отношение на иновациите за 2007-2013.

– Извършване на анализ на Споразумението за партньорство за периода 2014 – 2020 г.

– Предварителна оценка на RIS3 – на базата на RIS3 стратегията за ЮЦР;

– Инструменти и възможности за финансиране за реализация на иновационната политика

– Възможности за реализиране на бъдещи проекти в ЮЦР по сектори

Пълния документ можете да свалите тук.

АНАЛИЗ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА „ИНТЕЛИГЕНТНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ“ И ОЧЕРТАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕГИОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

В периода октомври – декември 2014 г. в рамките на проект Smart Specialization и съгласно проведена процедура за избор на изпълнител Регионално сдружение на общините „Марица“ възложи на ДЗЗД Обединение БИФТА изготвянето на „Анализ на приоритетите и целите на трансграничните програми за сътрудничество по отношение на „Интелигентната специализация“ и очертаване на предложения за сътрудничество между регионите на България и Гърция“. Анализът има следните цели:

– да идентифицира тематични и секторни приоритети (проблеми/нужди) за област Хасково във връзка с иновационната политика на Европейския съюз за „интелигентна специализация“;

– да анализира съществуващите програми за трансгранично сътрудничество 2007-2013 г., касаещи област Хасково във връзка с иновационната политика на ЕС за „интелигентна специализация“;

– да идентифицира предложения за сътрудничество между Република Гърция и Република България, които да се изпълняват в област Хасково и да са в пряка връзка с иновационната политика за „интелигентна специализация“ (RIS3);

-да посочи възможните източници за финансиране на идентифицираните предложения.

Пълния документ можете да свалите тук.

Регионален семинар на бизнес общността в Област Хасково

На 17 декември 2014 г. в град Хасково се проведе семинар за бизнеса от региона с основна тематична насоченост „Smart Specialization“. Инициативата е част от проекта на РСО „Марица“ „SMART SPECIALIZATION”, финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г.

На обучението присъстваха над 20 представителя на малкия и среден бизнес от Област Хасково. Основните теми дискутирани в рамките на инициативата бяха:

– Представяне на стратегията за интелигентна специализация

– Представяне на методологията за разработване на проект, дефиниран като проект на интелигентна специализация

– Представяне на клъстърните образования, като един от способите за реализация на проекти за интелигентна специализация

– Анализ на състоянието на местната икономика, и по-специално идентифициране на необходимости на бизнес общността, съответно възможности за реализация на съвместни предприемачески инициативи.

С оглед полученaтa първоначална връзка от представители на местния бизнес и местната общност, допълнително в програмата на семинара бе включена и тема, свързана с управлението на човешките ресурси с фокус върху проекти за интелигентна специализация.

В резултат от проведените дискусии представителите на бизнес общността, присъствали на семинара, очертаха няколко посоки, в които биха могли да се търсят ползи от колективни предприемачески усилия в областта на развитие на проекти за интелигентна специализация:

1. Трансфер на знания, добри практики и създаване на тесни връзки между бизнеса и индустрията.

2. Търсене на сътрудничество между публичния и частния сектор, в т.ч. чрез създаване на ясни регламенти за осъществяване на публично частни партньорства и експертна помощ при разработване на създаване на подзаконови нормативни актове по прилагане на Закона за публично частно партньорства, а именно наредбите, които следва да бъдат приети и прилагаии на местно ниво. Проучване на практиката за осъществяване на ПЧП в съседните региони.

3. Предоставяне на съвместна консултанстна подкрепа на процеса на иновации, като се има предвид начина на регистрация и защита на права върху индустриална собственост – марки, патентни върху изобретения и полезни модели, промишлени дизайни; права на интелектуална собественост, както и евентуално търсене на конкурентно предимоство на плоскостта на реистрация на географско означение или наименование за произход.

4. Маркетингово представяне. Маркетингово представяне на продукт, който може да се охарактеризира със специфика, придадена от региона на произхода му.

5. Търсене на предоставянето или ползването на обща услуга, което може да намали разходите, осъществявани при поотделното ползване или съответно предоставяне на услугата, без това да изкриви нормалната конкуренция на пазара. Така например бе обсъдена възможността за изграждане на съвместна система за оползотворяне на отпадъци. Търсене на възможности и идентифициране на детайли, по отношение на:

– съвместно производство;

– съвместно предлагане на услуга;

– съвместно закупуване на суровини и други продукти;

– съвместни обучения по управление;

– съвместно обучение на работещите;

– съвместни усилия за лобиране;

– споделяне на опит между членовете в бизнеса и бюрокрацията;

– съвместно финансиране;

– трансфер на технологии и иновации между членовете;

– съвместна поръчка на машини за производство;

– съвместна поръчка на допълнителни услуги (транспорт, реклама и т.н.);

– съвместен маркетинг и брандинг;

– съвместно участие в панаири и изложения;

– съвместна покупка на ИКТ решения за подобряване на качеството на производствения процес и крайния продукт;

– съвместно съревнование с глобалните лидери;

– съвместно изследване;

– съвместно складиране;

– съвместно привличане на преки чуждестранни инвестиции.

6. Търсене на възможности за съвместни инициативи за заетост при прилагане на добри практики за управление на човешски ресурси.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите” (Smart Specialization), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В3.32.02/31.12.2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”