ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

АПРИЛ – ЮНИ

2005г.

През периода от 01.04.2005г. до 30.06.2005г. РСО “Марица” осъществи следните дейности по проекта: “Обединени за ефективно и отговорно местно самоуправление”, финансиран от ААМР, чрез ФРМС:

1. Защита интересите на общините – членове пред регионални и национални институции

На 12.04.2005г. Райна Йовчева, Изпълнителен директор на РСО “Марица” взе участие в среща на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране в Пловдив. На срещата беше представена работата на експертния екип на ФРМС Консулт по аналитичната част на регионалния план за развитие на ЮЦР за периода 2007-2013г., и беше формулирана визията и приоритетите за развитие на ЮЦР.

През месец май беше изпратена информация за работата на Сдружението до Регистъра на ЮЛНЦ в Министерство на правосъдието. Изпратени бяха годишния финансов и технически отчет на Сдружението, както и информация за управителните структури на организацията.

2. Стратегически партньорства, регионална политика и Евроинтеграция

През април месец излезе от печат и беше разпространен втория за 2005 година информационен бюлетин на РСО “Марица”. В него бяха публикувани материали за инициативите на РСО “Марица”, международните партньорства на Сдружението и събития от региона.

През месец април РСО “Марица” осъществи проект, финансиран от Посолството на Великобритания. По проекта Сдружението посрещна експертите от Лестър, Англия – Стив Мадисън, мениджър “Строителство на жилища за социално слаби” в Асоциацията за жилища за социално слаби АЗРА и Джейн Дениър, експерт “Социални услуги” в община Лестър. Посещението на експертите в Хасково се осъществи през периода от 10 до 17 април 2005г. Целите на визитата бяха да се направи проучване на нивото на услугите предоставяни на възрастните хора и възможностите за настаняването им в подходящи за тяхното състояние домове в Хасково; и очертаване на насоките за разработване на стратегия за създаване на подходящи условия за настаняване на възрастни хора на базата на английския опит.

По време на визитата гостите представиха системата за настаняване и предоставяне на услуги на възрастни хора в Англия и по-конкретно в Лестър. Стив Мадисън представи работата на организация “АЗРА” във връзка с изграждането и обслужването на домове за социално слаби. Английските експерти проучиха ситуацията в региона като посетиха множество специализирани заведения и се срещнаха с ръководството на община Хасково, с представители на областната и общинските служби за социално подпомагане. На срещата с ръководството на община Хасково, Кметът на общината Георги Иванов подчерта, че е необходимо в Хасково да се изградят три вида домове: за здрави, за неподвижни и болни възрастни хора и за терминално болни хора. Според него на общински парцел на Българското Черноморие има възможност да бъде изградена почивна база за възрастни хора, където живеещите в трите дома да могат да почиват през годината. Посредством този дом могат да се акумулират средства за поддръжка и развитие на трите дома в Хасково, тъй като през летния сезон почивната база може да се предоставя на възрастни хора от чужбина срещу заплащане. След срещата си с ръководството на общината Стив Мадисън и Джейн Дениър направиха обиколка на места и сгради, подходящи за изграждането на домове за възрастни хора. Беше посетено и Черноморието, където се направи оглед на терена на община Хасково.

На 14.04.2005г. РСО “Марица” организира пресконференция във връзка с изпълнението на проекта пред Британското посолство и посещението на експертите от Лестър, Англия. На пресконференцията пред журналистите бяха представени резултатите от проведените от тях срещи и посещение и бяха обявени действията, които предстои да бъдат предприети в бъдеще във връзка с изпълнението на плановете за подобряване на обслужването на възрастните хора в Хасково.

На 17.05.2005г. РСО “Марица” проведе пресконференция, в която взеха участие представители на местните и регионални медии. На пресконференцията бяха представени резултатите от социологическо изследване на Агенция АССА М на тема: “Материален стандарт, икономическа активност, политически ориентации”, финансирано по линия на програма ФАР за изграждане на административен капацитет.

През периода от 18.05.2005г. до 20.05.2005г. Георги Иванов, председател на РСО “Марица” и Райна Йовчева, Изпълнителен директор на Сдружението посетиха Лестър, Англия. Те бяха гости на церемонията по встъпване в длъжност на новия Лорд кмет на Лестър – Мери Дрейкот. Тя е една от ключовите фигури, благодарение на които се осъществиха даренията за РСПАБ – Хасково и общините-членове на РСО “Марица”. По време на посещението в Лестър беше очертана програмата на деня на Лестър в Хасково, обсъдени бяха и приоритетите за сътрудничество между двете общини през следващата една година.

През месец юни РСО “Марица” се включи като партньор в изпълнението на проект на Фондация за реформа в местното самоуправление на тема: Стратегия за укрепване на устойчивостта на НПО сектора в България”, финансиран по Програма на американския тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа.

На 06.06.2005г. РСО “Марица” съвместно с община Минерални бани организира среща на ключови фигури от общността. Инициативата се проведе във връзка с необходимостта от разработване на План за развитие на Община Минерални бани в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие. На срещата бяха идентифицирани основните насоки за развитие на общината, формулирана беше визията за развитие; набелязани бяха основните приоритети и целите по отделните приоритети; и бяха идентифицирани мерки за развитие на Минерални бани.

На 16.06.2005г. РСО “Марица” съвместно с ръководството на община Симеоновград организира среща между представители на Общински съвет-Симеоновград, общинската администрация и представители на НПО от общината. Срещата се проведе във връзка с разработването на План за развитие на Община Симеоновград. По време на срещата беше формулирана визията за развитие на общината, идентифицирани бяха основните насоки за развитие, набелязани бяха основните приоритети и целите по отделните приоритети.

През юни беше подготвен и отпечатан 3-ти брой на Информационния бюлетин на Сдружението за 2005г. в него беше публикувана информация за инициативите на РСО “Марица”, международните партньорства на Сдружението и общините-членове, информация за реализирани проекти и за интересни събития от региона.

През месец юни РСО “Марица” разработи и депозира пред Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2003, проект на тема: “Стратегическо планиране и целенасочено трансгранично сътрудничество за ефективно регионално развитие”. Общата цел на проекта е чрез разработване на Стратегия за ефективно трансгранично сътрудничество във всички сфери от социално-икономическото развитие да се оптимизира партньорството на местно равнище между двете страни и да се създадат условия за повишаване ефективността на съвместната работа за подобряване на качеството на живот и развитието на пограничните региони на България и Гърция. За това ще спомогне сформирането на съвместни българо-гръцки работни структури по проекта, в работата на които ще бъдат включени ключовите фигури, работещи за развитието на двата погранични региона; провеждането на обучения във връзка с политиките на ЕС и разработването на стратегически документи с цел гарантиране качеството на продуктите от проекта; провеждането на дейности по проучване и планиране на ТГС в двата погранични региона “Марица”, България и Еврос и Родопи, Гърция; разработването и издаването на пакет обучителни и информационни материали; и провеждането на всички необходими дейности за прозрачност и популяризиране. Продължителността на проекта се предвижда да бъде 11 месеца.

През месец юни РСО “Марица” предостави на община Хасково техническа помощ във връзка с подготовката на Дните на Хасково и Деня на Лестър. Сдружението подпомогна формулирането на конкретните приоритети за сътрудничество, които да бъдат заложени в протокола за побратимяване между Общините Хасково и Лестър. То се включи в разработването на брошура за Хасково и Лестър и хронологията на тяхното сътрудничество и участва в планирането на посещението на английската делегация в Хасково през септември.

На 8 юни 2005г. представител на РСО “Марица” взе участие в среща между партньорите, организирана от Инициатива Местно Самоуправление. Срещата имаше за цел да се планират съвместните дейности между ИМС и регионалните асоциации и да се изработи график на предстоящи инициативи.

3. Обучение и техническа помощ

На 7 и 8 април 2005 г. в гр. Свиленград се проведе семинар на тема: „Обслужване на гражданите”. Инициативата бе организирана от РСО “Марица” по заявка на общините Маджарово, Ивайловград и Симеоновград. Участие в семинара взеха 24 човека от 7 общини, членове на Сдружението. Лектори на семинара бяха: Павел Несторов и Таня Рангелова, утвърдени експерти по модула “Обслужване на гражданите”, разработен от ФРМС. Семинарът имаше за цел да повиши познанията и уменията на персонала в общините с функциониращи или изграждащи се центрове за обслужване и информация. Основната цел на обучението бе да се разгледат различните подходи за организация по обслужване на гражданите и фирмите на “едно гише”, запознаване със съвременни форми на обслужване и работа в екип.

На 12 и 13 май 2005 г. в конферентната зала на хотел “Велина” – гр. Велинград РСО “Марица” проведе семинар на тема: “Актуални въпроси по управлението на общинската собственост и наредбите на Общинския съвет”. Семинарът се проведе по заявка на Общински съвет Кърджали и имаше за цел да се обсъдят нормативната уредба, регламентираща проблематиката по управление на общинската собственост, наредбите на ОбС и условията за провеждане на ефективна общинска политика. Участие в семинара взеха 29 човека от Община Кърджали, в т.ч. председателя на ОбС, общински съветници, кмета на общината, заместник кмета и експерти от общинска администрация. Лектор на семинара беше Стефан Тодоров – главен експерт в КМСРПБ в Народното събрание.

На 26.05.2005 г. в гр. Хасково се проведе семинар на тема: “Промени в Закона за туризма”. Семинарът се организира от РСО “Марица” съвместно с Агенцията по туризъм. Инициативата имаше за цел да се обсъдят теми, свързани с последните промени в Закона за туризма, функциите и мястото на местните власти по отношение категоризирането на обекти, разработката на регионалните стратегии за развитие на туризма, конкретни казуси от практиката на общините и условията за провеждане на ефективна общинска политика. Лектори на семинара бяха: Кремена Недялкова – главен експерт, дирекция “Развитие на туристическия продукт”, Агенция по туризъм; Стоян Пенчев – началник отдел “Контрол върху качеството на туристическия продукт”, дирекция “Регистрация, категоризация и контрол”, Агенция по туризъм; ст.н.с. Тошо Спиридонов – Дружество за изследване на общности и селища ДИОС.

На 09.06.2005г. в община Маджарово по искане на кмета на общината се проведе обучителна среща между представители на Регионална служба растителна защита – Хасково и земеделски производители от община Маджарово. Инициативата бе организирана от РСО “Марица”. Целта на инициативата бе да се дискутират болестите и вредителите по различните култури на територията на общината и по-специално по тютюна. Участниците бяха запознати с основните болести и вредители по културите, които отглеждат. Обърнато бе внимание на предпазните мерки, които могат да се вземат за предотвратяване появата и развитието на болести и вредители – предварително пръскане, както и на периодичността на пръскането с контактни и системни препарати. Обсъдени бяха различните видове препарати, как се използват, кои са подходящи за определени култури и в какъв момент. Разгледани бяха и факторите, които обуславят появата на болести по културите, а именно – комплексните климатични условия: по-малко слънце, по-ниска температура, валежи, градушки и прочие. На срещата участниците имаха възможността да зададат интересуващите ги въпроси, а представителите на РСРЗ-Хасково успяха да получат детайлна информация за състоянието на културите на територията на община Маджарово.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.