ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

АПРИЛ – ЮНИ 2003г.

 

През периода април – юни 2003г. РСО “Марица” осъществи следните дейности по проекта: “Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие”, финансиран от ААМР чрез ФРМС

Направление “Институционално укрепване на РСО “Марица”

На 3 април 2003г. се проведе заседание на Комисия “Отворени общини” на РСО “Марица”. На срещата присъстваха координаторите на сдружението в общините-членове. Обсъдени бяха провеждането на четвърти кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица” и необходимостта на общинските специалисти от обучения. Координаторът на сдружението в Димитровград предостави списък с теми за семинари, които са от интерес за специалистите от общината. Представен бе новият координатор на Сдружението в община Харманли. На участниците в срещата бе предоставена информация за финансиращи програми – Програма на Корпус на Мира на САЩ, програма Европа и др.

На 9 април 2003г. се проведе заседание на Общото събрание на РСО “Марица”. На заседанието бяха представени и приети докладът за дейността на РСО “Марица” през периода януари – декември 2002г., годишният счетоводен отчет на Сдружението и доклад на контрольора. Обсъден бе размерът на членския внос на общините и бе решено той да бъде увеличен с 50% след 1 юли 2003. Кметовете на общините-членове обсъдиха проблемите на общините, свързани с утвърждаването и превеждането на средствата за капиталови разходи от министерството на финансите и решиха във връзка с това да бъде изпратено официално запитване от името на РСО “Марица” до Министъра на финансите.

Направление “РСО “Марица” – посредник за изграждане на устойчиви партньорства между местни, регионални и централни власти”

По решение на Общото събрание на РСО “Марица” до Министерство на финансите бе изпратено писмо с молба утвърждаването на капиталовите разходи да бъде ускорено и приключено до края на април 2003г.

През месец април по искане на общините-членове, експерти изготвиха разработка на тема: “Промените в нормативната уредба на приватизацията и следприватизационния контрол. В разработката са представени принципите за прозрачност на приватизационния процес, същността на приватизацията, отговорните органи, техните функции и компетентност, разпоредбите относно възможния конфликт на интереси, информация и анализ на приватизационния процес и процедурите по осъществяването му, както и административните актове, издавани при или по повод осъществяването на приватизационна процедура. Разработката включва също анализ и описания на видовете следприватизационен контрол, неговата същност и субектите, които го осъществяват.

През май месец Райна Йовчева бе включена като член в работата на групата по финансова децентрализация. Проведени бяха 2 заседания на групата по време, на които се дискутира и прие актуализацията на Програмата за финансова децентрализация за периода 2002 – 2005 г.

През май 2003г. РСО “Марица” предостави експертна помощ на община Хасково при разработването на проект на тема: “Реконструкция на ВиК и електро инфраструктурата и благоустрояване на централната градска част на Хасково”. В проекта се предвижда реконструкция на ВиК мрежата и електропроводите в центъра на града, както и благоустрояване на улиците “Отец Паисий”, “Русе”, “Бургас” и “Велико Търново”, намиращи се в централната градска част на Хасково. Разработеният от РСО “Марица” и община Хасково проект бе представен за финансиране пред Социалния инвестиционен фонд.

През месец май Райна Йовчева, изпълнителен директор на РСО “Марица” и Маргарита Юрганджиева, Координатор “Международни партньорства и проекти” посетиха община Любимец, където съвместно със специалисти от общината разработиха проектна идея за изграждане на агро-бизнесцентър в Любимец. Решено бе Сдружението съвместно с общината да разработи проекта и да го представи през септември месец пред Социалния инвестиционен фонд.

На 13.06.2003г. РСО “Марица” организира семинар на тема: “Гражданско състояние и атестиране на държавни служители”. В обучението взеха участие кметовете на населени места и кметските наместници от община Кърджали. На обучението присъстваха и Румен Иванов, кмет на общината, Иван Муцевски, секретар и Златка Тонева, Директор на дирекция ГРАОН. Лектори на семинара бяха Детелина Николова, секретар на община Добрич – град и Донка Тенчева, ръководител на РЗ ГРАО, Кърджали.

Направление “Промоция, външни връзки и комуникации на общините-членове”

На 9 април 2003г. бе обявен четвърти кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица” за финансиране на проекти на общините-членове.

През април излезе от печат Информационен бюлетин N 2 за 2003г. и бе актуализиран Интернет сайтът на РСО “Марица”, в който бе включена информация за инициативите на сдружението и за четвърти кръг на програма “Общински проекти”.

През месец май приключи реализацията на проекта на община Симеоновград на тема: “Бъдещето на Симеоновград – в наши ръце”, който получи финансиране в трети кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица”. Целта на проекта беше да се обучат НПО от община Симеоновград да изработват и представят успешни проекти за устойчиво социално-икономическо развитие на общината и да се запознаят със съществуващите донорски програми.

На 10.05.2003г. във връзка с посещението на областния управител на регионите Еврос и Родопи, Гърция в Хасково и срещата му с ръководството на РСО “Марица” бе проведена пресконференция, на която бяха представени плановете на РСО “Марица” и гръцките партньори за съвместна работа с цел успешно привличане на средства от фондовете на ЕС.

На 22.05.2003г. се проведе заседание на комисията за оценка на проектите, подадени от общините за финансиране в четвърти кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица”. Проекти бяха подадени от общините Стамболово, Харманли и Димитровград. В оценяващата комисия участваха Андрей Горанов, ФРМС; Райна Йовчева, РСО “Марица”; Пенка Маджарова – счетоводител; Лидия Велкова, община Маджарово; Весела Митева, община Симеоновград и Надежда Цветкова, община Кърджали. Членовете на комисията разгледаха и оцениха проектите и взеха решение да бъде финансиран проекта на община Стамболово на тема: “Международен мултиетнически пленер за толерантност”. Целта, която общината си поставя с реализирането на този проект е обогатяване на културния живот и създаване на отношение на толерантност и разбирателство между представителите на различните етнически групи на територията на общината. Едновременно с това се цели и предоставяне на възможност на талантливи деца да изявят своята дарба. Ще се създадат традиции в провеждането на пленера като международна културна проява, а участието на творци от съседни страни ще повиши популярността на общината и региона.

През юни 2003г. приключи реализацията на проект “Зелено сърце за Симеоновград” на РСО “Марица”, финансиран от Канадски фонд за местни инициативи през месец март. Основната цел на проекта бе община Симеоновград и нейните граждани с общи усилия да създадат парк в центъра на града.

Чрез проекта се целеше:

Да се реши един от големите проблеми на града, свързан с появата на множество нерегламентирани сметища навсякъде из града;

Да се интегрира населението в социалния живот;

Да се повиши участието на гражданите при решаването на проблемите на общината, както и да се подобри тяхната екологична култура.

Реализирани бяха следните дейности:

провеждане на срещи с младите хора и безработните от общината с цел представяне на проекта и включването им в неговата реализация;

изработване на информационни брошури и плакати;

организиране на пресконференция;

почистване на терена върху който ще бъде изградена зоната за отдих;

изравняване и озеленяване на терена.

поставяне на предупредителни табели за опазване на чистота в парка;

създаване на екопатрул в парка

официално откриване на парка.

На 30.06.2003г. РСО “Марица” организира пресконференция, на която г-н Георги Иванов, председател на Сдружението и г-жа Райна Йовчева, Изпълнителен директор представиха пред журналисти от региона резултатите от посещението им в Александруполис, Гърция и Брюксел, Белгия.

Направление “Стратегически партньорства на РСО “Марица”

На 7, 8 и 9 април 2003г. се проведе семинар на тема: “Повишаване на капацитета на общините за усвояване на средства от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС”. Семинарът бе организиран по проект на Фондация за развитие на предприемачеството, по който РСО “Марица” е партньор. На семинара присъстваха специалисти от общините-членове на РСО “Марица” и на АРО – Смолян. Участниците бяха запознати с регионалната структурна политика на ЕС, петте структурни фонда и националния план за икономическо развитие. В дискусия представителите на общините имаха възможност да зададат въпроси, свързани с обсъжданите теми и да обменят опит и идеи.

На 8 и 9 април 2003г Райна Йовчева, изпълнителен директор на РСО “Марица”, взе участие в международен форум на тема: “Усвояване на фондовете по програмите на ЕС за България и Гърция” в Солун, Гърция. Целта на форума бе да се представят предприсъединителните фондове за България – Phare, ISPA и Sapard, както и INTERREG III – програмата за трансгранично сътрудничество на Гърция, Гръцкия план за развитие на Балканите и перспективите за икономическо развитие на България за 2004г.

На 10 април 2003г. представител на РСО “Марица” участва в Регионална конференция на тема “Разработване на регионална иновационна стратегия за Южен централен район – проучване и анализ на търсенето на технологии и иновации” в град Пловдив. Акцент в програмата на конференцията бе поставен върху ролята на регионите в иновационната политика, резултатите от регионалното проучване на потребностите на бизнеса от нови технологии и резултатите от изпълнението на РИС инициативи в страните-членки на ЕС.

През април бе предоставена експертна помощ на Индустриална стопанска камара – Хасково относно разработването на проект пред програма “Европа” на ЕС.

През април 2003г. РСО “Марица” разработи и представи за финансиране проект пред Програма за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище на Японското правителство. Проектът е на тема: “Превенция, диагностика и лечение на заболяванията, предавани по полов път и гинекологични заболявания сред младите хора и жените с ниски доходи в общините Симеоновград, Стамболово и Минерални бани, област Хасково”. Дейностите по този проект ще бъдат насочени към здравна промоция, профилактика, диагностика и лечение на сексуално трансмисивните и гинекологични заболявания сред младите хора и жените с ниски доходи от трите общини.

На 30.04.2003г. в офиса на РСО “Марица” се проведе среща с представители на SMAEMV /Организация, работеща за развитието на региона на Монт Ванту, Франция/, Селскостопанския Лицей “Луи Жиро” – Франция и представители на ГПЧЕ “Проф. д-р. Асен Златаров” – Хасково, които имат подписано споразумение за партньорство с френския лицей. На срещата РСО “Марица” представи разработените от Сдружението проекти за развитие на региона. Участниците в срещата се споразумяха в бъдеще да си сътрудничат и обменят опит при разработването и реализирането на проекти за развитие на регионите най-вече в областта на туризма, тъй като и двата региона, в България и Франция имат капацитет за развитие на алтернативен туризъм.

На 15 май 2003г. РСО “Марица” и Инициатива местно самоуправление организираха кръгла маса на тема: “Повишаване на ефективността на работата на общинските съвети в България”. Инициативата бе организирана с цел обсъждане на варианти и действия за оптимизиране на оперативните процедури на общинските съвети и подобряване на нормативната уредба в тази насока с цел удовлетворяване на очакванията на гражданите. На кръглата маса бе представена досегашната работа на ИМС и бяха дискутирани предложения за разработване на широка стратегия за повишаване на ефективността на работата на общинските съвети.

На 10.05.2003г. в Хасково се проведе среща между ръководството на РСО “Марица” и партньорите на Сдружението от Гърция – Христос Хадзополус, Областен управител на гръцките области Еврос и Родопи и представители на гръцки организации, занимаващи се с разработване и реализиране на проекти за регионално развитие. Целта на срещата беше двете страни да представят целите си, да набележат сферите на съвместна работа и да бъдат определени организациите, които ще отговарят за разработването на съвместни проекти, които ще бъдат представени пред фондовете на ЕС. Като приоритетни за съвместна работа бяха набелязани културата, туризма, околната среда, здравеопазването, социалните грижи, обучението и преквалификацията. В резултат от проведените дискусии бе създадена работна група от български и гръцки представители, която да оптимизира съвместната работа на двата региона при разработването на проекти за ТГС. Решено бе да се проведе среща на групата в Гърция, на което да се уточнят проектите, които двете страни ще представят за финансиране пред ФАР – ТГС и Интеррег III.

На 16.05.2003г. представители на РСО “Марица” взеха участие в конференция на тема: “Среда за местни и национални референдуми в България”, организирана от Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност “Болкан асист”. На конференцията бяха обсъдени промените в българското законодателство и практика по отношение на провеждането на референдуми в България.

На 9 и 10 юни 2003г. РСО “Марица” съвместно с ФРП организира Модул 2 на семинар: “Повишаване на капацитета на общините за усвояване на предприсъединителните и структурните фондове”. В обучението участваха служители от общините Хасково, Минерални бани, Кърджали, Димитровград и Маджарово. Лектори на инициативата бяха Катя Райнова – експерт от МРРБ, Йордан Димитров от МТСП, Елена Кръстенова от ФРП, Елена Митова, Министерство на икономиката, Лиляна Павлова, Министерство на финансите и Йордан Великов от Министерство на земеделието и горите. Участниците в обучението бяха запознати с основните моменти на програмите ФАР – ИСС, ФАР – Развитие на човешките ресурси, ФАР – Развитие на гражданското общество, ИСПА и САПАРД.

На 23 и 24.06.2003г. делегация от РСО “Марица” в състав Георги Иванов, Председател на Сдружението, Райна Йовчева, Изпълнителен директор и Маргарита Юрганджиева, Координатор “Международни партньорства и проекти” посети Александруполис, Гърция, където проведе множество работни срещи с трансграничните партньори на Сдружението. Целите на проведените срещи бяха да се разработят съвместни проектни идеи, с които да се кандидатства пред стартиращата в Гърция програма за ТГС – Интеррег III, както и запознаване на делегацията от РСО “Марица” с новоизбраните местни власти в партньорските на Асоциацията общини и обсъждане на бъдещото сътрудничество с тях. Председателят и изпълнителният директор на РСО “Марица” проведоха официални срещи с Христос Хадзополус, Областен управител на областите Еврос и Родопи, Григорис Цоцолас, кмет на Орестиада и Гьоргос Александрис, кмет на община Александруполис. Представителите на РСО “Марица” осъществиха работни срещи за обсъждане на конкретни проектни идеи със специалисти от областната администрация, представители на Инфолоджик /фирма занимаваща се с разработване и реализиране на проекти за регионално развитие/ и с ръководството на Тракийски етнографски музей, Александруполис. На тези срещи бяха обсъдени и разработени проектни идеи, които ще бъдат представени за финансиране пред програма ИНТЕРРЕГ III:

В областта на културата и туризма

Единият от проектите предвижда да се реализира в гръцките области Еврос и Родопи и в областите Хасково, Кърджали и Смолян, България. С неговото изпълнение се цели да се удължи туристическия сезон в граничните региони чрез обмен на туристи.

Във връзка с това ще се разработи стратегия за развитие на туризма; ще бъдат изработени рекламни брошури за всеки един от регионите; ще се създаде централизирана система за резервации; ще бъде събирана и анализирана информация за културата от двете страни на границата и ще се разработят следните културни маршрути:

на коприната

на виното

на минералната вода

на водениците

на пещерите

на традициите, свързани с битието на човека

на занаятчийството

на храната, облеклото, архитектура

на религиите

Вторият проект в областта на културата предвижда да се създаде електронна база с данни за историческите личности от двата региона, историческите архитектурни паметници и база данни с писателите от двете държави и техните произведения с кратко резюме.

В областта на обучението, квалификацията и трудовия пазар ще бъдат представени следните два проекта:

Проект за създаване на база и въвеждане на електронно обучение на служители в администрациите;

Проект за създаване на трудова борса за информиране на специалистите за наличните свободни работни места от двете страни на границата, както и на фирмите за наличните специалисти.

От 25.06.2003г. до 27.06.2003г. делегация от РСО “Марица” в състав Райна Йовчева, Изпълнителен директор, Георги Иванов, Председател и Гюнер Сербест, член на ОС на Сдружението посетиха Брюксел, Белгия, където взеха участие в конференция относно малцинствените проблеми и практиките за тяхното решаване в Европа. Целите на инициативата бяха: да се повиши информираността и да се инициира европейски дебат относно важността на предприемачите от етнически произход за икономическото развитие на Европа, чрез представяне на техните успехи; да се представят специфичните проблеми, които предприемачите от малцинствата срещат и да се обменят положителни практики, свързани с решаването на тези проблеми. По време на конференцията представителите на Сдружението установиха важни контакти с представители на европейските институции и получиха полезна информация относно източниците за финансиране на инициативи за подпомагане на малцинствата и тяхната интеграция.

На 23 юни 2003г. в Ивайловград се проведе среща между местните власти, гражданите и бизнеса на тема: “Ние и бъдещето на Ивайловград”. Водещ на срещата бе Александър Михайлов, директор на Дирекция “Териториално управление и децентрализация” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта на срещата бе да се стимулира обществеността да вземе участие в поставянето на проблемите на града и да се направят конкретни предложения за тяхното решаване. Участие в срещата взеха представители на община Минерални бани и на създадения в общината по инициатива на гражданите Център за развитие на Минерални бани. Те се включиха активно в дискусията и представиха своя положителен опит. Предвижда се РСО “Марица” да проведе срещи с гражданите във всички общини, членове с цел да се проведе ползотворен диалог относно възможностите за развитие на общините със съвместните усилия на гражданите и местните власти.

На 09.06.2003г. РСО “Марица” съвместно с община Димитровград организира младежка среща, на която бе учреден младежки парламент на общината. В срещата взеха участие 41 ученици от различни училища в Димитровград, кмета и секретаря на Община Димитровград, председателя на ОбС – Димитровград, депутатите Димчо Димчев от НДСВ и Ангел Найденов от Коалиция за България, заместник областния управител на област Хасково и представители на РЗ – МОН в Хасково. Целите на младите хора са чрез участието си в младежкия парламент да се включат активно при решаването на проблемите на общината и да заработят съвместно с местните власти за превръщането на община Димитровград в привлекателно място за обучение, живот и професионална реализация.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.