ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

АПРИЛ – ЮНИ

2006 г. 

През периода от 01.04.2006г. до 30.06.2006г. РСО “Марица” осъществи следните дейности по проекта: “Обединени за ефективно и отговорно местно самоуправление”, финансиран от ААМР, чрез ФРМС:

 1. Защита интересите на общините – членове пред регионални и национални институции

–       На 10 април представител на РСО „Марица” взе участие в информационна среща по програма ФАР ТГС България – Гърция 2004 г., Фонд за малки проекти в подкрепа на икономическото развитие и насърчаване на заетостта, провела се в Областна администрация Хасково.

–       На 5 май в заседателната зала на Областна администрация Хасково представител на РСО “Марица” взе участие в информационна среща по Съвмествн фонд за малки проекти за трансгранично сътрудничество България – Турция 2004 г., провела се в Областна администрация Хасково.

–       На 10 май в заседателната зала на хотел “Родопи” – Хасково, РСО „Марица” взе участие в информационната кампания по проект “Насърчаване на културните, туристическите и човешките ресурси в трансграничен регион”, организирана от МРРБ. На срещата бяха представени целите и приоритетните области на програмата, която предстои да стартира.

–       На 19 и 20 април в гр. Пловдив представител наСдружението, взе участие в обучителен семинар по проект: “Укрепване ролята на местните власти и третия сектор в областта на жилищната политика в България”, организиран от ФРМС.

–       На 11 май в заседателната зала на Областна администрация Хасково, РСО “Марица” взе участие в информационна среща по програма “Активни услуги на пазара на труда”, организирана от МТСП.

–       На 22 май 2006г. в офиса на РСО „Марица” се проведе среща с представители на НПО от Хасково във връзка с обсъждане на Общинския план за развитие на Община Хасково за периода 2007 – 2013г.

–       На 9 юни представител на РСО „Марица” участва в информационна среща по проекта БГ 2005/017-453.01.01 „Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводнения в Българо-Турския граничен район, програма ФАР.” Срещата се проведе в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

–       От 13 до 30 юни РСО “Марица” събра и обобщи информация от общините-членове, съдържаща предложения за промени в ЗУТ, която да бъде изпратена до МРРБ във връзка с предстоящите промени в закона.

–       На 14 юни представител на РСО „Марица” взе участие в информационна среща по проект “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”, организирана от МТСП.

–       През месец юни РСО „Марица” определи представител на Сдружението, който да участва в работата на комисията по децентрализация, към Министерски съвет. За представител на Сдружението беше предложен г-н Георги Иванов, Кмет на Община Хасково и Председател на РСО „Марица”.

 1. Стратегически партньорства, регионална политика и Евроинтеграция

–         През месец април РСО “Марица” разработи и депозира пред БТК проект за модернизиране на електронното оборудване в общините-членове на Сдружението, в който се предвижда създаване на интернет връзка във всички общини-членове, създаване на вътрешна мрежа в общините, които нямат изградена такава и закупуване на оборудване според нуждите на общините. За целта беше направено проучване на потребностите на общините относно изградеността на локалната компютърна мрежа и необходимото оборудване.

–         На 26 април в Хасково се проведе стартова среща по проекта на РСО “Марица”: “Трансгранична школа “Местна демокрация” за изграждане институционален капацитет на местно и регионално ниво, финансиран по Програма ФАР ТГС България – Турция 2003г.

Целта на инициативата бе кметовете на общините-членове на РСО “Марица” и СО “Мерич” – Турция да се запознаят в детайли с идеята на проекта, дейностите за създаване и успешно функциониране на трансграничната школа, възможностите за обучение и предстоящото разработване на Стратегия за трансгранично сътрудничество.

Участие в срещата взеха 40 човека. Те бяха представители на Сдружението на общини “Мерич”, Регионалното сдружение на общини “Марица”, Областния управител на Област Хасково и Сертифициращия институт за общински служители за ЮИЕ.

–         През периода април – юни РСО “Марица” актуализира всеки месец информацията в интернет страницата си във връзка с проведените събития.

–         През месец април РСО „Марица” започна работа по изпълнението на проект “Укрепване на партньорството при планирането и усвояването на Структурните фондове на ЕС на местно и регионално равнище”. Проектът се реализира по съвместна инициатива на Британско Посолство в България, МРРБ и ПРООН. Целеви общини по проекта са Хасково и Свиленград. Целите на проекта са да се повиши капацитета в целевите общини за разработване на проекти пред фондовете на ЕС и да се разработи  група от проекти, които да бъдат готови за представяне пред Структурните фондове след влизането на България в ЕС.

–         На 3 май в гр. Хасково се проведе среща с представители на Местното сдружение на общини и общности “Еврос” – Гърция и РСО “Марица” за обсъждане създаването на българо-гръцка мрежа от сдружения на общини.

–         От 8 до 11 май РСО „Марица” участва в организирането на трансгранична среща в гр. Орестиада, Гърция. Срещата имаше за цел да създаде мрежа на представителите на общините по поречието на Марица от България, Турция и Гърция, които да разработят превантивни мерки и проекти за управление на кризи.

–       През периода април – юни РСО “Марица” продължи работата си по създаване на Бизнес център за информация и консултации към проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса”. Проведе се конкурс за набиране на екип по проекта, финансиран от МИЕ и Програмата на ООН за развитие. Избраха се подходящи помещения за провеждане дейността на центъра и се подписа договор с ПРООН за периода юли-декември 2006г.

–       От 13 до 19 май Маргарита Юрганджиева, изпълнителен директор на РСО “Марица”, взе участие в Международната конференция на общинските служители, провела се в гр. Анахайм, щата Калифорния, САЩ. В инициативата взеха участие над 2000 общински служители от над 50 страни. По време на визитата бяха осъществени контакти с представители на различни общини от САЩ и Канада и бяха проведени разговори за осъществяване на обмен на служители между различните държави.

–         На 17 май РСО “Марица” депозира техническо и финансово предложение за участие в търг пред МТСП по проект “Изграждане на институционален капацитет на МТСП”. През периода април-май 2006г. РСО “Марица” подготви необходимите документи за участие в тръжна процедура за разработване на обучителни програми и предоставяне на обучения за нуждите на МТСП по проекта

–       На 18 май в офиса на РСО “Марица” се проведе среща с представители на техническата помощ за подкрепа на Изпълнителната агенция в МРРБ за подготовката, оповестяването и стартирането на грантови схеми по проект 2005 “Устойчиво развитие чрез защита и опазване на водите и биоразнообразието през граница”.

–       От 22 до 23 май в гр. София Маргарита Юрганджиева, изпълнителен директор на РСО “Марица”, взе участие в конференцията “Социално договаряне: модели и практики”, организирана от ААМР, Уърлд Лърнинг, Каунтърпарт Интернешънъл – България, БЦНП, НСОРБ и  Фондация “Партньори България”.

–       На 23 май представител на Сдружението, взе участие в заседание на Комисията по евроинтеграция в Общински съвет Хасково за обсъждане на Общинския план за развитие на община Хасково 2007-2013 г.

–       През месец май РСО “Марица” разработи и кандидатства за финансиране по проект “Хасково и Одрин – пътуване отвъд границите” за финансиране по програма СФМП ФАР ТГС България – Турция 2004 г.

–       През месец май РСО “Марица” разработи проект за община Димитровград на тема: “Култура без граници – Европейски дух и перспективи” по  програма СФМП ФАР ТГС България – Турция 2004 г. Сдружението е и партньор по проекта.

–       На 3 юни в гр. Ивайловград Маргарита Юрганджиева, изпълнителен директор на РСО “Марица”, взе участие в провеждането на Традиционния Национален младежки тракийски събор, отбелязван като Ден на тракийското дете.

–       На 5 юни РСО “Марица” депозира проект за финансиране по програма СФМП ФАР ТГС България – Гърция 2004 г. със заглавие “Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа”.

–       На 8 юни Маргарита Юрганджиева и Анна Ненова се срещнаха с председатели на комисиите към Общински съвет – Хасково за обсъждане на Общинския план за развитие на Община Хасково за периода 2007 – 2013г.

–       На 14 юни в гр. Орестиада, Гърция, Маргарита Юрганджиева, изпълнителен директор на РСО “Марица”, участва в среща за обсъждане на създаването на българо-гръцка трансгранична група, включваща сдружение на общините Еврос, Гърция, РСО „Марица” и АБЧО, България.

–         През месец юни излезе от печат и беше разпространен информационен бюлетин, брой 2 за 2006 г. В него бяха публикувани материали за инициативите на РСО “Марица”, международните  партньорства, финансиращите програми, реализираните проекти и събитията в региона.

–       От 15 до 16 юни в гр. Банско Маргарита Юрганджиева, изпълнителен директор на РСО “Марица”, взе участие в информационна среща във връзка със старирането на проект на Сдружението по Програма Леонардо да Винчи на тма: “Българо-гръцки проект за обмяна на опит на специалисти за извършване на по-ефективно професионално обучение в общините”. В проекта се предвижда провеждане на обмен на опит с Гърция по въпросите за професионалното обучение на общинските служители.

–       От 19 до 23 юни Крис Харис, директор на ArgentixLtd., Шотландия, посети офиса на РСО “Марица”. Проведоха се работни среща с председателя и изпълнителния директор на Сдружението. Бяха обсъждани възможностите за бъдеща съвместна дейност и кандидатстването за финансиране по европейски фондове и програми. Коментираха се възможностите за създаване на партньорства между общини-членове на РСО „Марица” и шотландски общини, както и възможностите за създаване на Българо-шотландска организация, в която Сдружението да играе ключова роля с оглед насърчаване на партньорството и съвместната работа в областта на бизнеса и развитието на общините.

–       За периода април – юни РСО “Марица” работи по подготовката на наръчници и обучителни материали по проект “Изграждане на школа “Местна демокрация” за изграждане институционален капацитет на местно и регионално ниво”, финансиран по програма СФМП ФАР ТГС България – Турция 2003г. По проекта започна и работата по набиране на информация за базата данни за общините-членове на РСО „Марица” и Сдружение на Общините „Мерич” и разработването на Краткосрочна стратегия за трансгранично сътрудничество.

–       На 29 юни в гр. Хасково Анна Ненова, координатор “Международни партньорства и проекти” в Сдружението, взе участие в информационна среща “Възможности за развитие на селските райони в България: политиките на ЕС и прилагането на подхода ЛИДЕР”, организирана от ФРМС, МЗГ и ПРООН.

–       На 30 юни в гр. Александруполис, Гърция се проведе официална церемония по подписването на Протокол за побратимяване и сътрудничество между Асоциацията на общините от регион “Еврос” – Гърция, Асоциацията на Българските Черноморски Общини и РСО “Марица”. На церемонията присъстваха кметовете на общините-членове на сдружението, които официално приеха задължението съвместно със своите партньори да развиват взаимоотношенията между трите сдружения, техните общини и гражданите, които представляват и да популяризират във всички области общата фундаментална цел като:

 • Укрепват разбирателството и приятелството между българския и гръцкия народ;
 • Популяризират икономическите, културните, образователните и социалните връзки и развиват трансграничното сътрудничество и общите политики.

За институционализиране на ъвместната инициатива е разработен проект, който ще бъде депозиран пред Гръцкото министерство на вътрешните работи и децентрализцията.

–         През месец юни бе разработен проект със заглавие “Мобилизиране на ресурсите за устойчиво регионално и местно развитие в контекста на европейската интеграция”, който бе депозиран за финансиране по Програма за развитие на гражданското общество 2004г.

 1. Обучение и техническа помощ

–      През периода април – юни бе предоставена техническа помощ на Община Хасково за разработване на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г.

–         През месец април – май РСО “Марица” предостави експертна помощ на общините Любимец и Маджарово и Симеоновград във връзка с разработването на проекти по ФАР ТГС България – Турция 2004 г.

–         На 30 май в заседателната зала на община Стамболово се проведе обучителен форум по Закона за защита на класифицираната информация. Целта на инициативата бе да се представят общите положения, залегнали в Закона за защита на класифицирана информация и да се дискутират въпросите, свързани с практическото му приложение в местната администрация. Участие в семинара взеха 40 човека, представители на ръководството на община Стамболово, общински специалисти и кметове на кметства. Лектори на срещата бяха г-н Димитър Иванов – държавен експерт в дирекция “Правна и международна дейност” и г-н Светлозар Чапанов – началник отдел “Вътрешен ред и охрана” в Държавната комисия по сигурност на информацията.

–         През месец юни РСО “Марица” предостави експертна помощ на служителите в отдел “Човешки ресурси” в общините-членове относно приложението на Националната класификация на професиите и длъжностите. На конкретните въпроси на общинските специалисти отговори Биляна Дякова, главен секретар в МДААР.

–         На 20 и 21 юни в заседателната зала на община Хасково се проведе семинар на тема: “Създаване на местен капацитет за реализация на публично-частни партньорства”. Семинарът се проведе по съвместен проект “Укрепване на партньорството при планирането и усвояването на Структурните фондове на ЕС на местно и регионално равнище” на Посолството на Великобритания, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и МРРБ. РСО “Марица” е партньор по проекта и предостави обучителна и експертна помощ при провеждането на семинара и дейностите на работните групи.  Презентатори по време на обучението бяха: Крис Харис, директор на Argentix Ltd., Шотландия; Росица Джамбазова, изпълнителен директор на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев; Анна Ненова, координатор “Международни партнъорства и проекти” в РСО Марица. Участие в инициативата взеха 19 човека, представители на община Хасково и НПО.

–         На 22 и 23 юни в заседателната зала на община Свиленград се проведе семинар на тема: “Създаване на местен капацитет за реализация на публично-частни партньорства”. Семинарът се проведе по съвместен проект “Укрепване на партньорството при планирането и усвояването на Структурните фондове на ЕС на местно и регионално равнище” на Посолството на Великобритания, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и МРРБ. РСО “Марица” е партньор по проекта и предостави обучителна и експертна помощ при провеждането на семинара и дейностите на работните групи.  Презентатори по време на обучението бяха: Крис Харис, директор на Argentix Ltd., Шотландия; Росица Джамбазова, изпълнителен директор на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев; Анна Ненова, координатор “Международни партнъорства и проекти” в РСО Марица. Участие в инициативата взеха 21 човека, представители на община Свиленград и НПО.

–         През месеците юни-юли РСО „Марица” разработи унифицирана наредба за обществения ред и сигурността в общините-членове на Сдружението. Необходимостта от такава наредба възникна в резултат от провеждането на среща между представители на общините-членове на Сдружението и РДВР – Хасково.

 1. Институционално укрепване на РСО “Марица”

На 4 май се проведе 26 Общо събрание на РСО ‘Марица”. Взаседанието взеха участие представители на 9 общини-членове, Областният управител на Област Хасково, щатният състав и счетоводителят на Сдружението.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчет за управление на дейността на РСО “Марица” за 2005г.
 2. Приемане на годишен финансов отчет на РСО “Марица” за 2005г.
 3. Доклад на контролоьора на РСО “Марица” за 2005г.
 4. Разни:
 • Приемане на Стратегически план на РСО “Марица” 2006-2013г.
 • Представяне на проект на РСО “Марица” по UNDP.
 • Представяне на проект на РСО “Марица” по програма “Леонардо да Винчи”.
 • Създаване на българо-гръцка мрежа от сдружения на общини.
 • Обсъждане на актуални проблеми на местните власти и предприети в тази посока стъпки.

Общото събрание на РСО ‘Марица’ взе следните решения:

 1. Приема Годишния отчет за управление на дейността на РСО “Марица” за 2005г.
 2. Приема Годишния финансов отчет на РСО “Марица” за 2005г.
 3. Приема Доклада на Атанас Димитров, контролоьор на РСО “Марица” за 2005г.
 4. Приема Стратегическия план на РСО “Марица” за периода 2006-2013 г.
 5. Да бъде подписан Договор за партньорство между Областния управител на Област Хасково и РСО “Марица”.
 6. Да бъде подписан Протокол за сътрудничество и побратимяване между сдруженията на общини “Еврос”, Черноморските общини и “Марица”.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.