ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ

2004г.

През периода от 01.10.2004г. до 31.12.2004г. РСО „Марица“ осъществи следните дейности по проекта: „Обединени за ефективно и отговорно местно самоуправление“, финансиран от ААМР, чрез ФРМС:

I. Защита интересите на общините – членове пред регионални и национални институции

· През месец октомври 2004г. Райна Йовчева, Изпълнителен директор на РСО „Марица“ се срещна с председателя на Комисията по околната среда и водите към Парламента. Тя представи проектите на общините-членове на Сдружението и обсъди с него възможностите за финансиране на общинските проекти в областта на екологията.

· През месец ноември 2004г. РСО „Марица“ разработи и изпрати до Милен Велчев – Министър на финансите в РБ становище, относно просрочените задължения на общините – членове на Сдружението към 31.10.2004г. В становището бяха посочени просрочените плащания на общините – общо 4923550 лв. и беше направен анализ на перата, по които общините не бяха разплатили своите задължения. В становището бяха направени предложения за покриване на неразплатените разходи и за предприемане на мерки за успешно приключване на 2004 г.

II. Стратегически партньорства, регионална политика и Евроинтеграция

· През октомври 2004г. щатният състав на РСО „Марица“ обнови базата с данни за разработени проекти от общините-членове.

· На 20 Октомври, 2004г. ръководството на РСО „Марица“ взе участие в тристранна сеща /България-Турция-Гърция/. Тя бе организирана от председателя на Сдружение на общините „Мерич“ и кмет на град Узункьопрю, Турция. На срещата присъстваха кметове на общини – членове на Сдружение „Мерич“, околийски управители от област Мерич в Турция, областния управител на Родопи и Еврос от Гърция, консулите на Република България и Гърция в Одрин. На срещата бе коментирана възможността за реализация на проекти по Европейски програми и най-вече на програми, касаещи трансграничното сътрудничество. Взето бе решение на 26 – 28 ноември да се проведе форум в Гърция, на който да се обсъдят младежки проекти в рамките на тристранното сътрудничество.

· На 21.10.2004 г. в Хасково със сътрудничеството на РСО „Марица“ бе открит първия курс „Местна администрация“ на Центъра за професионално обучение – Сертифициращ институт на общински служители за Централна и Източна Европа към Института за следдипломна квалификация при УНСС – София. ЦИЕСИ е първият международно признат сертифициращ институт в рамките на Международния Институт на Общинските Служители, извън Северна Америка. Той е създаден, за да съдейства за формиране на професионализма на общинските служители в държавите от Централна и Източна Европа, чрез разработване и провеждане на специализирани сертифициращи програми за обучение. Обучителният курс на института е с продължителност две години и обхваща 19 учебни дисциплини с общ хорариум от 510 часа. За провеждането на обучението са привлечени водещи преподаватели и специалисти от практиката. Участието в организираните от ЦИЕСИ курсове осигурява: възможност за усвояване на съвременните постижения в науката и практиката в съответните области; възможност за запознаване с особеностите на дейността на местната администрация в държавите от ЕС и Северна Америка; възможности за придобиване на умения в общуването и личностно развитие; развитие на мисленето и способностите за анализиране на процесите в местната власт.

· На 21.10.2004 г. РСО „Марица“ организира пресконференция във връзка с откриването на първия курс „Местна администрация“ на Центъра за професионално обучение – Сертифициращ институт на общински служители за Централна и Източна Европа към Института за следдипломна квалификация при УНСС – София. Организацията по откриването на курса беше технически подпомогната от Сдружението. На журналистите беше представена програмата на курса и целите на ЦПОСИЕ.

· От 23.10.2004 до 26.10.2004г. Райна Йовчева взе участие в конференция на тема: „Местните власти – природни и промишлени бедствия и аварии“, организирана от Съвета на Европа в Страсбург, Франция. Трите модула на конференцията бяха посветени на Превенция; Планиране и Благоустрояване в контекста на бедствията и авариите. В рамките на модулите бяха представени доклади от ръководства на общини от Франция, Австрия, Гърция, Армения, Италия, Русия, Швеция, Швейцария и Португалия. Повечето от докладите засягаха проблеми на местните власти, свързани с управлението на планирането на бедствията и авариите и превантивните мерки за решаване на проблемите. На конференцията се постави началото на Европейска мрежа от местни власти за борба с бедствия и аварии, като структура към камарата на местните власти в Конгреса. Инициативата бе на Жан Манс – кмет на град Еншед в Холандия и председател на Институционалната комисия към Камарата на местните власти в Конгреса на местните и регионални власти. Планира се чрез тази новосъздадена структура да се работи за търсене на адекватни решения на проблеми, възникнали в резултат на природни и промишлени бедствия и аварии. РСО „Марица“ беше поканено да се включи в мрежата и получи покана за участие в първото заседание на форума с доклад за състоянието на региона на „Марица“ и предприетите стъпки за решаване на проблемите, свързани с бедствия и аварии.

· 0т 26 до 28 ноември 2004 г. щатният състав на РСО „Марица“ посети Александруполис, Гърция, където взе участие в среща на „мрежа на младите хора от Еврорегион „Еврос – Марица – Мерич“ на тема: „Европа през следващото десетилетие“. Целите на инициативата бяха: сближаване на съседните региони на ниво местна администрация; социално сближаване на младежите от трите региона; инвестиране в дейности за младите хора, както и подпомагане на България и Турция в процеса на присъединяване към ЕС. На срещата Райна Йовчева направи презентация на общините – членове на РСО „Марица“ и на работата на Сдружението с младите хора.

По време на инициативата бяха обсъдени следните теми: Проблеми и динамика в процеса на разширяване; Политики на ЕС през следващото десетилетие, политики на съгласуваност и сближаване; Институционални органи в ЕС; Трансгранично сътрудничество; Европейски програми в Гърция, България и Турция.

Участниците в срещата бяха запознати с работата на местните власти и НПО с младите хора в трите страни. В заключителния етап на срещата бяха направени предложения от представителите на България, Гърция и Турция за съвместната работа и сътрудничество по отношения на провеждането на младежки инициативи и дейности. Сформирана бе 9-членна комисия с делегати от трите страни, която изготви и подписа тристранен меморандум за бъдеща съвместна работа.

· През месец ноември щатният състав на РСО „Марица“ разработи и изпрати до Генералното консулство на РБ в Одрин, Турция, описание на общините-членове на Сдружението. Целта на описанието беше да се представят на кратко общините от РСО „Марица“ и да се подпомогне организирането на среща между членовете на РСО „Марица“, България и Сдружение на Общините „Мерич“, Турция.

· В началото на месец ноември беше актуализирана информацията за общините-членове в Интернет страницата на РСО „Марица“ /www.maritza.info/. Добавени бяха актуални данни за тяхното ръководство, координати, население и ресурси.

· От 30.11 до 01.12.2004 г. Райна Йовчева взе участие в Икономическия ден на България в Мюнхен, Германия. По време на инициативата тя се срещна с Координатора „Международни контакти“ на Сдружението на общините от Бавария, с когото се споразумяха в началото на 2005 г. немска делегация да посети регион Хасково. По време на посещението на немската делегация се очаква да се създадат ползотворни партньоски връзки между общини, членове на немското сдружение и общини от РСО „Марица“.

· През ноември 2004г. Министерство на Външните работи на Република България, финансира проект на Регионално Сдружение на Общините „Марица“ по програма Комуникационна стратегия за присъединяване на РБ към Европейския Съюз.

Проектът на РСО „Марица“ беше на тема: „Европа“ по-близо до гражданите на Хасково“ и имаше за цел да повиши информираността на гражданите на Хасково по отношение на евроинтеграцията на България.

Обективна и достъпна информация за процеса на европейска интеграция беше излъчвана в продължение на един месец, по мрежа от видео-екрани, разположени на три ключови места в центъра на гр. Хасково.

Разработеният по проекта клип за Европейския съюз съдържаше информация за: хронологията на отношенията между България и Европейския съюз; промените, които ще настъпят в България след 1 януари 2007г., когато се очаква страната да стане пълноправен член на Европейския Съюз; Европейският съюз, неговите символи и институции и техните функции.

По проекта беше издадена и брошура, която представяше проекта и кратка информация за ЕС. Брошурата беше разпространена сред жителите на крайните квартали на града. Целта й беше от една страна да се привлече вниманието на хората от крайните квартали към изпълнението на проекта, а от друга да се представи кратка информация за ЕС на гражданите, които нямат възможност да се запознаят с текстовете, излъчвани в центъра.

Според направени мини – проучвания от страна на медиите в града след многократното излъчване на клипа в центъра на града хората определено смятат, че са получили отговори на много от въпросите, които са имали по отношение на Българското членство в Европейския Съюз.

· На 03.12.2004 г. делегация от гръцки журналисти посети Хасково. Целта на посещението беше да се заснемат и опишат забележителни места от регион Хасково, които да бъдат включени впоследствие в информационна туристическа брошура, представяща трите погранични региона от Гърция, България и Турция. РСО „Марица“ организира престоя на делегацията и оказа съдействие при заснемането на фотусите и подготовката на материалите за брошурата.

· На 7 и 8 декември в Узункьопрю, Турция се проведе среща между ръководствата на общините-членове на РСО „Марица“ и ръководствата на общините от Сдружение на Общините „Мерич“. В срещата взеха участие 33 човека – кметове, заместник кметове, секретари, специалисти по международни проекти и представители на щатният състав на РСО „Марица“. Целта на срещата беше да се представи на партньорите от Турция Програма ФАР ТГС България-Турция 2003, да се представят проектните идеи на общините-членове на РСО „Марица“ по програмата и да се подпишат споразумения за партньорство между българските и турските общини. След като проектите бяха представени и бяха разяснени и договорени ролите на партньорите се сключиха споразумения за партньорство и реализиране на съвместни проекти между следните общини и организации: РСО „Марица“ и СО „Мерич“; Община Симеоновград и Община Хавса; Община Ивайловград и община Меджидие; Община Димитровград и община Узункьопрю; Община Стамболово и община Чопкьой; Община Любимец и Сдружение на общините „Мерич“; Община Свиленград и община Узункьопрю; Община Харманли и община Ипсала; Община Минерални бани и община Субашъ; Община Маджарово и община Меджидие.

· На 08.12.2004 г. в офиса на РСО „Марица“ се проведе пресконференция, в която взеха участие представители на местните и регионални медии. На пресконференцията бяха представени резултатите, постигнати от Сдружението в посока създаване на устойчиви международни партньорства по време на визитите в Гърция, Турция и Германия.

· През месец декември излезе от печат последният за 2004г. брой на информационния бюлетин на РСО „Марица“. В него бяха публикувани материали за инициативите на РСО „Марица“, Международните партньорства на Сдружението и общините-членове, текущи програми и проекти, както и събития от региона.

· През декември беше подготвен и първия за 2005г. брой на информационния бюлетин на Сдружението. Той ще излезе от печат и ще бъде разпространен през месец януари 2005 г.

· През декември 2004г. РСО „Марица“ разработи и депозира пред Програма ФАР-ТГС България-Турция 2003, проект на тема: „Трансгранична школа „Местна демокрация“ за изграждане на институционален капацитет на местно и регионално ниво“. Проектът ще се изпълнява в област Хасково, България и област Мерич /Одрин/, Турция. Целта на проекта е подобряване на административния капацитет на общините членове на Сдружение „Марица“, област Хасково, България и Сдружение „Мерич“, област Одрин, Турция с оглед укрепване на трансграничното сътрудничество и създаване на реални предпоставки за популяризиране политиката на присъединяване към ЕС. За постигането на тази цел ще спомогне изграждането на Трансгранична школа „Местна демокрация“ – постоянно действаща структура за обучение и консултации в 27 общини от Република България и Турция; разработването на пакет обучителни материали на български и турски език, провеждането на два семинара и един практикум за европейската политика на регионите и механизмите за усвояване средства от предприсъединителните, структурните и кохезионните фондове на ЕС. Основните дейности са обучителни и издателски. Продължителността на проекта ще е 11 месеца.

· На 16.12.2004г. Райна Йовчева посети Одрин, Турция, където се срещна с Хюля Зихир, секретар-счетоводител на Сдружение на Общините „Мерич“ за уточняване на подробностите по разработения от РСО „Марица“ проект пред Програма ФАР-ТГС България-Турция. Подготвени бяха необходимите документи и бе уточнена ролята на турския партньор при бъдещото изпълнение на проекта.

· През последното тримесечие на 2004г. РСО „Марица“ осигури и организира доставката на дарение от компютри от Лестър, Англия. С дарението ще бъде оборудвана компютърна зала в училище „Паисий Хилендарски“, гр. Хасково. Дарението ще пристигне в началото на месец януари 2005 година.

III. Обучение и техническа помощ

· На 28.10.2004 г. в зала „Хасково“ се проведе работен семинар на тема: „Възлагане на правомощия по събирането и администрирането на местните данъци и такси на общините“. Лектор на семинара беше Станизарка Ненова – Заместник председател на комисията по финанси и транспорт към НСОРБ и главен финансист в община Поморие. На общинските специалисти бяха разяснени етапите, организационните аспекти, ролята на участниците и ефекта от реализирането на процеса по възлагане на правомощия по събирането и администрирането на местните данъци и такси на общините.

· На 11.11.2004 г. в хотелски комплекс „Славяни“, гр. Димитровград, се проведе обучителна кръгла маса на тема: „Обсъждане на проекти за общински нормативни актове“. Срещата се организира от РСО „Марица“ съвместно с Инициатива Местно Самоуправление и Националното Сдружение на Общините в Република България. В кръглата маса взеха участие общински съветници, които дискутираха следните теми: Проект на правилник за дейността на общинския обществен посредник и възможността общинските съвети да изберат такъв; Проект за Етичен кодекс на общинския съветник и необходимостта от приемането му; Какви промени и допълнения се налагат в „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет“ една година след приемането му.

· На 23.11.2004 г. се проведе обучителен дискусионен форум на тема: „Обсъждане на актуални проблеми по прилагането на Закона за устройство на територията и поднормативните актове“. Водещи лектори бяха: арх. Лидия Станкова – директор на дирекция „Устройство на територията“ и арх. Пенчо Димитров – регионален отговорник в дирекция УТ в МРРБ, инж. Иван Симидчиев – началник на ДНСК, инж. Васил Начевски – гл.директор на гл.дирекция „Координация, оперативна дейност и контрол“ и Стоянка Илова – гл.юрисконсулт в ДНСК. Целта на срещата бе специалистите в общинските администрации да създадат лични контакти с представителите на централната власт и на контролиращите органи и да получат конкретни отговори на специфични проблеми, свързани с приложението на ЗУТ и поднормативните актове, както и да обсъдят ефективното взаимодействие на техническите служби с другите институции – ХЕИ, ПАБ, РИОСВ, Пътно управление и електроснабдяване.

IV. Институционално укрепване

· На 19.10.2004 г. в офиса на РСО „Марица“ се проведе среща на членовете на Комисия „Отворени общини“. На срещата бяха обсъдени бъдещите инициативи и приоритети в работата на РСО „Марица“. Координаторите в общините поеха ангажимент да предоставят актуална информация за текущи събития и проекти, новите структури, длъжностите и съответните телефони в общинските администрации. На тази база щатният състав ще издаде и разпространи телефонен указател с координатите на общините-членове на Сдружението.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.