ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2002

През периода от 1 октомври 2002г. до 31 декември 2002г. РСО “Марица” осъществи следните дейности по проекта: “Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие”, финансиран от Американската агенция за международно развитие, чрез Фондация за реформа в местното самоуправление.

Направление “Институционално укрепване на РСО “Марица“

На 7 ноември 2002г. РСО “Марица” организира среща на Комисия “Отворени общини”. В срещата участваха координаторите на Сдружението в общините-членове. На срещата бе обсъдено провеждането на трети кръг на Програма “Общински проекти”, като към критериите за кандидатстване и оценка на проектите в този кръг на програмата бяха нанесени промени. Решено бе комисията за оценка на проектите да се състои от Представители на ФРМС, РСО “Марица” и общините, спечелили финансиране в предходните два кръга на конкурса. Другите теми, дискутирани на срещата бяха: изработването на културно-историческа презентация на общините-членове на Сдружението, необходимостта на общинските служители от обучение и експертна помощ и издаването на ноемврийския брой на информационния бюлетин на РСО “Марица”.

На 16 декември 2002г. в офиса на Сдружението се проведе следващата среща на Комисия “Отворени общини”. На срещата присъстваха координаторите на РСО “Марица” в общините-членове. Обсъдено бе изработването на туристическа презентация на общините-членове, работата на Сдружението с младите хора, необходимостта на общинските служители от обучение и експертна помощ и януарския брой на информационния бюлетин на организацията.

РСО “Марица” – посредник за изграждане на устойчиви партньорства между местни, регионални и централни власти

През месец октомври 2002г. РСО “Марица” оказа експертна помощ на община Симеоновград при разработването на резюме на проекта на тема: “Жажда за знания и радост в очите“ пред Демократичната комисия към посолството на САЩ. Главната цел на проекта е социална интеграция на учениците от ромски произход и техните семейства чрез повишаване на тяхното образование и подобряване на социалната среда в гр. Симеоновград.

На 04.10.2002г. се проведе среща на кметовете на общините-членове на РСО “Марица”. На срещата бе обсъден проблема на общините с неразплатените задължения към НЕК и действията, които трябва да се предприемат за решаването на проблема. Във връзка с това кметовете взеха решение да бъде разработено и подписано становище, в което да се опишат притежаваните от общините в регион Хасково енергийни обекти и съоръжения, които могат да бъдат заменени срещу дълга на общините към Електроразпределение. На срещата кметовете обсъдиха и приеха проект на стратегия за развитие на регион Хасково, която бе разработена на базата на Стратегиите на общините-членове на Сдружението, Стратегията на Южен-централен регион и на област Хасково. Стратегията бе представена от кметовете на общините от РСО “Марица” пред депутатите от регион Хасково, представители на областна администрация и на бизнеса в Хасково.

След срещата на кметовете на 04.10.2002г. бе написано и изпратено до Министъра на финансите, Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, депутатите от 29 избирателен район и директора на “Електрорзапределение” ЕАД – Пловдив, становище на общините с искане за изпълнение на разпоредбите на параграф 67 т.6 от Закона за Енергетиката и енергийната ефективност, според който в срок до 31 декември 2002г. енергийните обекти, изградени със средства от общинските бюджети се прехвърлят възмездно на еднолични преносни или разпределителни предприятия с държавно или общинско участие. В становището бе представена информация за дълга на общините към електроразпределение и за енергийните съоръжения, с които общините разполагат. В отговор на становището РСО “Марица” получи от Министерството на Енергетиката и енергийните ресурси копие от писмо, адресирано до директора на “Електроразпределение”ЕАД – Пловдив, в което предприятието е уведомено, че трябва да предприеме действия с оглед придобиване на собствеността върху енергийните обекти, като се имат в предвид задълженията на общините. При вземане на решение за придобиване на правото на собственост върху енергийните обекти се препоръчва Електроразпределение да прилага схемата “дълг срещу собственост”.

На 30.10.2002г. в офиса на РСО “Марица” се проведе среща между кметовете на общините-членове и директорите на “Електроразпределение”ЕАД – Пловдив и на Електроразпределение – Хасково. Целта на срещата бе да се договори стартирането на процедура за замяна на дълга на общините към НЕК със собствеността на енергийните обекти, притежавани от общините членове на РСО “Марица” съгласно параграф 67 /1/ и /6/ от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката и енергийната ефективност. Участниците в срещата се договориха да бъде създадена работна група с участието на експерти от общините-членове на РСО “Марица” и представители на Електроразпределение, която да отговаря за изпълнението на процедурата.

На 15.10.2002г. РСО “Марица” организира среща на тема: “Финансовата децентрализация и необходимите промени в законодателството”. В срещата участваха кметове и финансисти на общините членове. Лектор на срещата беше Стефан Иванов, който е член на сформираната във връзка с необходимостта от финансова децентрализация работна група от Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, НСОРБ и Инициатива местно самоуправление. На срещата бяха обсъдени необходимите промени в Закона за общинските бюджети, Закона за местните данъци и такси, и Закона за общинската собственост. Присъстващите взеха решение от името на сдружението да бъде разработено становище в подкрепа на работата на Групата за децентрализация, което да бъде представено на Годишната среща на местните власти, организирана от НСОРБ от 16 до 18 октомври 2002г.

След срещата РСО “Марица” разработи становище относно децентрализацията, чрез което подкрепи предложените от Групата за децентрализация промени в Закона за общинските бюджети, Закона за местните данъци и такси и Закона за общинската собственост, чрез които общините ще получат правото да определят размера на местните такси; местните власти ще могат да избират базата, върху която да се формират местните такси; органите на местните власти ще имат право да решават в кои случаи да предоставят законови облекчения и да освобождават от такси; дейностите на общините ще бъдат разделени на делегирани от държавата и местни. Делегираните от държавата дейности ще бъдат финансирани 100%, а местните дейности ще се финансират от собствените приходи на общините; на общините, които имат малки или нямат собствени приходи ще бъде предоставяна “изравнителна субсидия”; данък общ доход ще влиза 100% в общинските бюджети; ангажимент на общините ще бъдат само учрежденията, които обслужват граждани на самата община, а издръжката на институциите, обслужващи региона или страната ще бъде ангажимент на държавата; ще бъдат дадени по-големи правомощия на общините за отчуждаване на собственост при доказана обществена необходимост; ще бъде увеличен максималния срок, за който общинската собственост може да се отдава под наем до 10 години, за да се стимулират ползвателите да инвестират в подобряването на имота. Това становище бе представено на срещата на местните власти, организирана от НСОРБ в комплекс “Албена” през октомври месец.

През октомври Сдружението изпрати до Министерството на финансите, Комисията по бюджет и финанси към парламента, депутатите от 29 избирателен район и 9 избирателен район становище за финансовата децентрализация и необходимостта от ликвидиране на неразплатените разходи на общините за 2002г. В становището се изтъква, че за да се създадат условия за осъществяване на ефективна реформа в местното самоуправление е необходимо да се предприемат действия за ликвидиране на текущите неразплатени разходи на общините и успешно приключване на финансовата година.

На 28 октомври 2002г. се проведе семинар на тема: “Проблеми на общинската приватизация”. Лектор на семинара бе Живко Драганов – юрист, който е участвал в разработването на Закона за регионалното развитие. В обучението участваха 27 общински служители. Те бяха запознати с промените и недостатъците в новия Закон за приватизацията и следприватизационния контрол и дискутираха промените, които трябва да бъдат направени, за да се изяснят съществуващите неясноти в законодателството, регламентиращо приватизацията и следприватизационния контрол.

На 18 ноември 2002г. в Минерални бани се проведе среща между кметовете на общините-членове на РСО “Марица” и депутати от 29 и 9 избирателни райони. Целта на срещата бе да се коментират приоритетите на общините, проектите разработени до момента и проектите, които са в идейна готовност. На срещата бяха обсъдени и проблемите на местните власти и начините за решаването им съвместно с депутатите. Сред проблемите дискутирани на срещата бяха: бюджет 2003, ВиК дружествата, здравеопазването, образованието и културата в общините.

На 29 ноември 2002г. в град Хасково РСО “Марица” организира семинар на тема “Международни партньорства”. Лектор на семинара бе г-жа Правда Димова, началник канцелария на кмета, община Добрич. Участие в обучението взеха представители на 7 от общините-членове на Сдружението. По време на обучението специалистите, работещи за създаване на международни партньорства в общините – членове на Сдружението получиха информация за принципите, методите и тенденциите в развитието на международното сътрудничество на общините и побратимяването и научиха за положителните практики в областта на международното сътрудничество на местните власти в страната.

През декември месец по молба на общините-членове на РСО “Марица”, експерти разработиха материал относно ролята на общините за провеждането на държавната политика за развитие на физическото възпитание и спорта. Темата на разработката е “Управление на спортни имоти, публична собственост на общините”. В разработката се съдържа информация относно нормативната уредба и правния режим на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, правния статут на спортните обекти, собственост на общините, режима на управление и на разпореждане със спортни имоти, публична общинска собственост, компетентните органи, процедури и контрол, както и ролята на общините за насърчаване на развитието на спорта и социалния туризъм. Материалът съдържа и информация относно източниците на финансиране, условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на дейности на спортни организации и за подпомагане експлоатацията на спортни обекти и съоръжения. Материалът бе предоставен на всички общини-членове на РСО “Марица”.

Направление “Промоция, външни връзки и комуникации на общините-членове”

На 23.10.2002г. РСО “Марица” проведе пресконференция на тема: “Проблемите на местните власти. Децентрализацията и управлението в страната и възможностите, които получават органите на местните власти чрез новите си правомощия”. На пресконференцията присъстваха журналисти от регионалните медии и кореспондентите на националните медии в региона. На журналистите бяха представени проблемите на общините, свързани с настоящата нормативна уредба и необходимите промени в законодателството. Представени бяха финансовите проблеми на общините и размера на неразплатените им разходи към септември 2002г. На журналистите бе предоставена и информация за дейността на РСО “Марица” за периода юли-октомври 2002г.

На 31.10.2002г. бе организирана пресконференция, на която бяха представени резултатите от проведената на 30.10.2002г. среща между кметовете на общините членове и представителите на “Електроразпределение”ЕАД.

През месец октомври бе отпечатан и разпространен Информационен бюлетин N 3 на РСО “Марица.

На 14 ноември 2002г. се проведе пресконференция, на която присъстваха журналисти от регионалните медии и кореспондентите на националните медии в региона. На журналистите бе дадена информация за участието на представители от РСО “Марица” в конференция в Брюксел, организирана от Европейския парламент и за бъдещите инициативи на организацията.

На 15 ноември 2002г. стартира трети кръг на Програма “Общински проекти” на РСО “Марица”.

През ноември месец 2002г. Димитър Арнаудов – зам. Председател на РСО “Марица” и Райна Йовчева, Изпълнителен директор на Сдружението участваха в открито студио на регионалната кабелна телевизия “Рекординг”. В предаването се коментираха проблемите на децентрализацията на управлението и местните бюджети, както и действията, които се предприемат от местните власти за решаване на множеството проблеми, които стоят пред тях.

През месец ноември бе отпечатан Информационен бюлетин N 4 на РСО “Марица, а през декември започна подготовката на януарския брой на информационния бюлетин на Сдружението.

Направление “Стратегически партньорства на РСО “Марица“

От 17 до 19 октомври 2002г. Райна Йовчева, изпълнителен директор на РСО “Марица” взе участие в Годишната среща на местните власти, организирана от НСОРБ. На срещата г-жа Йовчева представи пред местни власти и НПО от страната, както и пред представители на централната изпълнителна и законодателна власт следните положителни практики на РСО “Марица”:

Направеното в резултат на усилията на РСО “Марица” дарение за Регионалната служба за пожарна и аварийна безопасност – Хасково от Службата за противопожарна и аварийна безопасност – Лестър, което включва три пожарни автомобила марка “Денис”, автомобил “Лендроувър”, хидравлично оборудване за аварийно спасителни дейности, защитни облекла, каски и костюми за защита от химически аварии;

Друга положителна практика на РСО “Марица”, представена от г-жа Йовчева в Албена бе Програмата на Сдружението /Програма “Общински проекти”/ за финансиране на проекти на общините членове;

Изпълнителният директор на Сдружението представи и проектната идея на Сдружението за изграждане на Регионален информационен център за статистика, реализацията бе подкрепена от Национални статически институт през септември 2002г.

На 21 октомври 2002г. Райна Йовчева и кметове от общините членове на Сдружението взеха участие в празника на община Кърджали, посветен на 90-годишнина от освобождението на Източни Родопи. На празника г-жа Йовчева се срещна с депутати от Хасковски и Кърджалийски избирателен район и разговаря с тях за стъпките, които трябва да бъдат предприети за подобряването на връзката между местните и централните власти и за необходимостта на кметовете от подкрепата на депутатите от двата избирателни района.

На 4 ноември 2002г. Райна Йовчева – изпълнителен директор на РСО “Марица” участва в работна среща между депутати и представители на НПО и бизнеса в региона. На срещата бяха обсъдени проекти, приоритетни за общините от Хасковска област.

На 11 и 12 ноември 2002г. представител на РСО “Марица взе участие в информационна среща за Фонда за малки проекти на Програма ФАР ТГС България – Гърция. На срещата бе представена информация за програмата, дейности, размер на грантовете, критерии кандидатстване и оценка и бяха дадени инструкции за попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения.

На 12 ноември 2002г. Райна Йовчева – Изпълнителен директор на РСО “Марица” и Маргарита Юрганджиева – Координатор “Международни партньорства и проекти” в Сдружението участваха в конференция на тема: “Чрез развиването на гражданите на Европа да работим за развитието на бизнеса в Европа”, организирана от Европейския парламент. Конференцията се проведе в Брюксел и имаше за цел да се съберат експерти от публичния и частния сектор от цяла Европа, да се обсъди концепция за създаване на развиващо се чрез обучение общество, да се дискутира създаването на стандарти за качество на културата на обучение и да се проучат възможностите за прилагане на такива стандарти в рамките на разширяващия се Европейски съюз. В инициативата взеха участие представители на Европейския парламент, Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Международната организацията по труда, ООН, Европейския икономически и социален комитет, представители на мисиите на Чехия, Полша, Литва, Словения, Румъния и на други европейски организации. Програмата на конференцията включваше следните теми: повишаване на конкурентоспособността на Европа чрез образование и обучение; поощряване на образованието и обучението в рамките на разширения Европейски съюз; насърчаване на непрекъснатото обучаване и квалифициране на хората на работното място.

По време на конференцията представителите на РСО “Марица” се запознаха с представители на Европейския парламент и Европейската банка за възстановяване и развитие. Те представиха пред тях РСО “Марица” и общините – членове на Сдружението. След проведените разговори г-н Бийзли от Европейския парламент и г-н Харалд Джан от Европейската инвестиционна банка предложиха да изпратят на Сдружението информация за програмите, по които РСО “Марица” и общините – членове могат да кандидатстват за финансиране от ЕС.

По време на престоя си в Брюксел представителите на РСО “Марица” посетиха и Мисията на Република България към ЕО. Те разговаряха с временно изпълняващия длъжността директор и с финансиста на мисията относно целта на посещението си в Брюксел и обсъдиха с тях възможността РСО “Марица” да получава периодично информация от Мисията за програми на ЕС, по които общините-членове на Сдружението могат да кандидатстват.

На 19 ноември 2002г. Райна Йовчева – изпълнителен директор на РСО “Марица” участва в заседание на Управляващия комитет на Програма ФАР – ТГС в София. На заседанието бяха обсъдени развитието и състоянието на проекта, резултатите и постиженията, бъдещите дейности и стартирането на Фонда за малки проекти.

От 29 ноември до 1 декември 2002г. Райна Йовчева – изпълнителен директор на РСО “Марица” участва в конференция на тема: “Партньорство за развитие на общностите”. Конференцията се проведе в Боровец и бе организирана от Институт за устойчиви общности. Целта на форума бе да се представят подходи и положителни практики от България и региона, да се дискутират проблемни въпроси, да се обменят знания и опит и да се създаде споделена визия за бъдещото развитие, партньорство и координация в областта на развитие на общностите.

На 6 декември 2002г. Изпълнителният директор на РСО “Марица” взе участие в дискусионна среща на тема: “Новият закон за общинската собственост”. Форумът бе организиран от ФРМС в партньорство с Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство към НС. Срещата имаше за цел да предостави информация на представителите на общините и техните асоциации относно конкретните принципи и насоки, залегнали в Проекта за ЗИД на Закона за общинската собственост. По време на срещата бяха дискутирани промените в закона и тяхната ефективност от гледна точка на общините.

На 4 декември 2002г. представител на РСО “Марица” участва в тържественото честване на 5-годишния юбилей на РСО “Централна Стара планина” в гр. Севлиево. В Севлиево тя взе участие и в срещата на Асоциациите на общини, финансирани от ФРМС.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.