ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ

2005г.

През периода от 01.10.2005г. до 30.12.2005г. РСО „Марица“ осъществи следните дейности по проекта: „Обединени за ефективно и отговорно местно самоуправление“, финансиран от ААМР, чрез ФРМС:

1. Защита интересите на общините – членове пред регионални и национални институции

– През месеците октомври и ноември РСО „Марица“ се включи в разработването на Стратегия за развитие на област Хасково 2007-2015 г. Маргарита Юрганджиева, изпълнителен директор на Сдружението, взе активно участие в работните срещи на деветте комисии, сформирани под ръководството на Областния управител на Област Хасково, в следните сфери: икономическо развитие, селско и горско стопанство, туризъм и обществени услуги, здравеопазване, образование, социална сфера, култура и културно наследство, инфраструктура и комуникации, околна среда.

– През месеците октомври и ноември РСО „Марица“ участва в заседанията на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране в гр. Пловдив. Изпълнителният директор на Сдружението, взе активно участие при обсъждането и разглеждането на въпроси, искания и предложения за допълнения и промени в Регионалния план за развитие на ЮЦРП.

– През месец октомври РСО „Марица“ подготви и изпрати до Областния управител на Област Хасково информация за реализираните през 2004 г. и 2005 г. иновационни проекти на Сдружението, както и за иновационните проекти, очакващи финансиране. Информацията ще бъде използвана при изготвянето на Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите.

– През месец октомври РСО „Марица“ подготви и изпрати до Областния управител на Област Хасково информация за четири проектни предложения на Сдружението, във връзка с провеждането на „скрийнинг процес“ с цел ефективно изготвяне на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“. Беше отправено предложение сдруженията на общини да бъдат включени като крайни бенефициенти по мярка 4.2: Техническа помощ за изготвяне на стратегически планове, идентификация и разработване на проекти. Предложението беше изпратено и до Заместник областния управител на Област Пловдив, който е представител на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР в работните групи, занимаващи се с разработването на Оперативна програма регионално развитие.

– През месец октомври РСО „Марица“ разработи становище относно Наредба Nо 5 от 10.09.2005 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхраняването им. В резултат на дискусията с представители на МРРБ и общините-членове се предложи: да се промени Наредба 5 към ЗОС, като отпадне задължението на общините да отразяват данъчната оценка на имота към момента на утвърждаване на акта; да отпадне параграф 5, ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗОС. Становището бе изпратено до МРРБ и Сметната палата на РБ.

– На 7 ноември в областна администрация Хасково се проведе среща между Областния управител на област Хасково, кметовете и председателите на ОбС на общините от област Хасково, депутатите от Хасковски избирателен регион и РСО „Марица“. Целта на инициативата бе да се идентифицират проблемите и приоритетните проекти на общините и да се представят пред народните представители. Бяха обсъждани: прехвърлянето на военните имоти и остатъчния поземлен фонд, необходимостта от пречиствателна станция за отпадни води, довършването на областната болница, разпределението на капиталовите разходи на бюджет 2007.

– На 8 декември РСО „Марица“ взе участие в заседание на Областния съвет за регионално развитие. В областна администрация Хасково беше приета Областна стратегия за развитие на област Хасково и беше съгласуван списъкът с предложения на общините за включване на обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2006 г. Бяха коментирани важни проблеми, свързани с работата на местните власти и тяхното решаване.

– През месец декември РСО „Марица“ разработи становище относно определянето на средната брутна работна заплата в общините. В писмо до Областния управител на област Хасково и Министерски съвет на РБ се предлага да се разработи методика с ясни критерии за определяне на размера на средната брутна работна заплата в местните администрации, съобразена със спецификата на различните общини.

2. Стратегически партньорства, регионална политика и Евроинтеграция

– През месеците октомври-декември щатният състав на Сдружението предостави експертна и техническа помощ на общините Симеоновград, Минерални бани и Хасково във връзка с обновяването на информацията и разработването на общинските планове за развитие за периода 2007-2013.

– В края на месец октомври РСО „Марица“ получи дарение, предназначено за социалните и здравните заведения на територията на област Хасково. Помощите бяха изпратени от благотворителната организация „Къннект9“ – Великобритания. Дарението включваше медицински консумативи, дрехи, играчки и витамини. Сдружението проведе преговори и уреди безвъзмездно транспортиране на даренията от авиокомпания „България Еър“.

– През месец ноември РСО ‘Марица’ изпрати благодарствено писмо до изпълнителните директори на авиокомпания „България Ер“ за оказаното съдействие при транспортирането на даренията от Англия. Приложено бяха изпратени копия на статиите от регионалнйте медии, в които се изтъква пред гражданите приносът на фирмата.

– През месец ноември РСО ‘Марица’ изпрати писмо до благотворителната организация „Кънект9“ – Англия, в което благодари за оказаната подкрепа и подчертава приноса на организацията за социалните и здравните заведения на територията на област Хасково.

– На 15 ноември Галя Атанасова, координатор „Обучение и квалификация“ в РСО „Марица“, присъства на Форум по местно самоуправление 2005 г. на тема: „Финансовата децентрализация: следващи стъпки“, организиран от програма Инициатива местно самоуправление в гр. София. На срещата бяха представени резултатите от изпълнението на програмата по финансова децентрализация и бяха дискутирани възможностите за разширяване на собствените приходи в общините, както и възможностите за финансиране на общинската инфраструктура.

– От 12 до 16 ноември в Лестър, Англия, бе на посещение делегация, водена от председателя на РСО „Марица“ и кмет на община Хасково, инж. Георги Иванов. Делегацията включваше още: Областния управител на Област Хасково Райна Йовчева; председателя на ОбС – Хасково Димитър Велев; народния представител от ПГ на НДСВ, избран от 29-ти МИР-Хасково Бойко Боев и координатор „Международни партньорства и проекти“ в РСО „Марица“ Анна Ненова. На официална церемония бе подписан Меморандум за разбирателство и социално, икономическо и техническо сътрудничество между Община Хасково и Общински Съвет Лестър. Свидетели на подписването на меморандума бяха Негово Превъзходителство Джеръми Хил – Посланик на Великобритания в България и Негово Превъзходителство Лъчезар Матев – Посланик на Република България във Великобритания, които декларираха подкрепата на двете държави. И двете страни определиха подписването на това споразумение като нещо, което не се е случвало досега между България и Англия. Самият акт ще позволи на община Хасково да кандидатства в партньорство с община Лестър с проекти за финансиране пред европейски програми. По време на визитата си българските гости се срещнаха с ключови представители на местните власти в Лестър и обсъдиха бъдещото развитие на отношенията между двата града. На среща с Лорд Кмета на Лестър – Съветник Мери Дрейкот бе обявено, че футболният клуб на Лестър дарява на детския футболен отбор в Хасково пълна екипировка включваща екипи за играчите и вратарите. Бе обявено още, че се очаква дарение на минибус за нуждите на Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Марина“, както и видео и аудиокасети за обучение на деца на английски език. Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество между пожарните и полицейските служби от двата града. Коментирани са възможностите за нови дарения на противопожарна техника, автомобил за полицията и камери за наблюдение на улиците. На среща с ръководството на Общински Съвет -Лестър българската делегация обсъди сферите на сътрудничество, заложени в протокола за сътрудничество между двата града, които са: изграждане на общности, планиране и възстановяване, икономическо развитие, култура и спорт, работа с необщински организации. Делегацията се срещна още с представители на Търговско-промишлената палата в Лестър, с водещи политици от общинския съвет, с представители на организация ASRA за настаняване на възрастни и социално слаби хора. Българските гости посетиха и Dawn Center (Център „Ново начало“) в Лестър, който представлява център за настаняване на бездомни хора. В този център са обособени три проекта за предоставяне на здравни услуги, услуги по настаняване, услуги по придобиване на социални умения и навици. На среща с представители на офис „Европейска интеграция“ към Общински съвет – Лестър българските гости се запознаха със структурата на финансиране на проекти за регион Лестър. Също така бяха презентирани текущи европейски програми, по които България има право да кандидатства за финансиране.

– На 17 ноември се проведе пресконференция във връзка с посещението на делегацията в Лестър, Англия. На пресконференцията пред журналистите бяха представени резултатите от проведените срещи и бяха обявени действията, които предстои да бъдат предприети.

– От 23 до 26 ноември Юдей Долакия, представител на РСО „Марица“ в Англия, посети Хасково. Целта на визитата бе да се осъществят срещи за обсъждане сътрудничеството между общините Хасково и Лестър и бъдещите инициативи. Г-н Долакия представи концепцията за изграждането на лестърски университет в Хасково. Той подчерта, че съветът на Университета в Лестър е заинтересуван от сътрудничество в тази насока. За осъществяване дейността на университета ще бъдат привлечени български специалисти отвън, а също така ще може да се предлага и обучение в мрежа при липса на специалист в дадена област. Възможно е да се предлага обучение по различни дисциплини, като се включи и медицинско обучение, а също така да бъде създадено звено за научна и развойна дейност, което липсва на територията на област Хасково. Юдей Долакия посети офиса на РСО „Марица“, където бяха коментирани отношенията между Хасково и Лестър, развитието на партньорството до момента и бъдещите инициативи. Обсъден бе въпросът за организирането на конференция на РСО „Марица“ в Хасково с участието на партньорите от Лестър относно политиката в общините-членове по отношение изграждането на жилища за социално слаби. По време на инициативата се предвижда да бъде представен английският опит в това отношение. Като продукт от конференцията се очаква да бъде очертан План за изграждане на жилища за социално слаби в общините-членове на Сдружението.

– През месец ноември бе събрана информация от общините Харманли, Любимец и Ивайловград за реализираните проекти по трансгранично сътрудничество.

– На 28 ноември в рамките на Европейския ден на предприемача в гр. София РСО „Марица“ представи добрите практики на общините-членове в областта на трансграничното сътрудничество. Галя Атанасова, координатор „Обучение и квалификация“ в Сдружението, направи мултимедийна презентация на тема: „Обединяване усилията на общините от Еврорегион „Еврос-Марица-Мерич“ за прилагане на европейските ценности“.

– През месец ноември РСО „Марица“ организира официалното връчване на дарението от английските партньори. В церемонията взе участие британския посланик в България – Джеръми Хил. На церемонията, състояла се на 14 декември, във фоайето на областна администрация Хасково пет институции получиха помощи на обща стойност 7000 паунда. Даренията бяха разпределени между следните институции: МБАЛ АД – Хасково, Междуобластен диспансер за онкологични заболявания и стационар, Дом за стари хора „Кенана“, Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Марина“, Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Надежда“. След церемонията беше проведена среща между посланика, Георги Иванов – председател на РСО „Марица“, Маргарита Юрганджиева – Изпълнителен директор на Сдружението, Райна Йовчева – Областен управител на Област Хасково и директорите на 5-те институции, получили дарения. На срещата бяха обсъдени проблемите в здравеопазването и в социалната сфера в региона и възможностите за тяхното решаване със съдействието на донорски организации. Във връзка с това посланик Хил изрази своята подкрепа и пое ангажимент да изпрати през месец януари свой сътрудник, с който да се обсъдят подробно проектите, които могат да бъдат реализирани със съдействието на донори от Великобритания.

– През месец декември излезе от печат и беше разпространен шести за 2005 година информационен бюлетин на РСО „Марица“. В него бяха публикувани материали за инициативите на РСО „Марица“, международните партньорства, финансиращите програми, реализираните проекти и събитията в региона.

– През месец декември се оказа техническа и експертна помощ на община Хасково при разработването на проект по програма ‘Насърчаване на активното гражданство’, пред Европейската комисия. – На 1 декември РСО „Марица“ подписа договор с МРРБ за реализиране на проект: „Трансгранична школа „Местна демокрация“ за изграждане на институционалния капацитет на местно и регионално ниво“, финасиран по Фонд за малки проекти Бюджетна линия BG2002/000-632-03. Проектът ще се осъществи през периода януари – ноември 2006 г. и е на обща стойност 58964 евро. Сдружението изпрати уведомителни писма до партньорите по проекта.

– От 4 до 9 декември Анна Ненова, координатор „Международни партньорства и проекти“ в Сдружението, взе участие в обучение на обучаващи по публично-частни партньорства, организирано от ПРООН. – На 14 декември Галя Атанасова, координатор „Обучение и квалификация“ в Сдружението, взе участие в четвъртата заключителна сесия на Форум за постигане на консенсус по приоритетите на Оперативните програми на Националния план за развитие 2007-2013 г., организиран от Агенцията за икономически анализи и прогнози в гр. София.

– На 14 декември Галя Атанасова, координатор „Обучение и квалификация“ в Сдружението, взе участие в петата среща на организациите-членове на фамилията, работеща в областта на регионалното и местно развитие. Инициативата се реализира в гр. София по проект „Стратегия за укрепване устойчивостта на неправителствения сектор в България“, финансиран по Програма Американски тръст за гражданското общество за Централна и Източна Европа.

– На 22 декември по време на церемонията за спортист на годината г-н Иванов – председател на РСО „Марица“ и кмет на община Хасково, връчи дарените от футболния клуб на Лестър тениски на отличените от община Хасково спортисти на годината.

– На 27 декември Анна Ненова, координатор „Международни партньорства и проекти“ в Сдружението, взе участие в заключителната конференция за представяне на резултатите от проект „Визитна картичка на регионите на България“, организирана от МРРБ. Проектът е включен в работната програма за 2005 г. на Комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС.

– През месец декември РСО „Марица“ актуализира информацията в интернет страницата си във връзка с проведените събития и издаването на новия информационен бюлетин.

3. Обучение и техническа помощ

– На 19 октомври се проведе обучителна среща на тема: „Новите изисквания към общините по приложението на Наредба Nо 5 към Закона за общинската собственост“. Срещата имаше за цел да се обсъдят проблемите и неяснотите относно практическото приложение на Наредба No 5 от 10.09.2005 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост и на регистрите, предвидени в ЗОС и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхраняването им. Участие в инициативата взеха 24 човека, представители на общинските ръководства и отдел „Oбщинска собственост“ на 11-те общини-членове на Сдружението. На конкретните въпроси на специалистите от общините отговаря Теодор Илиев – държавен експерт в дирекция „Държавна собственост и жилищна политика“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

– На 27 и 28 октомври се проведе семинар на тема: „Новите насоки в политиките на ЕС за развитие. Разработване на успешни проекти“. Инициативата имаше за цел да повиши информираността и уменията на служителите в общините-членове на Сдружението как да отговорят най-успешно на европейските изисквания при кандидатстването за финансиране на инициативи за местно развитие. Участие в семинара взеха 20 човека, представители на: 6 Общини, Областна администрация Хасково, 7 НПО. Лектори на семинара бяха експертите от дирекция „Европейска интеграция и координация на международните програми“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството: Богдана Шопова – началник отдел „Международни програми“ и Христина Ковачева – началник сектор „Преговорен процес с Европейския съюз“.

– През месец ноември РСО „Марица“ оказа техническа помощ на НСОРБ при събирането на информация за езиковите умения на общинските съветници в общините-членове на Сдружението във връзка с възможностите за участие на българските местни власти в конференции, семинари и обучения в чужбина за сметка на приемащата организация.

– На 9 ноември РСО „Марица организира съвместно с Програма ИМС кръгла маса на тема: „Повишаване отговорността на органите на местно самоуправление чрез изменения в законодателната рамка“. Целта на дискусията бе да допринесе за формулирането на предложенията за промени в законодателната рамка, свързана с местното самоуправление. Диалогът бе фокусиран върху увеличаването на отговорността на общинските съветници – към гражданите, към приоритетите на общината и към общите обществени интереси. Предложените промени ще бъдат използвани от НСОРБ при лобиране за изменения в ЗМСМА и Закона за местните избори. Участие в инициативата взеха 23 представители от 9 Общински съвети от общините-членове на Сдружението.

– На 25 ноември се проведе семинар на тема: „Устойчиво управление на отпадъците в общините“. Целта на инициативата бе да се подготвят общините по изпълнение на постигнатите договорености с ЕС в областта на управлението на отпадъците, както и за максималното използване на помощта, която България ще получи от европейските фондове след предстоящото си пресъединяване. Участие взеха 16 човека от 9 общини, които бяха: общински съветници, заместник кмет, специалисти по екология, представители на фирмите за сметосъбиране и сметоизвозване. Лектори на семинара бяха: Христо Диков от дирекция „Управление на отпадъците“ в Министерство на околната среда и водите, Елена Томова от дирекция „Кохезионни политики за околна среда“ в Министерство на околната среда и водите, проф. Евгени Цолов от Център по технологии на информационното общество към СУ „Св. Климент Охридски“.

– На 29 ноември Маргарита Юрганджиева – изпълнителен директор на РСО „Марица“ и Анна Ненова – координатор „Международни партньорства и проекти“ в Сдружението проведоха работна среща с 13 представители на Общинска администрация Хасково и Общински съвет Хасково за идентифициране на приоритетните насоки за развитие на община Хасково във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Хасково 2007-2013 г.

– На 16 декември РСО „Марица“ бе партньор при провеждането на Национална конференция на тема: „Място и роля на сдруженията в съвременното общество“, организирана от сдружение „Жени с онкологични заболявания и техните сподвижници“ – Хасково. Конференцията, в която участваха 76 човека, имаше за цел да се обмени информация за асоцииране на сдружението в деловите контакти с държавните институции и установяване на неговото място във връзка с упражняването на граждански контрол; да се дискутира ролята на организацията в помощ на интегрирането на онкоболните в обществото – сега и след влизането ни в ЕС. В заключителната част на конференцията РСО „Марица“ получи благодарствена грамота за активен принос.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.