ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ

2004 г.

През периода от юли-септември 2004г. РСО „Марица“ осъществи следните дейности:

– На 13 юли 2004г. в зала „Хасково“ на общинска администрация Хасково се проведе семинар на тема: „Ролята на местните власти в процеса на подготовка за пълноправно членство в Европейския съюз – практики и предизвикателства“. В обучението взеха участие общински служители, заместник-кметове и общински съветници от общините Димитровград, Минерални бани, Свиленград и Ивайловград. Лектори на семинара бяха – Александър Михайлов, Директор „Териториално управление и децентрализация“ към МРРБ; Карлхайнц Цан, Международен консултант на GTZ; Румен Генов, Председател на АРИРИ-Кърджали. Участниците в семинара бяха запознати с проектите за финансова децентрализация и плана за прилагането им; Практики и опит на местните власти за реализиране на регионална политика в Полша, Словакия, Литва, Германия и Италия; Източници на извънбюджетно финансиране на общински и регионални проекти; Форми на реализиране на публично-частни партньорства.

– На 8 юли 2004 г. в зала „Хасково“ на Община Хасково се проведе семинар на тема „Общинската политика за защита на потребителите и ролята на органите на местното самоуправление“. Организатори на обучението бяха РСО „Марица“, Община Хасково и Федерация на потребителите в България. В семинара взеха участие общински служители в ресорите по проблемите на потребителите. Лектори на обучението бяха инж. Павел Кърлев – изпълнителен секретар на Федерацията на потребителите в България и Ивета Минкова – председател на УС на Българската академия на потребителите.

– От 31.08.2004 – 04.09.2004 делегация от Лестър, Англия посети Хасково, България във връзка с подготовката на Споразумение за побратимяване между община Хасково и община Лестър. Делегацията от Лестър беше в състав: Майкъл Джонсън, зам. председател Общински съвет – Лестър; Полковник Питър Рофи – председател на противопожарна организация, Лестър; Сандра Ригър – директор на чуждестранния офис Об. Съвет Лестър; Джон Таунсенд – Зам. председател на Търговско промишлената палата – Лестър; Йатин Котак – зам. председател на Организация за производство на храни и Юдей Долакия – представител на РСО „Марица“ в Лестър, Англия. По време на посещението си в България, английската делегация проведе срещи със: заместник посланика на Англия – Лорънс Бройд и Първия търговски секретар – Кристин Макнийл; Изпълнителния директор на РСО „Марица“ – Райна Йовчева; Председателя на Общински съвет Хасково – Димитър Велев; Заместник кмета на община Хасково – Мехмед Атаман; председателите на комисиите на Общински съвет Хасково; Началника на РСПАБ – Хасково – Николай Вълчев; и с Кмета на община Хасково – Георги Иванов.

Представителите на Английското посолството в България поздравиха партньорите за успешното сътрудничество и помолиха занапред да им бъде изпращана повече информация за развитието на отношенията между двете страни. Те поеха ангажимент при успешното сключване на договор за побратимяване да окажат съдействие на РСО „Марица“ да мултиплицира осъщественото между Лестър и Хасково и в други общини-членове на Сдружението. На срещата между английската делегация и Кмета на община Хасково бяха обобщени резултатите от посещението на английската делегация и проведените от тях срещи.

Като основни направления за съвместна работа между Лестър и Хасково бяха определени:

· икономическото развитие;

· социалната политика;

· обмена на опит и обучението на администрацията;

Георги Иванов и представителите на община Лестър набелязаха няколко конкретни проекта за реализирането, на които партньорите ще работят в бъдеще.

Като приоритетни бяха определени следните проекти: Строителство на жилища за социално слаби в община Хасково; Изграждане на Хоспис в Хасково; Провеждане на ден на Хасково в Лестър и ден на Лестър в Хасково; Обмен на опит между служители от общинските администрации в Лестър и Хасково; Сътрудничество между пожарните служби на Лестър и Хасково; Сътрудничество между полицейските органи.

– На 03.09.2004 се проведе пресконференция, на която бяха представени резултатите от посещението на английската делегация през периода 31.08.2004-4.09.2004г.

– През периода от 11.09.2004г. до 14.09.2004г. делегация от Лестър, Англия посети Хасково. Делегацията бе в състав: Пиара Сингх Клер, Лорд кмет на Лестър, Англия; Ясбиндер Каур Клер, съпруга на Лорд кмета на Лестър; Александра Ковалчук, Началник на Секретариата на Лорд кмета на Лестър; и Юдей Долакия, Представител на РСО „Марица“ в Англия. Посещението беше осъществено във връзка с осъществяването на споразумението за партньорство между РСО „Марица“ и община Лестър, Англия. По време на визитата английската делегация се срещна с Изпълнителния директор на РСО „Марица“, Райна Йовчева, с Кмета на Хасково, Георги Иванов, със заместник-кмета на община Хасково, Мехмед Атаман, с Николай Вълчев, началник на РСПАБ – Хасково, с Председателя на Общински съвет – Хасково, Димитър Велев и с Иван Петров, Директор на РДВР – Хасково.

Райна Йовчева запозна делегацията с работата и структурата на сдружението, като особено внимание бе отделено на стратегическите международни партньорства и възможности за съвместни проекти пред Европейски институции.

Кметовете на Хасково и Лестър изразиха готовността си за реализиране на побратимяване между българската и английската община, като кмета на Хасково се ангажира да осигури подкрепата на общинския съвет, а кмета на Лестър да придвижи необходимата процедура в английската община за осъществяване на побратимяването и институционализиране на вече започналите взаимоотношения между двете общини. Кмета на Лестър коментира и намерението на ръководството на общината да реализира съвсем скоро проект за оборудване на компютърна зала в училище в Хасково, както и да се направи дарение на Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Надежда“ от необходимо за дома оборудване.

По време на срещата между английската делегация и директора на РДВР – Хасково гостите бяха запознати с действащата система на МВР на регионално и местно ниво. Обсъдени бяха проблемите, които РДВР-Хасково среща в работата си по отношение на оборудването си и възможностите между Хасково и Лестър да си сътрудничат в тази област. Подп. Петров изрази виждането си, че в момента дирекцията има недостиг на автомобили, а тези които са налични към момента са остарели и достатъчно амортизирани. Лорд кмета на Лестър, г-н Клер и Началникът на Секретариата на Лорд кмета, Александра Ковалчук увериха, че ще запознаят властите и полицията в Лестър с идентифицираните тук нужди с оглед бъдещи съвместни действия и разширяване на сътрудничеството между Лестър и Хасково.

– На 13 септември 2004г. се проведе пресконференция, на която журналистите бяха запознати с целта на визитата на делегацията от Англия и с резултатите от водените по време на посещението срещи и разговори.

– През месец август 2004г. РСО „Марица“ разработи и подаде проект пред Делегацията на Европейската Комисия по Програма Европа 2003. Темата на проекта е „Европа“ по-близо до Хасково“. Той цели на първо място да подобри информираността на гражданите на Хасково относно ЕС и интеграционния процес и на второ място да повиши знанията на експертите, работещи в Община Хасково относно европейската интеграция, европейските практики и стратегическите партньорства. Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез предоставяне на обективна информация на целевата група /граждани, гости на Хасково и общински служители/. Информацията ще достигне до целевата група основно чрез обучения, брошури и други рекламни материали с информация за ЕС, и чрез представяне на мултимедийно шоу относно ЕС на мрежа от видео екрани, разположени в центъра на гр. Хасково.

– През месец септември 2004г. РСО „Марица“ разработи и подаде пред Министерство на външните работи, Дирекция „Комуникационна стратегия“ проект на тема: „Европа“ по-близо до гражданите на Хасково. Той цели да се повиши информираността и да стимулира ангажираността на гражданите на Хасково по отношение на евроинтеграцията на България. Проектът ще постигне целите си, чрез представянето на обективна информация за европейската интеграция и отговорностите на обществото пред широката общественост на Хасково. Информацията ще достигне до целевата аудитория посредством излъчването й по мрежа от видео-екрани разположени на три ключови места в града /места с голям поток от хора – пешеходни алеи и натоварени улици/. Този вид реклама съчетава предимствата на два мощни инструмента – телевизия и външна реклама и дава възможност за достъп до изключително широка аудитория. Освен това предимствата на този тип презентация се съдържат в нестандартната и атрактивна форма на представяне, непозната за масовата публика до сега. Избягва се стандартното представяне в публикации и печатни материали, издавани и разпространявани до този момент за ЕС. Информацията за ЕС ще бъде публикувана и в брошура, която ще се разпространява сред гражданите в отдалечените квартали на Хасково, за да се оптимизира ефектът от информационната кампания.

– През месец август 2004г. РСО „Марица“ разработи и депозира за финансиране пред ФРМС проект на тема: „Обединени за ефективно и отговорно местно самоуправление“. Настоящият проект цели повишаване на капацитета на местните власти. Основните дейности по проекта ще бъдат насочени към: Подобряване и разширяване на спектъра от услуги, които РСО „Марица“ предоставя на своите членове; Осъществяване на съвместни инициативи, които целят разрешаването на специфични проблеми в управлението на общините; Осъществяване на инициативи, осигуряващи устойчивото развитие на региона, обхващащ членовете на сдружението; Повишаване капацитета в общинските администрации и увеличаване прозрачността в местното самоуправление; Засилване ролята на общинските съвети като ефективен местен законодателен орган.

– През месец септември 2004г. Сдружение „Марица“ разработи и подаде пред Министерство на Финансите, програма Развитие на гражданското общество 2002 проект на тема: Прозрачни и отговорни местни власти – необходимо условие за влизане на България в ЕС. Проектът е с продължителност осем месеца. Чрез изпълнението му Сдружението цели да повиши прозрачността и качеството на работа на 11-те общини-членове с гражданите, да подобри имиджа и доверието на обществото в местните власти. Целите на проекта ще бъде постигнати посредством провеждане на анкетни проучвания сред гражданите в общините Димитровград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово, Симеоновград, Свиленград, Кърджали, Хасково, Харманли и Любимец, относно прозрачността и качеството на обслужване в общинските администрации; директно телевизионно предаване с възможност за участие на гражданите в което ще бъдат представени резултатите от анкетните проучвания; разработване на Наръчници за гражданите с информация за услугите, предоставяни в единадесетте целеви общини; провеждане на обучителни форуми във всяка от включените в проекта общини на тема: „Европейски практики за качествено и прозрачно обслужване на гражданите на местно ниво“. Проектът предвижда активно включване на медиите от регионите на Хасково и Кърджали с цел достигане до повече граждани и постигане на устойчивост и приемственост на политиката за прозрачни и ефективно работещи местни власти.

– На 21.09.2004г. от 16.00 ч. в офиса на РСО „Марица“ се проведе разширено заседание на Управителния съвет на РСО „Марица“. УС взе следните решения:

· Сдружението да проучи кои общини са започнали да събират успешно местните данъци и такси и да организира среща между ръководството на най-успешно работещата в тази насока община и кметовете на общините-членове на РСО „Марица“, с цел да се запознаят как работи системата и какви проблеми могат да възникват при осъществяването на дейността от общините.

· Г-жа Йовчева да представи на Работната група по финансова децентрализация въпросите: ще бъдат ли предоставени средства и допълнителни бройки в структурата на общините в случай, че те решат да събират и администрират местните данъци и такси, ще се определи ли минимум на данъчната ставка, както и база на която да се изчислява в цялата страна.

· Сдружението да идентифицира вариантите за въвеждане на механизъм за принудително събиране на общинските вземания и да изпрати писмо до Министър Велчев, в което се описва проблема и възможностите за неговото решаване.

· Общините да издържат Сдружението, чрез заплащане на членски внос и реалистични такси за услуги, които организацията им предоставя.

· Всички общини-членове да възложат на РСО „Марица“ разработването на общинските планове за развитие.

· Да бъде отправена покана за членство към община Тополовград, община Сливен и ръководствата на общините от област Кърджали.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.