ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 2003г.

През периода от 01.07.2003г. до 30.09.2003г. РСО „Марица“ осъществи следните дейности по проекта: „Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие“

Направление „Институционално укрепване на РСО „Марица“

През месец август РСО „Марица“ смени офиса си. Сдружението се премести на адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Освободител“ 4. На основание решение N 699/04.07.2003г. на Общински съвет Хасково новите офиси са предоставени на РСО „Марица“ за безвъзмездно ползване за срок от 3 години.

През месец август 2003г. единните вътрешни правила на РСО „Марица“ за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма бяха променени във връзка с разпоредбите на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и промените в Закона срещу изпиране на пари. Актуализираните правила бяха приети от УС на Сдружението и изпратени до Агенцията за финансово разузнаване.

През Август, 2003 бяха разработени и изпратени до всички членове на сдружението примерни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и промените в Закона срещу изпиране на пари.

През месец септември 2003г. щатният състав на РСО „Марица“ разработи предложение за продължаване на гранта на РСО „Марица“ по споразумение N01-003-00/16.10.2001г. между РСО „Марица“ и Фондация за реформа в местното самоуправление. С работата си през периода от октомври 2003г. до юни 2004г. Регионално Сдружение на Общините „Марица“ си поставя за цел: да се осигури приемственост в работата на Сдружението и неговите работни структури; да повиши квалификацията и капацитета на общинските ръководства, общинските съветници и служителите в администрациите на общините-членове на Сдружението; да участва активно и ефективно в осъществяването на процеса на децентрализация и да работи за подобряване на нормативната база на местното самоуправление; да представя потенциала и работата на общините-членове на национално и международно равнище; да запази и развие досегашните партньорски връзки на Асоциацията и да създаде нови; и да бъде повишена квалификацията на щатния състав на Сдружението за разработване на проекти пред донорски организации, чрез включването на членовете му в обучителни форуми и други инициативи.

Направление „РСО „Марица“ – посредник за изграждане на устойчиви партньорства между местни, регионални и централни власти“

През месец август 2003г. по искане на общините-членове, експерти изготвиха разработка на тема: „Роля, функции и компетентност на местната власт в областта на околната среда и управлението на отпадъците“. За избора на експерт, който да разработи темата бе проведен конкурс и бе избрана най-добрата оферта от гледна точка на срокове и цена. Разработката съдържа информация за правната уредба относно опазването на околната среда, основните принципи, компетентността на органите на местното самоуправление във връзка с опазването на околната среда, управлението на отпадъците на територията на техните общини и опазването на чистотата на атмосферния въздух и водите, както и контролните правомощия на органите на местното самоуправление по отношение на опазването на околната среда. Разработката съдържа подробна информация за Програмите за опазване на околната среда, които общините са длъжни да разработят и приемат съгласно разпоредбата на чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. Материалът посочва и нормативните актове, от които трябва да се ръководят местните власти при изпълнението на своите функции в сферата на опазването на околната среда.

През август 2003г. РСО „Марица“ предостави експертна помощ на община Хасково при подготовката на „Дните на Хасково“, които се проведоха от 01.09.03 до 08.09.2003г. Представители на Сдружението взеха участие в комисията за избор на „Дарител на годината за община Хасково“. Техническа помощ бе оказана на общината и при посрещането на чуждестранните партньори.

На 03.07.2003г. в Маджарово се проведе работна среща на кметовете на общините-членове на РСО „Марица“. На срещата кметовете бяха запознати с докладите за посещението на делегация от РСО „Марица“ в Александропулис, Гърция и за участието на Сдружението в Европейска етническа конференция в Брюксел, Белгия. Членовете на Общото събрание на РСО „Марица“ обсъдиха и приеха обръщение към новите кметове, които ще встъпят в длъжност след местните избори през октомври 2003г. Целта на това послание е да се запази приемствеността в управлението и да се продължи постигнатото до момента.

На 12.09.2003г. в офиса на РСО „Марица“ се проведе среща на кметовете на общините-членове на Сдружението. Срещата започна с освещаването на новия офис на асоциацията. След приключването на церемонията кметовете обсъдиха идеята на Райна Йовчева за провеждане на срещи между кандидатите за кметове в общините, членове на организацията. Предвижда се срещи да се проведат в общините, в които кандидат-кметовете проявяват интерес. Целта на срещите е да бъдат запознати кандидатите с работата на Сдружението, да представят идеите си за решаването на проблемите на общините-членове и мнението си за бъдещото си сътрудничество с обединението на общините от регионите Хасково и Кърджали. Всички местни и национални медии ще бъдат поканени да отразят срещите. Настоящите кметове одобриха идеята и предложиха помощта си за организирането на срещите по места. Райна Йовчева представи пред кметовете и другите инициативи, които Сдружението планира да проведе до края на мандата. Една от тях ще бъде организирането на срещи между английски и български бизнесмени през октомври 2003г.

В края на септември месец започна подготовката на срещите между кандидатите за кметове в общините-членове на Сдружението. Щатният състав проведе разговори с кандидатите за кметове в общините-членове и им представи концепцията на срещите. До тях бяха изпратени официални покани и програма на срещата. Целите на срещите са: Популяризиране на програмните идеи на кандидатите за кметове в региона сред гражданството на общините и представяне на работата и възможностите на РСО „Марица“ пред потенциалните бъдещи кметове на общините-членове на асоциацията. Предвижда се на срещите кандидатите да представят своите идеи за решаването на ключови според тях проблеми на общината и след представяне на Сдружението и неговите постижения да посочат как биха използвали ресурса на РСО „Марица“ в бъдещата си работа. Срещите ще се проведат след 10 октомври 2003г.

На 01.09.2003г. Райна Йовчева взе участие в работата на работната група по финансова децентрализация, сформирана към Министерски съвет. На срещата беше обсъдена Програмата за финансова децентрализация за периода 2002-2005г., направени бяха предложения за промяна в програмата, която бе приета в окончателния си вариант на 04.09.2003г. от Министерски съвет.

Направление „Промоция, външни връзки и комуникации на общините-членове“

През месец септември 2003г. излезе от печат и бе разпространен информационен бюлетин N 4 на РСО „Марица“. В бюлетина бяха представени инициативите на РСО „Марица“, международните партньорства на Сдружението и на общините членове и важни събития от региона.

През месец септември приключи реализацията на проекта на община Стамболово на тема: „Международен мултиетнически пленер за толерантност“. Целта на проекта бе обогатяване на културния живот и създаване на отношение на толерантност и разбирателство между представителите на различните етнически групи на територията на общината. Едновременно с това се целеше предоставяне на възможност на талантливи деца да изявят своята дарба да рисуват. По проекта бяха реализирани следните дейности: проведена бе информационна кампания с цел информиране на обществеността за проекта и провеждането на пленера, организирани бяха срещи с ученици и учители от Стамболово с цел включването им в проекта; изработени бяха плакати и брошури за запознаване на обществеността; пленерът се поведе в края на месец август и продължи една седмица; проведена бе и благотворителна изложба в общината средствата, от която бяха дадени в помощ на децата от дома в с. Студен кладенец.

Направление „Стратегически партньорства на РСО „Марица“

Представители на РСО „Марица“ взеха участие в Общото събрание на НСОРБ на 10 юли 2003г. и в организирания от ААМР, ИМС, ФРМС и НСОРБ форум на 11 и 12 юли 2003г. в к.к. Боровец.

На 17 юли 2003г. предствител на щатния състав на РСО „Марица“ взе участие в Регионален форум „ФАР, ИСПА, САПАРД: Възможности и отговорности за Южния централен планов район“. На форума бяха представени данни относно проблемите и перспективите, свързани с участието на плановия район в Програмите на ЕС – ФАР, ИСПА и САПАРД. Форумът бе организиран от Министъра на външните работи на Република България и Областният управител на област Пловдив.

През месец септември Кейсуке Тошио, японски студент, който разработва дипломна работа относно трансграничното сътрудничество на Балканите, посети офиса, където получи информация за работата на Сдружението и създадения по негова инициатива Еврорегион „Еврос-Марица-Мерич“ между България, Гърция и Турция.

Делегация от Англия в състав Юдей Долакия – представител на РСО „Марица“ в Лестър, Джон и Джоан Фрийман, представители на Пожарната служба в Лестър посети Хасково от 05.09.2003г. до 10.09.2003г. По време на престоя си в града гостите от Англия взеха участие в церемонията по откриването на монумента на „Света Богородица“ в Хасково, след което присъстваха и на тържествената сесия на Общински Съвет Хасково, на която бяха наградени трима почетни граждани на града и най-щедрите дарители в Хасково. Вечерта Юдей Долакия, Джон и Джоан Фрийман посетиха постановката на танцовия спектакъл на автора Христо Ангелов „Това е България“ в зала „Дружба“, с участието на актьора Георги Черкелов. Там те имаха възможността да се запознаят отблизо с различните етнографски области на България, с техните специфични танци, обичаи, песни и особености и да усетят истинския български дух.
На 09.09.2003г. г-н Джон Фрийман и г-жа Джоан Фрийман – представители на противопожарната служба в Лестър посетиха Службата за пожарна и аварийна безопасност в Хасково. Гостите разгледаха дарените английските противопожарни автомобили и оборудване и се срещнаха с хасковските пожарникари, които за пореден път ги убедиха, че техниката е изключително полезна за гасенето на пожари и аварийни действия в региона. Интерес сред гостите предизвика фактът, че пожарникарите сами са трансформирали дарения Ланд роувър в противопожарен автомобил, снабден с помпи и оборудване за гасене на горски пожари. Представителите на английската пожарна подариха на хасковските огнеборци нов модел пожарогасител и защитен прах, който добавен към водата я превръща в гел.
Проведена бе среща с началника на регионалната противопожарна служба – г-н Николай Вълчев и началника на хасковската служба – г-н Христо Христов. Обсъдени бяха възможностите за посещението на четирима пожарникари от РСПАБ – Хасково в Лестър. Посещението ще се проведе с цел запознаване с работата на английската противопожарна служба и обмяна на опит.
Вечерта на 09.09.2003г. бе проведена официална работна вечеря на гостите с ръководството и екипа на РСО „Марица“. На вечерята беше обсъдено постигнатото до момента в резултат от българо-английското сътрудничество и бяха набелязани бъдещите съвместни инициативи.
Представителите на Противопожарна служба – Лестър представиха пред Председателя на Сдружението намерението си да осигурят за общините, членове на РСО „Марица“ допълнително оборудване за гасене на пожари в труднодостъпни местности. Джон Фрийман, началник на РСПАБ – Лестър, обясни, че се подготвят още два противопожарни автомобила, два Ланд роувъра, хидравлични помпи и оборудване, които ще бъдат доставени на хасковската служба вероятно следващата година, тъй като процедурата по организирането на дарението е продължителна.
Георги Иванов, Председател на Сдружението обсъди с г-н Юдей Долакия, представител на РСО „Марица“ в Лестър, следващите стъпки, които ще бъдат предприети за засилване на бизнес отношенията между двата региона. Във връзка с това бе решено през октомври месец делегация от английски бизнесмени да посети Хасково и да се срещне с местни производители.
Гостите от Англия се срещнаха с народния представител г-н Лютви Местан и представиха пред него концепцията на Лестър по отношение на бъдещата работа със сдружението и общините от регионите на Хасково и Кърджали.

През Август и Септември, изп. директор на сдружението проведе поредица от срещи с народни представители от регионите на Хасково и Кърджали, на които бе представена и обсъдена стратегията на сдружението относно постигане на приемственост и ефективност в управлението на общинските администрации след предстоящите избори в края на Октомври.

На 23 и 24 септември 2003г. РСО „Марица“ съвместно с Фондация за развитие на предприемачеството и АРО организираха трети модул на обучение по проекта „Повишаване на капацитета на общините за усвояване на предприсъединителните и структурните фондове“. На обучението бяха обсъдени проекти, с които общините възнамеряват да кандидатстват за финансиране пред европейски програми.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.