ДЕЙНОСТ НА РСО “МАРИЦА”

ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 2002г.

 

През периода от юли 2002г. до септември 2002г. РСО “Марица” осъществи следните дейности по проекта: “Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие”, финансиран от Американската агенция за международно развитие, чрез Фондация за реформа в местното самоуправление.

Направление “Институционално укрепване на РСО “Марица

На 8 юли 2002г. се проведе заседание на Комисията за оценка на проектите на общините-членове на РСО “Марица”, във втори кръг на програма “Общински проекти”. Комисията бе в състав: Андрей Горанов – ФРМС, Борис Георгиев – Областна администрация, Анелия Атанасова – ИМС, Райна Йовчева – РСО “Марица” и Пенка Маджарова – счетоводител. Комисията разгледа петте проекта, представени за финансиране от общините-членове на РСО “Марица”, и взе решение да бъде финансиран проекта на община Маджарово “Добре дошли в Маджарово”. Целта на проекта е да се представи община Маджарово като привлекателно място за труд и отдих, чрез изработването на пълен набор от рекламни материали, представящи възможностите на общината пред гостите й и пред потенциални инвеститори.

На 9 юли 2002г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет на РСО “Марица”, на което бе взето решение да се преустанови издаването на вестник “Регионални вести” поради финансови затруднения.

На 10 юли 2002г. се проведе среща на Комисия “Отворени общини” на РСО “Марица”. На срещата присъстваха координаторите на РСО “Марица” в общините-членове на Сдружението. Райна Йовчева обяви резултатите от втори кръг на Програма “Общински проекти”, който бе спечелен от община Маджарово. Тя посочи пропуските на другите проекти и причините да бъде избран този проект. На срещата бяха обсъдени маркетинговите профили на общините, Интернет страницата на Сдружението и необходимостта на общинските служители от обучение и експертна помощ. На координаторите бе предоставен списък с текущи финансиращи програми, пред които общините могат да кандидатстват.

РСО “Марица” – посредник за изграждане на устойчиви партньорства между местни, регионални и централни власти

През месец юли РСО “Марица” разработи и изпрати до КМСРПБ към Народното събрание, депутатите от 29 МИР и депутатите от 9 МИР становище относно промяна в чл. 37 от Закона за народната просвета, която гласи “Кметовете на общини сключват и прекратяват трудовите договори с директорите на общинските училища и обслужващи звена, съгласувано с началника на регионалния инспекторат по образованието, по ред определен от министъра на образованието и науката”. При условие, че в крайна сметка се запази процедурата по назначаване и освобождаване на директорите от РИ на МОН, предложението на членовете на РСО “Марица е финансирането и издръжката на образователните дейности също да стане отговорност на МОН, а не на общините.

През месец юли 2002г. Сдружението разработи становище относно ролята на местните власти по отношение на интеграцията на страната ни в Европейския съюз.

През месец август РСО “Марица” разработи и представи за финансиране проект пред Canada Fund for Local Initiatives на тема “Зелено сърце за Симеоновград”, по който се предвижда изграждане на парк в Центъра на гр. Симеоновград.

През август бе разработен проект по програма на Charity Know How Fund. Проектът на РСО “Марица” предвижда обмяна на опит с английската организация LABA /Асоциация на азиатския бизнес в Лестър/ относно възможностите за реализиране на стопанска дейност от неправителствени организации.

През месец септември по молба на общините-членове на Сдружението експерти разработиха материал относно правната основа на местното самоуправление и възможностите на общините за усвояване на средства предоставяни от ЕС за изграждане на нова и подобряване на съществуващата инфраструктура по програма САПАРД.

От 31август 2002 до 7 септември 2002г. се проведоха дните на община Димитровград. По време на тези празници община Димитровград подписа протоколи за сътрудничество с градове от Германия, Италия и Русия. РСО “Марица” предостави на общината техническа и експертна помощ при изработването на текстовете на споразуменията и набелязването на приоритетите им за дългосрочно сътрудничество.

През септември месец РСО “Марица” разработи проект пред програма АКСЕС на тема: “Превенция, диагностика и лечение на заболяванията, предавани по полов път и гинекологични заболявания сред младите хора и жените с ниски доходи в общините Симеоновград, Стамболово и Минерални бани, област Хасково”. Целта на проекта е да се повиши здравната сексуална култура сред населението, в резултат на което да се формира мотивация за редовни профилактични прегледи и да се намали заболеваемостта от венерически и гинекологични заболявания, които са се превърнали в голям проблем сред младите хора в общините Симеоновград, Стамболово и Минерални бани.

Направление “Промоция, външни връзки и комуникации на общините-членове”

През периода юли-септември продължи реализацията на проекта на община Кърджали “Общинска администрация – Кърджали – в услуга на гражданите”, финансиран в първи кръг на Програма “Общински проекти”.

През месец юли стартира проектът на община Маджарово “Добре дошли в Маджарово”, който бе избран за финансиране във втори кръг на Програма “Общински проекти на Сдружението.

През юли 2002г. до общините – членове на РСО “Марица” бе изпратена анкетна карта за дейността на Сдружението, целта на която бе да се отчете мнението на общинските администрации за ефективността на работата на РСО “Марица” и да се акумулират идеи за нови инициативи и стопанска дейност на организацията.

На 14 август 2002г. се проведе пресконференция, на която пред журналистите от региона бе обявено официално, че община Лестър чрез РСО “Марица” ще дари на Службата за пожарна и аварийна безопасност – Хасково 3 пожарни коли, 1 ланд роувър и друго оборудване за пожарните служби в региона.

Направление “Стратегически партньорства на РСО “Марица”

На 25 юли 2002г. в офиса на РСО “Марица” се проведе среща с представители на италианския град Новара. На гостите бе представено Сдружението, общините-членове, структура на управление на Асоциацията, мисията и целите, проектите, по които работи и международните контакти с Гърция, Турция и Великобритания. С представителите на Новара, Италия бяха обсъдени възможностите да се установят контакти между общини-членове на Сдружението и италиански общини. Гостите поеха ангажимент да изпратят на РСО “Марица” координати и на италиански организации, с които асоциацията може да поддържа връзки, да разработва и реализира съвместни проекти.

На 18 юли 2002г. представител на РСО “Марица” участва в работна среща по проекта “Разработване на иновационна стратегия за Южен централен район” на Фондация “Приложни изследвания и комуникации” – София. На срещата бяха представени проектът и икономическият профил на Южен централен район и бяха определени приоритетните отрасли за областта по отношение на технологичното развитие и иновациите.

На 18 юли 2002г. представител на Сдружението взе участие в учредителното събрание на Сдружение “Хасковски университет”, на което РСО “Марица” стана член.

На 30 юли 2002г. представител на РСО “Марица” взе участие в информационна среща за представяне на Програма ФАР АКСЕС’ 2000, организирана от РАСИР – Хасково. На срещата бяха представени приоритетите и целите на програмата, основните насоки за кандидатстване и критериите за оценка.

На 1 август 2002г. РСО “Марица” организира среща между НПО, медии и представители на бизнеса и местните власти в Минерални бани. На срещата бе уреден “Център за развитие на община Минерални бани”. Участниците обсъдиха възможностите за финансиране на центъра, източниците на финансиране и организациите, с които новата организация може да обменя положителен опит.

От 12 до 14 август 2002г. в Хасково гостува делегация от Лестър, Англия в състав Джон Фрийман – началник на службата за противопожарна и аварийна безопасност в Лестър и Юдей Долакия – представител на РСО “Марица” в Англия. Целта на визитата бе да се уточнят подробностите около предстоящото дарение на пожарни автомобили и екипировка от Англия. По време на посещението английските гости се срещнаха с Николай Вълчев, началник на РСПАБ – Хасково; Христо Христов, началник на районната служба за противопожарна и аварийна безопасност – Хасково; Петър Виденов, началник на Държавен пожарен контрол в РДВР – Хасково, Петър Миндалов, заместник началник на СПАБ – Димитровград; с редови пожарникари и с Кирил Войнов, началник на НСПАБ.

На 27 септември 2002г. в Димитровград се проведе обучителна среща на тема: “Младите хора и публичната власт – партньори за постигане на устойчиво развитие”. Срещата бе посветена на Деня на Българската община. На срещата младите хора получиха информация за работата на местните власти и институциите и обмениха положителен опит с млади хора от Златоград. В инициативата участваха 43 човека, представители на: местните власти, неправитлествени организации, младежки лидери от 4 училища в Димитровград и представители на медиите. Срещата бе фасилитирана от екип от Центъра за развитие на община Златоград, ръководен за Пламен Чингаров – председател на Общински съвет Залатоград.

От 1 до 5 септември 2002г. делегация от Лестър посети Хасково. Делегацията бе в състав Джон Фрийман – директор на Службата за противопожарна и аварийна безопасност, Крис Кумс, заместник директор на Службата, Юдей Долакия – представител на РСО “Марица” във Великобритания, г-н Бансал – представител на LABA /Асоциация на азиатския бизнес в Лестър – Англия/ и 11 пожарникари от Лестърската служба за противопожарна и аварийна безопасност. Целта на посещението бе в Хасково да се доставят и дарят на Районната служба за противопожарна и аварийна безопасност – Хасково 3 пожарни автомобила, автомобил Ланд ровър и друго оборудване, включващо хидравлични помпи, резачи и разтегачи и 100 комплекта защитни облекла, каски и костюми за защита от химически аварии. Дарението бе направено в резултат от работата на РСО “Марица”, Юдей Долакия и Мери Дрейкот, съветник в общински съвет Лестър. Доставката на дарението бе договорена между Джон Фрийман, Райна Йовчева и Николай Вълчев, началник на РСПАБ – Хасково по време на посещението на английската делегация в Хасково между 12 и 14 август 2002г.

По време на посещението 11-те английски пожарникари обучиха своите български колеги как да използват ефективно дарената техника и екипировка. Придобитите знания и умения хасковските пожарникари показаха на демонстрация, която бе част от официалната церемония по връчването на дарението, проведена на 5 септември 2002г. пред сградата на община Хасково. Официални гости на церемонията бяха генерал Бойко Борисов, главен секретар на МВР, полковник Войнов, началник на Националната служба за пожарна и аварийна безопасност, Яшарали Ахмед, главен секретар на Министерство на външните работи, Ченгиз Варнатопу, кмет на Одрин и председател на Еврорегион “Еврос-Марица- Мерич” от турска страна. По време на церемонията Кирил Войнов връчи на г-жа Райна Йовчева благодарствена грамота от името на ръководството на Национална служба за пожарна и аварийна безопасност към МВР за оказаното съдействие при организирането и провеждането на контактите между СПАБ – Лестър и РСПАБ – Хасково.

Очаква се в най-скоро време от Лестър да бъде изпратен още един контейнер с екипировка за противопожарната служба в Хасково.

От 22 до 29 септември 2002г. 13 членна делегация в състав 9 кмета на общини-членове на Сдружението и представители на щатния състав на Сдружението посетиха Будапеща, Унгария. Обучителното пътуване се проведе в резултата на спечеления през май проект на РСО “Марица” по програма HAPI. Програмата HAPI е създадена през май 2000г. от Американската агенция за международно развитие и се администрира от Фондацията за развитие на демократичните права със седалище Унгария. Целта на унгарската фондация е да подпомага трансфера на икономически и политически опит и знания между страните в преход, чрез организиране на обучителни визити, семинари и форуми. Проектът, който Регионалното сдружение на общините “Марица” спечели бе на тема: “Променящата се роля на местните власти – публично-частните партньорства като предпоставка за успешно развитие”.

По време на посещението делегацията от РСО “Марица” се запозна със същността на унгарското местно самоуправление, ролята и отговорностите на местните власти в процесите на създаване на публично-частни партньорства. Кметовете обмениха полезен опит, информация и идеи за решаването на актуални за България проблеми на местните власти със свои колеги от Унгария.

На 28 септември, българската делегация се срещна със Светлозар Панов – посланик на Република България в Унгария. с него бяха обсъдени впечатленията от наученото за системата на местното самоуправление в Унгария, финансовите и правните особености в областта на местните власти, регионалното и икономическо развитие на самоуправленията и методите за привличане на бизнес сектора за сътрудничество с местните власти и създаването на обществено-частни партньорства.

Направление “Публично частни партньорства и регионална политика”

През август месец 2002г. бяха отпечатани маркетинговите профили на общините-членове на РСО “Марица”. Единадесетте книжки, представящи всяка община съдържат информация за местоположението, управлението, инфраструктурата, населението, миграцията, безработицата, трудовата активност, транспорта, промишлеността, организациите, средствата за масово осведомяване, местните услуги, застраховането, сметосъбирането, снегопочистването, комуникациите, финансовите услуги, доходите, местата за отдих, образованието, здравеопазването, религията и културата на общините.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.