ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ

2005г.

През периода от 01.07.2005г. до 30.09.2005г. РСО „Марица“ осъществи следните дейности по проекта: „Обединени за ефективно и отговорно местно самоуправление“, финансиран от ААМР, чрез ФРМС:

1. Защита интересите на общините – членове пред регионални и национални институции

– През месец юли РСО „Марица“ изпрати представяне на Сдружението и поздравителен адрес до новоизбраните народни представители от 29-ти МИР Хасково в 40-то Народно събрание на Република България. В писмата до депутатите беше представена мисията и целите на Сдружението, както и работата на организацията с централните власти.

– През август месец РСО „Марица“ съдейства на НСОРБ във връзка изготвянето на справки от общините-членове на Сдружение „Марица“ с приоритетните обекти, пострадали от наводненията на тяхна територия. Изпратените до НСОРБ справки ще бъдат включени в приложение към решение на Министерски съвет за обектите на общинската пътна мрежа, които ще се финансират чрез „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД.

– През месец септември 2005г. РСО „Марица“ разработи становище относно проблемите на общините и възможностите за тяхното решаване. В становището са коментирани следните проблеми на местните власти, чрез решаването на които ще се улесни тяхната работа и ще се подобри финансовото им състояние: липсата на механизъм за принудително събиране на общинските вземания; собствеността на военните имоти; проблемите, свързани с поддръжката на ЖП инфраструктура; дълговете на общините към електроразпределение; остарялата методика за определяне на средната брутна работна заплата в общините; ниското възнаграждение на извънщатните бройки в местните администрации.

– На 19 септември 2005г. Маргарита Юрганджиева, Изпълнителен директор и Анна Ненова, Координатор „Международни партньорства и проекти“ в РСО „Марица“ взеха участие в Ден на диалога между законодателната и местната власт, организиран в Хасково от НСОРБ. На срещата бяха коментирани въпроси относно финансовата децентрализация и необходимите промени в нормативната уредба за осъществяването й. Изпълнителният директор на Сдружението представи Становище от името на общините-членове на РСО „Марица“ относно проблемите на общините и възможностите за тяхното решаване.

– През месец септември РСО „Марица“ изпрати предложение до депутатите от 29-ти МИР в Хасково, с което Сдружението предоставя възможност на народните представители да използват залата на организацията за провеждане на срещи с гражданите от областта. Чрез инициативата Сдружението цели да създаде възможност за постоянен диалог и трайно взаимодействие с народните представители от 29 МИР Хасково в 40 Народно събрание на Република България. Чрез организирането на срещи се цели повишаване на авторитета и популярността на централните и местните власти сред жителите на региона. Ръководствата на общините ще имат възможност да поддържат постоянна връзка с народните представители, да излагат местните проблеми и така да търсят възможности за тяхното решаване.

– През месец септември РСО „Марица“ се включи в разработването на Областен план за развитие на Област Хасково. Маргарита Юрганджиева, Изпълнителен директор на Сдружението ще участва в работата на тематичните групи, които ще се занимават с различните сфери, включени в Областния план за развитие за периода 2007-2013г.

2. Стратегически партньорства, регионална политика и Евроинтеграция

– През месеците юли – септември щатният състав на Сдружението предостави експертна и техническа помощ на общините Маджарово и Минерални бани във връзка обновяването на информацията и разработването на общински планове за развитие за периода 2007-2013 на двете общини.

– През август РСО „Марица“ разработи и депозира пред Министерство на Финансите, Програма Развитие на гражданското общество 2003 проект на тема: „Прозрачни и отговорни местни власти – необходимост за присъединяването на България към ЕС“. Общата цел на проекта е да се изгради капацитет на местните власти за предоставяне на граждански услуги чрез въвличне на гражданите в процеса на формулиране на политиката. За това ще спомогне: провеждането на проучвания сред гражданите на 11-те общини-членове на Сдружението относно позицията им за прозрачността и качеството на предоставяните от общините услуги; изработването на аналитичен доклад от проучванията, в който ще бъдат представени слабите страни на гражданското обслужване и нужните препоръки за решаване на проблемите в тази връзка; провеждането на телевизионно предаване в ефир на тема: „Общините – прозрачни и отговорни към своите граждани“ с участието на лидера на проекта, ръководствата на общините-членове и експерти; провеждането на обучителни форуми относно европейските добри практики на прозрачно и качествено гражданско обслужване на местно ниво; разработването и издаването на пакет обучителни и информационни материали и провеждането на всички необходими дейности за прозрачност и популяризиране. Продължителността на проекта се предвижда да бъде 8 месеца.

– През август РСО „Марица“ разработи и депозира пред МРРБ, Програма, Трансгранични Инициативи за заетост, проект на тема: „Инициативи за подкрепа и консултиране на заетостта в българо-гръцките гранични региони Хасково и Кърджали, България/Еврос и Родопи, Гърция“. Общата цел на проекта е да се създадат нови възможности за заетост в трансграничния регион чрез изграждане на партньорство между хората, институциите и бизнеса от България и Гърция. За това ще спомогне: изграждането на Консултантски центрове за заетост в общините Хасково, Кърджали и Свиленград; организирането на специални събития за представяне на проекта, работата на центровете, по предоставяне на информация за търсенето и предлагането на работна ръка в двата региона, фирмите от двата региона, условията на живот и работа в двата региона; разработването и издаването на пакет презентационни и информационни материали и провеждането на всички необходими дейности за прозрачност и популяризиране. Продължителността на проекта се предвижда да бъде 11 месеца.

– През август месец излезе от печат и беше разпространен четвърти за 2005 година информационен бюлетин на РСО „Марица“. В него бяха публикувани материали за инициативите на РСО „Марица“, международните партньорства на Сдружението и събития от региона.

– През периода 16-18 август 2005г. РСО „Марица“ обнови базата си с данни за разработени, нефинансирани проекти и идейни проекти на общините-членове на Сдружението във всички сфери.

– През периода август-септември 2005г. РСО „Марица“ осъществи подготвителни дейности във връзка с дарение на медикаменти и помощни медицински материали от Лестър, Англия за социалните домове в Хасково. Председателят и Изпълнителният директор на Сдружението Георги Иванов и Маргарита Юрганджиева проведоха необходимите разговори с авиокомпания „България Еър“ за безвъзмездно транспортиране на дарението от Англия до България. Очаква се даренията да пристигнат в България в средата на месец октомври 2005г.

– През септември месец РСО „Марица“ проведе срещи и разговори с партньорите от Гърция във връзка със състоянието на река Марица и мерките, които трябва да се предприемат за ефективното й управление.

– На 2 септември 2005г. Изпълнителният директор на РСО „Марица“ Маргарита Юрганджиева посети община Димитровград по повод Празника на родния край. Поздравителен адрес от името на Сдружението бе изпратен по-рано същия ден.

– На 2 септември 2005г. РСО „Марица“ изпрати поздравителен адрес до новия Посланик на САЩ в България Джон Байърли, в който бе включен и презентационен материал на Сдружението.

– През периода 3-10 септември 2005г. делегация от Лестър, Англия посети Хасково. Делегацията беше в състав – Съветник Мери Дрейкот, Лорд Кмет на Лестър; Съветник Майкъл Джонсън, Заместник Лорд Кмет на Лестър; Дейвид Линдли, Заместник шеф на Полицейска служба Лестър; Иън Скарът, Шеф на Пожарна служба Лестър; Юдей Долакия, Представител на РСО „Марица“ във Великобритания; Андрю Козенс, представител на община Лестър; Суки Суприя, представител на община Лестър; Александра Ковалчук, Секретар, Офис на Лорд Кмета на Лестър; Джон Таунзенд, Шеф на Търговска Палата, Лестър; Дипак Рао, Мениджър компютърни връзки за малцинствата, Община Лестър; Лата Датани, сътрудник в „Глобал консулт“, Великобритания; Хамели Пател, стажант в „Глобал консулт“, Великобритания; Мириам Джонсън; Уинифред Линдли; Реймонд Дрейкот. Визитата бе във връзка с подготовката на споразумение за партньорство между община Хасково, България и община Лестър, Англия, както и с провеждането на Ден на Лестър в Хасково на 9 септември. Програмата на делегацията включваше посещения на събития от програмата за Дните на Хасково, посещения на социални заведения и работни срещи. По време на престоя си в Хасково английската делегацията се срещна с: Посланика на Великобритания у нас Джеръми Хил, Министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова, Областния управител на област Хасково Райна Йовчева, Кмета на Община Хасково Георги Иванов, Председателя на ОбС Хасково Димитър Велев, Директора на РДВР-Хасково полк. Иван Петров, Началника на РЗПАБ-Хасково Николай Вълчев. По време на работните срещи английската делегация се запозна с предложените от община Хасково и РСО „Марица“ сфери за сътрудничество, които бяха детайлно коментирани. Във връзка с това Лорд кметът на Лестър, Съветник Мери Дрейкот отправи покана към Кмета на Хасково, Георги Иванов, Областния управител на Хасково, Райна Йовчева, Председателя на ОбС Хасково, Димитър Велев и РСО „Марица“ да посетят Лестър, където да се срещнат с представители на общината, общинския съвет, университета, бизнеса, здравната, противопожарната и полицейската служба, с които да се дискутират сферите на двустранното сътрудничество, преди да бъде подписано споразумението за сътрудничество между двете общини. На специална среща с министър Масларова на английската делегация и Посланик Хил бе представен проект за изграждане на жилища за социално слаби и многодетни семейства в Хасково. Финансирането на проекта ще бъде съвместно между общината и държавата. Министър Масларова обяви, че Социалното министерство ще осигури средства по две линии – чрез СИФ на Световната банка и чрез програмите за заетост. Лорд Кметът на Лестър Съветник Мери Дрейкот поясни, че Лестър ще окаже логистична подкрепа. Посланик Джеръми Хил сподели впечатленията си от развитието на отношенията между двете общини и поясни, че Посолството на Великобритания подкрепя тези отношения. Във тази връзка той обяви, че Посолството на Великобритания у нас се ангажира с проект свързан с водоснабдяването на град Хасково и че предстоят още срещи и разговори през октомври по този повод. Шефът на Служба пожарна и аварийна безопасност в Лестър Иън Скарът съобщи, че в Лестър се подготвя поредно дарение за РЗПАБ Хасково. Ще бъдат доставени техника и оборудване за аварийно спасителни операции при катастрофи и бедствия. Заместник шефът на Полицейската служба в Лестър Дейвид Линдли посочи като приоритетни области на сътрудничество между двете служби борбата с организираната престъпност и нелегалната миграция. На 8 септември – Ден на Хасково на специална церемония със званието „Почетен гражданин на Хасково“ бяха удостоени Съветник Мери Дрейкот, Лорд Кмет на Лестър, Съветник Майкъл Джонсън, Заместник Лорд Кмет на Лестър и Юдей Долакия, представител на РСО „Марица“ във Великобритания заради заслугите им за развитието на отношенията между Хасково и Лестър.

– На 7 септември 2005г. представители на община Лестър и Маргарита Юрганджиева, Изпълнителен директор на РСО „Марица“ се срещнаха с Кмета на Кърджали – Хасан Азис и със Заместник-кмета – Красимира Живанова. На срещата ръководството на община Кърджали изрази желанието си да създадат партньорство с английска община. Маргарита Юрганджиева и Юдей Долакия, поеха ангажимента да съдействат за намирането на подходящ за Кърджали партньор и да подпомогнат сътрудничеството.

– На 9.09.2005г. РСО „Марица“ проведе пресконференция във връзка с посещението на делегация от Лестър, Англия. На пресконференцията пред журналистите бяха представени резултатите от проведените от тях срещи и посещение и бяха обявени действията, които предстои да бъдат предприети в бъдеще във връзка с предстоящото подписване на споразумение за сътрудничество между Хасково и Лестър. Изпълнителният директор на Сдружението Маргарита Юрганджиева съобщи, че се подготвя дарение от Лестър от медикаменти за социалните домове в Хасково, което ще бъде транспортирано безвъзмездно от Англия до България от авиокомпания „България Еър“.

– На 15 септември 2005г. Изпълнителният директор на РСО „Марица“ Маргарита Юрганджиева взе участие в среща организирана от ФРМС в София. Срещата бе във връзка с изпълнението на проект на тема: Стратегия за укрепване на устойчивостта на НПО сектора в България“, финансиран по Програма на американския тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа.

– През септември месец излезе от печат пети за 2005 година информационен бюлетин на РСО „Марица“. В него бяха публикувани материали за инициативите на РСО „Марица“, международните партньорства на Сдружението и събития от региона. – През септември месец РСО „Марица“ актуализира информацията в интернет страницата си във връзка с промените в щатния състав и инициативите на Сдружението.

– На 15 септември 2005г. в офиса на РСО „Марица“ се получи покана към Кмета на община Хасково да посети Лестър заедно с малка делегация във връзка с уточнявате на сферите за съвместно сътрудничество и оформянето на споразумение за партньорство между общините Лестър и Хасково. Щатният състав на Сдружението оказа техническа помощ на община Хасково във връзка с организирането на предстоящото посещение през периода 12-16 ноември 2005.

– На 20 септември 2005г. Маргарита Юрганджиева, Изпълнителен директор на РСО „Марица“ взе участие в конференция на тема: „Европейският съюз и развитието на регионите“. Форумът бе организиран от Делегацията на Европейската комисия в България и обсъди въпросите свързани с приоритетите на регионалното развитие на Южен централен район.

– През месец септември РСО „Марица“ предостави техническа помощ на Силвия Тенчева, представител на Агенцията за младежта и спорта в област Хасково. Събрана беше информация за работата на местните власти с младите хора, младежките структури в общините, приемането на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общината и региона от общинските съвети и прилагането на принципите й на практика. Информацията беше необходима във връзка с провеждането на Национален младежки форум, целта на който беше да се обсъдят новите насоки в младежката политика на страната.

3. Обучение и техническа помощ

– През месеците юли и август РСО „Марица“ предостави на община Хасково, РДВР-Хасково и РЗПАБ-Хасково техническа помощ във връзка с подготовката на Дните на Хасково и 9 септември – Ден на Лестър в Хасково. Сдружението участва в планирането на посещението на английската делегация в Хасково през септември и в разработването на брошура за Хасково и Лестър. – През август месец РСО „Марица“ предостави експертна помощ на община Ивайловград при разработването и превод на проект по Програма ФАР ТГС.

– В края на август и началото на септември по искане на община Стамболово РСО „Марица“ изготви и разпространи сред общините-членове тест за проверка на знанията на общинските служители в областта на нормативната уредба на местното самоуправление и местната администрация.

– През септември 2005г. във връзка с ефективното разработване и реализиране на Общинските планове за развитие за периода 2007 – 2013 г. РСО „Марица“ подготви и разпространи сред общините-членове материал на тема: „Финансова перспектива след 2007г. Възможности за реализация на приоритетни проекти на национално, регионално и местно ниво“. Разработката съдържа информация за финансовата рамка, политиките и приоритетите, които ще подкрепят Структурните фондове на ЕС според новите регламенти одобрени от Европейската комисия.

– На 13 септември 2005г. РСО „Марица“ организира обучителна среща с директора и представители на ТП на НОИ – гр.Хасково за общините-членове от област Хасково. Срещата бе във връзка със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, според който общините се задължават до 1 юли 2006г. да предадат на ТП на НОИ-Хасково разплащателните ведомости на прекратени осигурители, които нямат правоприемник (документи за осигурителен стаж и осигурителен доход на лица работили в ТКЗС и ЗК). На срещата общините се запознаха с процедурата по предаването и приемането на ведомостите и съвместно с представителите на ТП на НОИ-Хасково изготвиха първоначален график за тази цел.

4. Институционално укрепване на РСО „Марица“

– На 25 юли 2005г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет на РСО „Марица“. На заседанието кметовете на общините-членове обсъдиха организационни въпроси, свързани с работата на Сдружението. На срещата бе взето решение за Временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на РСО „Марица“ от 1 август 2005г. да бъде назначена Маргарита Юрганджиева.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.