ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

ЯНУАРИ – МАРТ

2004г.

През периода от 01.01.2004г. до 31.03.2004г. РСО „Марица“ осъществи следните дейности по проекта: „Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие“

Направление „Постигане на приемственост в работата на местните власти и РСО „Марица“, запазване и разширяване на партньорствата на РСО „Марица“ на местно, национално и международно ниво“

– На 09.01.2004г. в Хасково се проведе среща между представители наРСО „Марица“ и партньорите на Сдружението от Сдружение на общини „Мерич“. В срещата взеха участие 26 човека – кметове, депутати, председатели на общинските съвети и щатния състав на двете организации. Целта на срещата бе двете страни да обсъдят общите си проблеми и да коментират възможностите за реализиране на съвместни проекти за решаването им. След дискусията участниците в срещата взеха решение да бъде подписан протокол, според който двете Сдружения на общини трябва да съберат информация за проектите на общините и да решат кои от проектите да бъдат представени за финансиране.

– От 11.01 до 13.01.2004гделегация от Лестър, Англия посети Хасково. Делегацията беше в състав Юдей Долакия, представител на Сдружението в Англия и Гаутам Бодивала, старши консултант по спешна медицина в Кралска болница – Лестър. Целта на Визитата беше гостите да се запознаят със здравната система в България, с условията в регионалната болница и с възможностите на медицинския колеж в Хасково да обучава медицински персонал за чужбина. В резултат от проведените срещи на делегацията бяха набелязани основните насоки на сътрудничество на общините Хасково и Лестър в сферата на здравеопазването. Делегацията проведе срещи с д-р Янев, Изпълнителен директор на МБАЛ – Хасково, Георги Иванов, Председател на РСО „Марица“ и кмет на община Хасково, доц. Костов, директор на Медицински колеж – Хасково. след проведените срещи бе изработен работен план за по-нататъшна реализация на партньорството. Предвижда се да бъде разработен съвместен проект за повишаване на квалификацията на медицинските сестри според изискванията в Англия и необходимостта на пазара, освен това ще се търсят начини за оборудване на отделения в МБАЛ – Хасково, според европейските изисквания, за да може практикуващия и обучаващия се в тях медицински персонал да работи в чужбина.

– На 26.01.2004г. в Свиленград се проведе среща между представители на общините-членове на РСО „Марица“ и депутатите от Хасковски избирателен регион. Целта на инициативата беше да се представят проблемите на местните власти и да се търсят оптималните варианти за тяхното решаване, чрез лобиране от страна на представителите на централната законодателна власт. На срещата беше обсъден и приет модел за ефективна комуникация между местната и централната власт по отношение представяне и решаване на конкретни проблеми на местните власти от региона на Сдружение „Марица“. Участниците подписаха споразумение за провеждане на ефективен диалог. След като приключи обсъждането на проблемите бе взето решение да бъде разработено становище, описващо проблемите на местните власти и начините за тяхното решаване, което да се изпрати до органите, които разполагат с правомощия за иницииране на необходимите промени.

– На 27.01.2004 г. Председателят и Изпълнителният директор на РСО „Марица“ посетиха Орестиада, Гърция, където взеха участие всреща на ръководството на общината и Министър-председателя на Люксембург. На специална церемония той бе удостоен със званието „Почетен гражданин“ на Орестиада. На работна среща по-късно ръководството на община Орестиада и на РСО „Марица“ обсъдиха бъдещи съвместни проекти с трансгранично влияние в областта на екологията. Като приоритет бе поставен проект за обмяна на специалисти от Хасково и Орестиада за озеленяване и обособяване на паркови площи. Взето беше решение да стартира процедура за побратимяване на асоциациите на общини в двата региона.

– На 18.02.2004г. в Хасково се проведе отчетно-изборно заседание наОбщото събрание на РСО „Марица“. Общото събрание прие единодушно Годишния доклад за дейността, Доклада на Контрольора и Годишен финансов отчет РСО „Марица“ за 2003г. Делегатите на общините-членове избраха управителен съвет в състав: Георги Иванов, кмет на община Хасково – Председател; Гюнер Сербест, кмет на община Стамболово – Заместник председател; Стефан Танев, кмет на община Ивайловград – Заместник председател. За Контрольор на Сдружението бе избран Атанас Димитров, кмет на община Маджарово.

– На 22.03.2004г. в Хасково се проведе среща между щатния състав наРСО „Марица“ и Вагелис Мансудис, представител на община Орестиада и на асоциация на общини „Еврос“, Гърция. На срещата бяха уточнени подробностите по съвместните проекти, които ще бъдат подадени по програма ИНТЕРРЕГ 3. Освен това бе обсъдена възможността да бъде организирана среща между представители на двете асоциации на общини, на която да се подпише документ за съвместна работа. Приоритетни области се предвижда да бъдат: култура, туризъм, околна среда, задравеопазване и социални грижи, обучение и преквалификация.

– На 25 март 2004г. в Хасково се проведе среща на Комисия „Отворени общини“. На срещата присъстваха координаторите на РСО „Марица“ в общините-членове на Сдружението. Новите координатори се запознаха на срещата, обсъдиха проблемите на общините и планираха дейността на комисията. Решено бе работата на комисията да бъде насочена към идентифициране на необходимостта на общините от обучение и експертна помощ, начините за представяне на общините, както и обсъждане на възможностите за участие на общините във финансиращи програми и разработването на проекти по тях. Представителите на общините посочиха като необходимо провеждането на обучения за кметове на кметства и кметски наместници, както и за общински съветници.

– На 26.03.2004г. в офиса на РСО „Марица“ се проведе среща между д-р Джеймс Джаксън, председател и учредител на проект „Кюър“, към Благотворителна Фондация за Здравеопазване, САЩ и щатния състав на РСО „Марица“. Г-жа Йовчева, Изпълнителен директор на РСО „Марица“ представи работата на Асоциацията и проблемите на общините в областта на здравеопазването. Тя разясни на д-р Джаксън каква е системата на здравеопазване в България и какви проблеми срещат местните власти при поддържането на общинските болници. Д-р Джаксън разказа за впечатленията, които е придобил след посещението си в регионалната болница. Според него оборудването, с което тя разполага е достатъчно да обслужи няколко подобни болници в САЩ. Системата на блоково разделение на регионалната болница по негово мнение е неефективна и най-печелившият вариант за региона ще бъде да се намери начин за довършване на започнатата сграда на хирургичния блок и прехвърляне на всички отделения в нея. Като оптимален вариант за оборудване на регионалната и общинските болници той предложи от отделенията на МБАЛ – Хасково да бъде взето най-доброто оборудване, което заедно с оборудването, което проект Кюър ще дари на Хасково да бъде използвано за регионалната болница, а останалото оборудване от отделенията да бъде дадено за ползване на общинските болници от областта. Г-жа Йовчева пое ангажимент да предложи на кметовете и на министерството на финансите този вариант, както и да потърси възможности за финансиране довършването на сградата на регионалната болница.

– През месец март 2004г. започна организацията на дарение, коетообщина Лестър предстои да направи на РСО „Марица“. Предвижда се в края на май в Хасково да пристигнат 4 пожарни автомобила, 2 микробуса, 150 компютъра и над 100 книги на английски език. Книгите и компютрите ще бъдат разпределени между общините-членове на Сдружението, а пожарните коли и микробусите ще бъдат дарени на РСПАБ – Хасково, която ще ги насочи към общините Димитровград, Свиленград и Харманли, където има недостиг на оборудване.

– След множество проведени срещи с представители на изпълнителната и законодателната централна власт, Министерски съвет одобрипредставителство на РСО „Марица“ в Конгреса на местните и регионални власти. Решено бе представителя на сдружението да бъде г-жа Румяна Бозукова – кмет на община Симеоновград. Чрез представителството си във форума сдружението разчита да има възможност да представя за разглеждане във втората Камара на Конгреса предлаганите решения на множеството проблеми, които стоят за решаване пред местните власти в региона.

– През месец март РСО „Марица“ направи проучване сред общините заработата на местните власти с младите хора. Оказа се че в 4 общини-членове на Сдружението има създадени общински младежки съвети и избрани младежки кметове. Във връзка с това бе решено да се организира избирането на такива структури и в останалите членове на Сдружението и да се проведе общо събрание на младежките кметове и кметовете на общини. По този начин във всяка община-член на Сдружение ще се изгради връзка между младите хора и властите, младите хора ще се запознаят с работата на общината и ще се създадат условия за активното им включване при решаването на местните проблеми.

Направление „Повишаване на квалификацията на общинските ръководства, служители, съветници и на щатния състав на РСО „Марица“

– На 09.01.2004г. РСО „Марица“ организира обучителен форум за специалисти от общините-членове на Сдружението относно Закона за защита на личните данни и неговото прилагане на местно ниво. Лектори на обучението бяха представители на Комисията за защита на личните данни. Те представиха философията на закона, ролята на комисията и връзката и сътрудничеството между комисията и общините.

– През месец януари 2004г. РСО „марица“ разработи проект на тема: Познавам миналото, гордея се с настоящето, творя бъдещето на моя роден край – светлинен аудиоспектакъл. Проектът бе представен за финансиране пред Швейцарската културна програма в България. Той предвижда изработване на звуково светлинен спектакъл, който да се поставя около статуята на Света Богородица. Целите на проекта са да се популяризира културното наследство на българите пред широка аудитория, чрез представяне на уникален светлинен аудиоспектакъл. Да се създаде алтернативен източник за финансиране на културата в региона; да се подобри културния облик на град Хасково и да се създадат условия за развитие на културен туризъм.

– През месец февруари РСО „Марица“ съвместно с НСОРБ, ФРМС, и ИМС организира два семинара за ориентиране на кметове на общини и общински съветници. Единият от семинарите се проведе от 4 до 5 февруари 2004г. в Хасково, а другият от 10 до 11 февруари вКърджали. Целите на семинарите бяха участниците да получат обща представа за: законодателната рамка на местното самоуправление; общинските дейности и услуги; общинската собственост; устройството на територията; общинските финанси и бюджет; управленските умения и партньорствата. На двата семинара бяха обучени представители на общините Хасково, Свиленград, Ивайловград, Харманли, Маджарово, Любимец, Минерални бани, Симеоновград, Кърджали, Крумовград, Черноочене, Ардино, Джебел и Стамболово.

– През периода от 27.02.2004г. до 06.02.2004г. Райна Йовчева взе участие в обучително пътуване до САЩ на тема: Сътрудничеството между местните власти и военните бази в САЩ. По време на пътуването бяха обсъдени възможностите за партньорство между местните власти и военните бази, предлагани от законодателството в САЩ и необходимите промени в Българското законодателство за активно участие на местните власти в България за оказване на логистична подкрепа на бъдещото разполагане на военни бази на НАТО в България. По време на пътуването бяха проведени множество срещи с представители на местни и регионални власти, както и с бивши и настоящи военни офицери, ангажирани с разполагането на военни бази в близост до градовете Джаксънвил и Тампа, Флорида.

– През месец март 2004г. щатният състав на РСО „Марица“ предоставиекспертна помощ на община Хасково при разработването на проект за побратимяване пред Европейската Комисия.

– На 18.03.2004г. РСО „Марица“ организира в гр. Харманли семинар на тема: „Изработване и изпълнение на проекти“. Лектор на семинара беше Румяна Велинова – Изпълнителен директор на Европейски център за обучение ЛАКТЕА. По време на семинара участниците придобиха практически познания и умения за разработване и менажиране на проекти. Те бяха запознати със структурата и елементите на проекта, логическата матрица и бюджета. Лекторът запозна участниците с програмите на ЕС, представляващи интерес за общините, както и с цикъла на управление на европейските проекти.

– На 31.03.2004г. представители на щатния състав на РСО „Марица“ взеха участие в конференция на тема: „Гражданите в управлението“. Конференцията се проведе в София и беше организирана от ФРМС, Болкан Асист и ИМС. Целта на инициативата беше да се представят успешни подходи за участие на гражданите във вземането на решения на местно, регионално и национално ниво. На базата на споделения опит бяха генерирани идеи за оптимизиране на българското законодателство и на подходите на управление с цел стимулиране на гражданската активност.

– През месец март 2004г. РСО „Марица“ проведе проучване на нуждите от обучение на служителите в общините Минерални бани, Стамболово, Симеоновград, Кърджали, Свиленград и Маджарово. Проучването се осъществява с подкрепата на фондация „Отворено общество“ по проект „Европейска добавена стойност към професионалната дейност на общински служители от райони със смесено етническо население“ на Европейския център за обучение ЛАКТЕА – София и Регионалното сдружение на общините „Марица“. Целите на проучването са: идентифициране на нуждите от обучение, фокусирано върху евроинтеграцията и европейските практики в сферата на местното самоуправление; избор на подходящ формат на обученията и на правилна методика на преподаване при използване на съвременни иновативни подходи в обучението на възрастни; проучване на взаимоотношенията и връзките между местните власти и НПО в шестте общини; идентифициране на другите области, в които общинските служители в шестте общини имат нужда от обучение.

Направление “ Децентрализация, подобряване на нормативната уредба на МС и участието на РСО „Марица“ в тези процеси“

– През януари месец РСО „Марица“ разработи становище относнопроблемите на общините и възможностите за тяхното решаване. В становището са коментирани проблемите на общините свързани с поддържането на ЖП прелезите, намиращи се на тяхна територия; необходимостта от раздържавяване на смесените дружества за водоснабдяване и канализация; проблемите, свързани с кандидатстването на някои от общините-членове на РСО „Марица“ по публичните мерки на САПАРД; необходимостта от актуализиране на списъка на изостаналите селски райони; приложението на Закона за устройство на територията; липсата на средства за заплащане на общинските съветници; предложенията за промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; и проблемите, свързани със събиране на общинските вземания. Документът беше изпратен до депутатите от 29 и 9 избирателни райони и председателя на Парламентарната комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.

Направление „Представяне и комуникации на Сдружението и неговите членове“

– На 13.01.2004г. се проведе пресконференция, на която бяха представени резултатите от посещението на Юдей Долакия и Гаутам Бодивала в Хасково.

– На 18.02.2004г. в офиса на РСО „Марица“ се проведепресконференция, на която бяха представени на медиите от регионарешенията, които бяха взети на общото събрание на Сдружението.

– През периода януари – март 2004г. РСО „Марица“ актуализираинтернет страницата си. Въведена бе информация за календара на събитията, последния брой на информационния бюлетин на Сдружението, отчета за дейността на Сдружението през предходното тримесечие, както и необходимата на общините документация по ЗОП.

– През месец март 2004г. РСО „Марица“ подготви и даде за печатинформационен бюлетин N1 за 2004г. В него ще бъде публикувана информация за Общото събрание на Сдружението, срещата между местните власти и депутатите от Хасковски избирателен регион, семинарите, проведени от сдружението, срещите с международните партньори, проектите на Сдружението и инициативите на общините.

– През месец март бе разработена и дадена за печат презентацията на Сдружението. Тя представя мисията, стратегическите цели, управителните и изпълнителни органи на Сдружението, услугите, които РСО „Марица“ предоставя, реализираните и финансирани от Сдружението проекти през периода 2002-2004г. Освен това книжката ще включва информация за изданията, партньорите от страната и чужбина и финансови източници на РСО „Марица“. Предвижда се да бъдат публикувани и мнения на партньорите за работата на Сдружението и резултатите, които са постигнати.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.