ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

ЯНУАРИ – МАРТ 2003г.

През периода януари 2003г. – март 2003г. РСО “Марица” осъществи следните дейности по проекта: “Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие”, финансиран от ААМР, чрез Фондация за реформа в местното самоуправление.

Направление “Институционално укрепване на РСО “Марица”

През месец януари 2003г. щатният състав на РСО “Марица” разработи и предаде пред Програмата на ЕС за трансгранично сътрудничество с Гърция, Фонд за малки проекти – България-Гърция 2001г. проект на тема: “Идентифициране и промоция на туристическия потенциал на регионите Марица, България и Еврос, Гърция чрез стратегическо трансгранично партньорство”. Основната цел на разработения от Сдружението проект е да се проучи и повиши способността на граничните региони да се включат успешно в международните туристически пазари, чрез ефективен маркетинг, промоция и координиране на действията от двете страни на границата.

През януари бе разработен проект на тема: “Модернизиране на електронната инфраструктура в администрациите на общините членове на РСО “Марица”. Този проект бе представен за финансиране пред Гръцкото правителство по Гръцкия план за икономическо възстановяване на Балканите. Целите на проекта са чрез модернизиране на електронната инфраструктура да се подобри качеството на комуникациите в общините, да се оптимизират предоставяните от тях услуги и да се повиши квалификацията на общинските служители.

През месец март 2003г. Канадският фонд за местни инициативи одобри, разработения от РСО “Марица” проект на тема: “Зелено сърце за Симеоновград”. Целта на проекта е с общите усилия на община Симеоновград и нейните граждани да се създаде парк в центъра на Симеоновград. За реализацията на проекта са предвидени 14 890 щатски долара, 6000 от които са предоставени от Канадското правителство.

На 24 март 2003г. се проведе заседание на Управителния съвет на РСО “Марица”. На заседанието бе приет техническия и финансов отчет на РСО “Марица” за периода януари 2002 – декември 2002г.

РСО “Марица” – посредник за изграждане на устойчиви партньорства между местни, регионални и централни власти

През януари месец щатният състав на РСО “Марица” предостави на община Хасково експертна помощ при разработването на проекти пред Програмата на ЕС за трансгранични сътрудничество с Гърция и пред Гръцкото правителство по Гръцкия план за икономическо възстановяване на Балканите.

На 16.01.2003г. в офиса на РСО “Марица” се проведе среща на кметовете на общините членове на Сдружението. На срещата бе решено Сдружението и неговите общини да направят официално обръщение пред медиите към съдебната власт, с което да пледират за безпристрастност при вземането на решение по делото, водено срещу Георги Иванов, кмет на община Хасково във връзка с прекратяване на кметските му правомощия.

На 21.01.2003г. в конферентната зала на РСО “Марица” се проведе семинар на тема: “Изменения и допълнения в Регистъра на административните структури и практическо приложение на Наредбата за атестиране на служителите в държавната администрация”. Семинарът бе организиран по искане на общините членове на Сдружението. Лектори бяха Даниела Лазарова и Румяна Русева от Дирекция “Държавна администрация” към Министерски съвет.

На 17-18 февруари 2003г. РСО “Марица” в партньорство с НСОРБ, ИМС и ФРМС организира семинар на тема: “Общински бюджет 2003 – задачи, правомощия и проблеми”. Обучението се проведе в Минерални бани. Участници бяха финансистите и главните счетоводители на общините-членове на РСО “Марица”. На семинара бяха представени и дискутирани две основни теми: новите правомощия на общините по определяне на местните такси и цените на предоставяните услуги, както и съставянето, приемането и изпълнението на общинските бюджети за 2003г. По време на форума бе дискутиран протичащия процес на децентрализация – политическа, административна и финансова и бе обърнато внимание на основните проблеми на общинските финанси най-важните между които са: хроничния финансов дефицит; ограничените възможности на местните власти за влияние върху размера на приходите; сложната и непрозрачна формула за разпределяне на субсидиите.

На 04.03.2003г. в залата на РСО “Марица” се проведе семинар, на който бяха обсъдени основните проблеми, на общинските администратори при регистрацията на трудовите договори. Семинарът беше организиран по искане на община Ивайловград. Лектори бяха експерти от РУСО – Кети Костова, началник отдел и Валентина Андонова, ръководител сектор “Регистрация”. Разяснени бяха разпоредбите на Наредба N 5 от 29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал. 4 от Кодекса на труда.

На 11 март 2003г. се проведе среща между кметовете на общините-членове на РСО “Марица” и депутатите от 29 МИР. В срещата взеха участие и Петя Гегова, Заместник министър на регионалното развитие и Яшарали Ахмед, главен секретар на Министерство на външните работи. На срещата бяха коментирани проблемите на общините, свързани с неразплатените разходи за 2002г., финансовата децентрализация и необходимостта от промени в законодателството, промяната на закона за народната просвета, възмездното прехвърляне на енергийни обекти, задължението на общините да поддържат ЖП прелезите и четвъртокласната пътна мрежа, раздържавяването на смесените дружества на ВиК на територията на Хасково и Кърджали, необходимостта от средства за извършване на залесителна дейност от общините в горските площи – общинска собственост. На срещата бе обсъден проекта на Закона за регионалното развитие.

През посочения период се осъществиха множество срещи между кметове на РСО “Марица” с представители на МРРБ с цел подготовка на Конференцията на сдружението, както и обсъждане на възможностите за институционализиране на отношенията между местни и централни власти и успешно прилагане принципите на децентрализираното управление.

През март Изпълнителният директор на Сдружението проведе поредица от срещи с народните представители на Хасковски и Кърджалийски избирателни региони. На срещите се дискутираха възможните оптимални варианти за сътрудничество и координиране на усилията между местните власти от регионите и техните народни представители. Декларирана бе подкрепа от страна на народните представители за проектите, разработвани и изпълнявани от общинските ръководства на общините – членове на РСО ‘Марица’.

Направление “Промоция, външни връзки и комуникации на общините-членове”

На 06.01.2003г. в офиса на РСО “Марица” се проведе заседание на комисията за оценка на проектите на общините по програма “Общински проекти” на РСО “Марица”. Комисията бе в състав: Андрей Горанов, ФРМС; Лидия Велкова, община Маджарово; Надежда Цветкова, община Кърджали; Райна Йовчева, РСО “Марица” и Пенка Маджарова, счетоводител на РСО “Марица”. Комисията разгледа четирите предложения, постъпили в офиса на Сдружението и реши да бъде финансиран проекта на община Симеоновград на тема: “Бъдещето на Симеоновград – в наши ръце”. Целта на проекта е да се обучат НПО в община Симеоновград да изработват успешни проекти за социално-икономическо развитие на общината и да се запознаят с донорските програми за 2003г.

16.01.2003г. се проведе пресконференция, в която взеха участие журналисти от регионалните медии и кореспонденти на националните медии в региона. На пресконференцията бе представена работата на Сдружението през изтеклата година и предстоящите инициативи.

През януари бе издаден брой 1 за 2003г. на Информационния бюлетин на РСО “Марица”.

През март 2003г. РСО “Марица” издаде брошура със заглавие “Едно пътуване до…” В презентацията е включена информация за историята, културата и туристическия потенциал на общините-членове на Сдружението. Изданието е пълноцветно, състои се от двадесет страници и е в тираж 1000 бр.

На 26 март 2003г. в Хасково се проведе VI –та годишна конференция на РСО “Марица” на тема: “Децентрализацията – фактор за успешно управление”. Във форума взеха участие кметове и специалисти от общините – членове, партньори от региона, страната и чужбина и представители на медиите. На форума бяха разгледани следните теми:

Децентрализацията в политически и административен аспект

Фискална децентрализация – проблеми и предимства

Децентрализация на общински дейности – делегирани бюджети и бюджети на населените места

Децентрализацията в други Европейски страни

Своите становища относно необходимостта от децентрализация и процеса на осъществяването й в страната представиха Александър Михайлов – Директор на дирекция “Териториално управление и децентрализация” към МРРБ; Хенри Майнъс – Директор, ИМС; Емил Савов, ИМС; Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ и ръководствата на общините – Хасково, Харманли и Ивайловград. На конференцията бяха представени и примери за успешно осъществена децентрализация на общински дейности в общини, членове на РСО “Марица”. Английския опит и начина на управление на община Лестър бе представен от Андрю Томас, експерт в общинска администрация Лестър.

Направление “Стратегически партньорства на РСО “Марица”

На 15.01.2003г. Райна Йовчева посети Комутини, Гърция, където се срещна с Хрситос Хадзополус, областен управител на гръцките области Еврос и Родопи. На срещата се обсъждаха възможностите за кандидатстване с съвместни проекти пред Програмите за развитие на пограничните региони на ЕС. На срещата бе подписана и декларацията за партньорство на проекта на РСО “Марица” на тема: “Идентифициране и промоция на туристическия потенциал на регионите Марица, България и Еврос, Гърция чрез стратегическо трансгранично партньорство”. С областния управител на двете области бяха обсъдени възможностите пред програма Интеррег да бъде представен проект, с който да се доразвие идеята на РСО “Марица” за подобряване на туристическия потенциал на регионите МАРИЦА – България, ЕРОС и РОДОПИ – Гърция, чрез осигуряване на средства за подобряване на инфраструктурата по разработения туристически маршрут.

На 23 януари 2003г. представители на РСО “Марица” участваха в Дискусионна кръгла маса на тема: “Стратегия за укрепване капацитета на малките общини”.

На 24 януари 2003г. представители на РСО “Марица” взеха участие в ОС на НСОРБ.

Представител на РСО “Марица” взе участие в Национална среща за екотуризъм, която се проведе на 11 и 12 февруари 2003г. в София. На срещата бе представен и обсъден Работния вариант на Националната стратегия за екотуризъм, разработен бе план за действие и бяха идентифицирани възможните финансови източници за реализиране на стратегията.

На 11.02.2003г. Координатора “Представяне и издателска дейност” взе участие в конференция на тема: “Повишаване на капацитета на общините за усвояване на предприсъединителните и структурните фондове”, организирана от Фондация за развитие на предприемачеството.

На 13 и 14 февруари 2003г. Изпълнителният директор на РСО “Марица” участва в международна конференция на тема: “е-Местни власти”, организирана от ФРМС. На конференцията бе представена Национална стратегия за изграждане на електронно управление и бяха дискутирани досегашния опит и възможностите за взаимодействие между местната и централната власт в тази насока.

На 25.02.2003г. представител на сдружението взе участие в Национална конференция на тема: “Българската младеж и европейската перспектива”, организирана от Министерството на младежта и спорта и Института за социални ценности “Иван Хаджийски”.

На 26.02.2003г. координатор “Международни партньорства и проекти” взе участие дискусионна среща, организирана от МРРБ във връзка с изпълнението на подготвителен проект за ФАР 2002 ИСС – “Насърчаване на младежката заетост”.

На 7 март 2003г. РСО “Марица” организира обучителна среща на тема: “Младите хора и местната власт”. Срещата се проведе в община Маджарово. В нея взеха участие млади хора, представители на НПО и на местните власти от Маджарово и Стамболово. Водещи на срещата бяха членовете на екипа на Център за развитие на община Златоград. По време на форума младите хора бяха запознати с работата на местните власти и обсъдиха с тях своите проблеми и възможностите за тяхното решаване.

На 21 март 2003г. община Симеоновград съвместно с РСО “Марица” организира младежка среща на тема: “Пролетен ден на Европа”. По време на форума на младите хора от Симеоновград бе представена информация за Европейския съюз и бяха обсъдени перспективите за България с присъединяването й към Евросъюза. Участниците проведоха дебат на тема: “За и против членството на България в ЕС” и състезание за най-добри познания за миналото и настоящето на ЕС. Ръководството на общината връчи награди на най-активните участници в срещата.

На 21 Март, по покана на форум офиса на сдружение “Болкан Асист” и офиса по проектите към ФРМС, изпълнителният директор на РСО “Марица” взе участие в X-то заседание на Ръководната комисия на програма Форум. На срещата бяха оценени проекти, подадени от общини от Северна България по Програмата.

От 23 до 28 март 2003г. в Хасково гостува г-н Андрю Томас, представител на Общински съвет – Лестър, Великобритания. Посещението му бе в рамките на подписания през 2002г. протокол за техническо сътрудничество между община Лестър и РСО “Марица”. На 26 март г-н Томас участва в годишната конференция на Сдружението на тема: “Децентрализацията – фактор за успешно управление”. На 24 март 2003г. гостът се срещна с представители на Службата за противопожарна и аварийна безопасност – Хасково, с които бе обсъдена възможността да бъде дарено допълнително оборудване на Противопожарната служба в Хасково от Лестър.

На 25 март бе проведена среща между г-н Андрю Томас и ръководството на Регионална дирекция на вътрешните работи – Хасково. Г-н Андрю Томас бе запознат с работата на службата и методите, които се използват в Хасково и представи положителния опит на Лестър при опазването на сигурността и разкриването на престъпления. Решено бе да се създадат партньорски връзки между хасковската и лестърската служби и да започне обмен на опит между тях.

На 27 март 2003г. беше организирана среща между г-н Андрю Томас и служители на общинска администрация – Хасково. Целта на срещата бе представителите на община Хасково да се запознаят с методите на работа в община Лестър, да се обмени информация и да се потърсят решения на общи проблеми. г-н Томас представи пред своите колеги постиженията на община Лестър – Стратегията на общината за възстановяване, проектите насочени към: намаляване на бедността сред малцинствените групи; привличане на младите хора в работата на общината и за икономическо развитие.

На 27 март в офиса на РСО “Марица” се проведе среща между г-н Андрю Томас и представители на Регионалния клуб на радиолюбителя.

На 14 и 15 март 2003г. Райна Йовчева, Изпълнителен директор на РСО “Марица” взе участие в семинар на тема: “Местната власт и еврорегионалното сътрудничество. Предизвикателства пред Еврорегионите с българско участие”, организиран от Фондация за развитие на трансграничното сътрудничество, Асоциация на демократичните общини в Република България и Фондация “Конрад Аденауер”.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.