ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

ЯНУАРИ – МАРТ 2002 г.

 

През периода от 1 януари 2002г. до 31 март 2002г. РСО “Марица” осъществи следните дейности по проекта “Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие”, финансиран от Фондация за реформа в местното самоуправление.

Направление “Институционално укрепване на РСО “Марица”

През януари 2002г. започна финансов одит на РСО “Марица” от дипломиран експерт счетоводител. Ще бъде направена проверка на счетоводните документи и отчети на Сдружението за 2001г.

На 21.01.2002г. се проведе среща на комисия “Отворени общини”. На срещата бе обсъдена програмата на РСО “Марица” за финансиране на общински проекти и бяха определени условията за кандидатстване, приоритетите на програмата, срока за реализация на спечелилите проекти, разходите, които няма да бъдат финансирани, крайният срок за подаване на проектите, критериите за оценка на проектите и съставът на оценяващата комисия. Членовете на Комисията обсъдиха работата на общините по маркетинговите профили, необходимостта от срещи между местните власти и бизнеса по места, потребностите на общинските служители от обучение и експертна помощ и подготовката на юбилейната конференция на Сдружението.

На 27.02.2002г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет на РСО “Марица”. На заседанието бе направен технически и финансов отчет на дейността на Сдружението за периода 16 октомври 2001 – 01 февруари 2002. Обсъдени бяха актуални общински проблеми и бе взето решение да се разработят и изпратят до компетентните държавни институции становища относно:

осигуряването на средства за извършване на залесителна дейност от общините в горските площи – общинска собственост с искане да се осигурят целеви субсидии от МЗГ, с които да се покрият част от разходите, необходими за правилното стопанисване на горските фондове, с които общините разполагат.

Относно изплащането от общините на социални стипендии и стипендии по успех на учениците от средните училища, с искане изплащането на тези стипендии да бъде прекратено или сумата да бъде редуцирана поради финансовото състояние на общините.

Относно поддръжката на ЖП прелезите на територията на общините, с искане ремонта, поддръжката и обновяването на маркировките на тези прелези да стане задължение на БДЖ.

На заседанието бе обсъдено участието на общините в МБАЛ – Хасково и предстоящото заседание на Общото събрание на болницата. Кметовете на общините – членове на Сдружението дискутираха управлението на “Общински вестник” и определиха състава на тръжната комисия, която ще избере на 08.04.2002г. фирмата, която ще списва вестника в бъдеще.

На 04.03.2002г. се проведе поредната среща на Комисия “Отворени общини” на РСО “Марица”. На срещата бяха обсъдени темите на презентациите на общините на петата годишна конференцията на Асоциацията. Координаторите дискутираха необходимостта на общинските специалисти от обучение и експертна помощ и решиха да се проведе курс по Интернет за общините-членове. Райна Йовчева – Изпълнителен директор на Сдружението представи резултатите от конкурса по програма “Общински проекти” и разясни мотивите на комисията за финансиране на проекта на община Кърджали на тема: “Общинска администрация Кърджали – в услуга на гражданите.

През март бяха подадени документи за вписване на РСО “Марица” в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, работещи в обществена полза към Министерството на правосъдието.

Направление “РСО “Марица” – посредник за изграждане на устойчиви партньорства между местни, регионални и централни власти”

На 17 – 18 януари 2002г. бе проведен семинар на тема: “Внедряване на системи за финансово управление и контрол в общините /СФУК/”. Участие в инициативата взеха 23 служители от финансовите отдели на общините, членове на Сдружението. На семинара общинските финансисти подобриха знанията си относно същността на СФУК, елементите и процедурите за финансов контрол, практическото разработване на СФУК, документацията, отговорностите по СФУК и стъпките по внедряване на системата. В резултат от семинара бе отчетена необходимостта и ползата на общините от внедряване на система за финансово управление и контрол.

След провеждането на семинара за внедряване на системи за финансово управление и контрол в общините, в офиса на Сдружението постъпиха молби от всички общини-членове да им бъде предоставена експертна помощ за разработването на такава система. В резултат на това бяха ангажирани специалисти, които разработиха универсална система за ФУК, която ще бъде приспособена и приложена във всички общини, членове на Сдружението.

През януари на община Минерални бани бе предоставена информация за работата на съществуващите общински аптеки и ефекта от преструктурирането им в социални.

По заявка на общините, членове на Сдружението бе изработен указател с телефоните на специалистите от всички общини. Копия от указателя бе разпратен до администрациите на всички членове на организацията. Чрез създадената база с информация за телефоните, имената и длъжностите на служителите от 11-те общини ще се улесни обмена на информация между тях.

През месец януари 2002г. Сдружението проведе консултации с юристи във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки от неправителствените организации.

През месец януари на община Хасково бе предоставена експертна помощ при изготвянето и депозирането на проект за Бизнес инкубатор пред Министерство на икономиката по Програма “Инвестиране в бизнес инкубатори в райони в индустриален упадък”.

На община Симеоновград бе предоставена информация за възможностите за кандидатстване пред Канадски фонд за местни инициативи и й бе оказана експертна помощ при разработването на екологичен проект пред фонда.

На 29.01.2002г. Райна Йовчева – Изпълнителен директор на РСО “Марица” участва в първото заседание на Съвет за регионално развитие – Хасково. На съвета бяха одобрени проектите на общините за ремонт на общински пътища, които да бъдат включени в националната програма за регионално развитие за 2002г. На заседанието бяха обсъдени проблемите, които срещат селскостопанските производители от областта при кандидатстване по програма САПАРД и каква помощ може да им бъде оказана от областна администрация и от НПО в региона.

На 02.02.2002г. РСО “Марица” организира в Минерални бани среща между депутати от Хасковски избирателен район, представители на парламентарната комисия по гражданско участие, кметовете на общините от региона, представители на НПО и на областна администрация – Хасково. На срещата бе коментиран текста на четирите проектозакона за омбудсман.

През месец февруари на община Хасково бе предоставена експертна помощ относно управлението на общинската собственост.

През февруари месец Сдружението обяви открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на фирма, която да изработва и издава “Общински вестник”. Във връзка с това на Сдружението бе предоставена експертна правна помощ при подготвянето на документите, необходими за провеждането на конкурса.

На 22.02.2002г. бе организиран семинар на тема: “Законът за устройство на територията и актовете по прилагането му”. Лектор на обучението бе Савин Ковачев – съветник към Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство в Парламента. В семинара взеха участие 55 специалиста от 11-те общини-членове на Сдружението. На обучението бяха изяснени основните принципи на ЗУТ, взаимоотношението на ЗУТ с други закони, дискутираха се причините и предложенията за промени в закона и бе предоставена експертна помощ на общинските специалисти по проблеми свързани с прилагането на закона.

На 4 и 5 март 2002г. РСО “Марица проведе фокус групи /срещи на регионално ниво/ на тема: “Информационни източници и общинска политика”. В работата на двете групи участваха представители на регионални и местни власти и държавни структури. Фокус групите идентифицираха периодичността и обема на информационните потоци, на събирането, обработката и трансфера на статистическите данни, които да са надеждна основа за ефективна планова дейност. Резултатите от работата на 2-те фокус групи бяха използвани при социологическото проучване на Сдружението на тема: “Информационни източници и общинска политика”.

От 26.03 до 28.03.2002г. РСО “Марица” проведе обучение за специалисти от общините-членове на Сдружението на тема: “Как да работим ефективно с Интернет”. На участниците в обучението бяха представени историята и същността на Интернет, браузъри и стандарти, електронна поща и работата с нея, работа с програми за разговор в реално време /Odigo, MSN Messender/, работа с търсещи машини и страници на донорски организации.

През март 2002г. на община Димитровград бе предоставена експертна помощ относно побратимяването на Димитровград с общини от Русия, Македония, Китай, Германия, и Турция, и при разработването на проект за провеждане на ден на Европа в общината.

На община Минерални бани бе предоставена експертна помощ при разработването на концепция за изграждане на център за развитие на община Минерални бани /центърът се предвижда да се превърне в средище за информация, координация и специализирани консултации, в което граждани и представители на бизнеса да получават отговори на интересуващите ги въпроси/, написването на меморандум за обединяване на усилията на общността и създаването на Обществен съвет за развитие на общината с членове граждани, представители на бизнеса и местните власти.

На общините – членове на РСО “Марица” бе предоставена експертна правна помощ относно задълженията на общината по отношение на осигуряването на техника за пожарната безопасност и оборудването на регионалните структури за противопожарна защита.

Тъй като много от общините все още не търсят отговор на своите въпроси в Интернет, а други нямат достъп до мрежата, информацията относно новостите и измененията в нормативната уредба, регламентираща работата на местните власти за периода 15.12.2001 – 10.02.2002г., публикувана в Интеренет страницата на ФРМС бе изпратена по пощата до кметовете на общините-членове на Сдружението.

През месец март бе разработено и изпратено да компетентните институции становище относно oсигуряване на средства за извършване на залесителна дейност от общините в горските площи – общинска собственост. Предложението на РСО “Марица” е да се осигурят целеви средства от МЗГ, с които да се покрият част от разходите, необходими за правилното стопанисване на горските фондове, с които общините разполагат.

През март месец до Мехмед Дикме – Министър на земеделието и горите бе изпратено писмо с молба за съдействие при изграждането на полигон за борба с градушките в община Любимец.

Направление “Промоция, външни връзки и комуникации на общините-членове”

От 9 до 11 януари 2002г. се проведе семинар на тема: “Алтернативни източници на финансиране за местно развитие”. Това бе вторият модул от обучението за успешно разработване и реализиране на проекти. На семинара представителите на общините-членове, които се обучиха в първия модул как да разработват успешни проекти, получиха актуална информация за финансиращите програми от самите донори и се запознаха лично с тях. В тридневния семинар взеха участие 38 човека от общините, членове на Сдружението. Лектори на семинара бяха представители на Министерството на икономиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите, Министерството на труда и социалната политика, Обединени Холандски фондации и Институт по публична администрация и европейска интеграция.

На 08.01.2002г. РСО “Марица” проведе пресконференция. В нея участваха представители на всички регионални медии и кореспондентите на националните медии в региона. На журналистите бе представена работата на Сдружението по проекта “Мобилизиране на местните и регионални ресурси за постигане на ефективно развитие” и списък с предстоящите инициативи на РСО “Марица”.

На 23.01.2002г. Регионално сдружение на общините “Марица”, обяви стартирането на Програма “Общински проекти”, която финансира проекти на общините, членове на Сдружението. Програмата финансира проекти насочени към: подобряване на средата за развитие на местното самоуправление (социална, икономическа, културна и институционална); създаване на партньорство между местните власти, бизнес средите и гражданските групи и сдружения, целящо развитието на общините; повишаване на прозрачността в работата на местните власти и подобряване на обслужването в общините; интегриране на граждани в неравностойно социално положение в обществото чрез насърчаване на участието им в живота на общините; практическо осъществяване на иновационни идеи и практики в областта на местното самоуправление. Проектите се оценят според следните критерии: качество на проектопредложението (ясно формулирани цели, дейности и целеви групи; аргументация на потребността от изпълнението на проекта и избрания подход; степен на вписване в програмните цели и приоритети, др.); реалистичност на бюджета и привлечения партньорски и собствен принос; логическа обвързаност между целите, дейностите и резултатите на проекта.

През февруари 2002 бе издаден Информационен бюлетин N1 за 2002 година. В него бяха публикувани материали за инициативите на РСО “Марица”, неговите партньори от страната и чужбина, информация за проекти на общините и за финансиращи програми.

През февруари 2002г. общините Хасково, Ивайловград, Маджарово, Любимец, Димитровград, Симеоновград, Кърджали, Стамболово и Харманли разработиха и представиха за финансиране пред РСО “Марица” проекти по Програма “Общински проекти”.

На 01.03.2002г. се проведе заседание на комисията за оценка на проектите на общините – членове по Програма “Общински проекти” на РСО “Марица”. Комисията беше в състав: Андрей Горанов, ФРМС; Анелия Атанасова, ИМС; Борис Георгиев, областна администрация – Хасково; Райна Йовчева – Изпълнителен директор на РСО “Марица” и Пенка Маджарова – Счетоводител на РСО “Марица”. Комисията разгледа 9 –те проекта, постъпили в офиса на Сдружението и взе решение да бъде финансиран проектът на Община Кърджали: “Общинска администрация Кърджали – в услуга на гражданите”.

На 21.03.2002г. се състоя 5-тата годишна конференция на РСО “Марица” на тема: “Партньорството акумулира успех, успехът създава партньорства”. В конференцията взеха участие представители на общините-членове на Сдружението, партньори от страната и региона и партньорите на организацията от Англия, Гърция и Турция. На конференцията бяха представени постиженията на Сдружението за последните 5 години и положителни практики в работата на общините, членове на Асоциацията. Представени бяха резултатите от социологическото проучване на РСО “Марица” на тема: “Информационни източници и общинска политика” и разработения от Сдружението модел за общинска информационна политика. Следобед бе проведена работа в групи, в резултат, на която бе разработен организационен план за практическо прилагане на модела за общинска информационна политика. На базата на резултатите от работата в групи и социологическото проучване бе разработено предложение за подобряване на средата за информационно обезпечаване на общините, което заедно с модела за общинска информационна политика и анализа от социологическото проучване бе изпратено до компетентните държавни институции.

Издаден бе информационен бюлетин на РСО “Марица” / тираж 500бр./, посветен на 5 годишния юбилей на Сдружението. В бюлетина са представени мнения на представители на общините – членове, партньори, донори и представители на централните власти за петгодишната дейност на Сдружението, статистически данни за дейността му и ключови дати от работата на Асоциацията.

През периода януари – март месец бе събрана информацията, която бе публикувана в Интернет страницата на РСО “Марица” /www.maritza.info/. В страницата на български и английски език е представена работата на Сдружението и общините-членове, положителни практики от региона, полезни за общините адреси, финансиращи програми и материали за Еврорегиона “Еврос – Марица – Мерич”.

Подготвена и отпечатана бе Презентацията на Сдружението. Представянето на организацията, нейните мисия, визия, цели, ръководна структура, членове, проекти и партньори бе издадена на български и английски в тираж 500бр.

Продължи издаването на “Общински вестник” в тираж 1000бр. През трите месеца бяха издадени и разпространени в региона 24 броя на вестника.

Направление “Стратегически партньорства на РСО “Марица”

През февруари 2002г. със Стив Жойс, Директор на Европейския офис на община Лестър бе проведена кореспонденция, относно дарението на противопожарна техника и автомобили, което английската община предстои да направи на РСО “Марица” през месец април. Тъй като през последните няколко години общините-членове на Сдружението бяха сериозно засегнати от пожари, по време на посещението си в Лестър през месец ноември 2001 Райна Йовчева – изпълнителен директор на РСО “Марица” проведе преговори с ръководството на Лестър, в резултат на което общината ще дари на Сдружението пожарни автомобили, оборудване за автомобилите, мини ван, и екипировка за пожарникарите от региона.

На 06, 07 и 11 февруари 2002г. РСО “Марица проведе фокус групи /срещи НПО, медии и граждани/ на тема: “Информационни източници и общинска политика”. В работата на фокус групите участваха представители на НПО, държавни институции, училища, медии и частни фирми. Трите фокус групи идентифицираха проблемите свързани с информационната политика в областта на икономическото развитие и общинската инфраструктура, образованието, здравеопазването, неправителствения сектор и културата, градската среда и екологията. Те акумулираха идеи по какъв начин и с какви средства информационната среда в общините може да бъде подобрена.

Представители на РСО “Марица” взеха участие в организираната от ФРМС среща на асоциациите на общини и професионалните организации.

Представител на РСО “Марица” взе участие в Кръгла маса на тема: “Свободното време на младите хора в България – възможности и предизвикателства”. На срещата бяха представени положителни практики, условията и възможностите за кандидатстване по Програма “Младеж”.

Представител на РСО “Марица” участва в организираната от ПЛЕДЖ тримесечна среща на специалистите по отраслово преструктуриране и представителите на общностите на 29-те общини, внедряващи пилотни проекти за местно икономическо обновление по Програма ПЛЕДЖ.

От 20.03. до 24.03.2002г. продължи посещението на Юдей Долакия и Арвинд Пюри от Глобал Консулт /представител на РСО “Марица” в Англия/ в България /срещи с международни партньори/. По време на визитата английските партньори участваха в петата годишна конференция на Сдружението, където Юдей Долакия представи основните насоки на съвместната работа на асоциацията с градския съвет на Лестър, Англия и обяви, че в резултат на това сътрудничество през месец април в Хасково ще пристигнат 2 пожарни автомобила и екипировка за пожарникарите от региона. Гостите от Лестър посетиха община Стамболово, където се срещнаха с кмета на общината и обсъдиха с него потребностите и възможностите на общината. Акцент бе поставен върху почвените и климатични дадености в Стамболово за отглеждане на маслодайни култури и билки, които имат голямо търсене на европейския пазар. Гостите поеха ангажимент да се свържат с Rothamsted Institute в Англия, който е специализиран в този род изследвания и може най-точно да определи подходящите алтернативни на тютюна култури, чрез отглеждането, на които да се привлекат инвеститори в общината. По време на посещението представителите на Глобал Консулт се срещнаха и с кмета на община Хасково и председател на РСО “Марица”. На срещата се коментираха реалните възможности за изпращане на медицински сестри от Колежа в Хасково на работа в Лестър. Г-н Иванов предложи да се проведат срещи между клона на Тракийския колеж в Хасково и Royal Hospital, Лестър, на които да се набележат основните насоки, с които да се съобрази учебната програма на българския колеж, за да отговарят кадрите, които го завършват на изискванията на английските специалисти. На срещата г-н Долакия коментира и възможността Бизнес инкубаторът в Хасково да се финансира от Лестър, след подписването на споразумението между Лестър и Хасково за техническо сътрудничество. Георги Иванов пое ангажимент да предостави на вниманието на Лестърския общински съвет разработения от РСО “Марица” и община Хасково проект за изграждане на бизнес инкубатор. На срещата се коментира и възможността да се създаде хоспис в предоставена от общината сграда. Коментираха се и множество възможнсоти за създаване на българско – английски компании, които да се заемат с реализирането на конкретните проекти, които бяха набелязани като основни в съвместната работа на Хасково и Лестър. Сред тях са: изграждане на голф игрища, с необходимата инфраструктура, хотели в близост до минералните извори на Минерални бани, увеселителни заведения и т.н. На 22.03.2002 г. гостите се срещнаха с ръководството на община Минерани бани. На нея кметът на общината ги запозна със стратегията на общината и акцента й – Минерални бани да се превърне в конкурентно способен и атрактивен за чуждестранните туристи балнеолечебен център. Г-н Долкаия пое ангажимент да съдейства на РСО “Марица” и община Минерални бани за разработване на проект пред Challenge Fund – програма на Британското правителство за представяне на Минерални бани. Бяха коментирани и редица възможности за привличане на чуждестранни инвеститори в курорта Минерални бани, както и за изграждане на спортна зала за тренировки, възстановяване и подготовка на спортисти за предстоящите Олимпийски игри.

През февруари и март 2002г. РСО “Марица” проведе социологическо изследване на тема: “Информационни източници и общинска политика”. Целта на проучването бе да се идентифицират местните и регионални източници на информация, необходими за разработване на общински стратегии, да се определят партниращите организации и да се посочат механизмите за координиране на дейностите, свързани с трансфера на необходимата информация. Резултатите от проучването бяха представени на 21.03.2002г. на годишната конференция на Сдружението.

На 15.03.2002г. представител на РСО “Марица” взе участие в информационна среща по програма ФАР – трансгранично сътрудничество. На срещата беше представена програмата, предвидените мерки по ФАР – ТГС, критериите за приемливост на проектите, размера на проектите, графика на програмата и Фонда за малки проекти.

Направление “Публично-частни партньорства”

На 08.02.2002г. в Минерални бани се проведе форум между представителите на местните власти и частни предприемачи на тема: “Обединяване на усилията за икономическо развитие в община Минерални бани”. Срещата бе организирана от РСО “Марица” и екипът, работещ по проекта “Осъвременяване на телекомуникациите в Минерални бани”, финансиран по програма ПЛЕДЖ. На форума бяха дискутирани проблемите и потенциала на местната икономика и се обсъдиха възможностите за заздравяване на връзката между местните власти и бизнеса. Идентифицирани бяха проблемите и потребностите на местната общност за подобряване на бизнес средата. Участниците във форума решиха, че първите стъпки в тази насока ще бъдат създаването на Информационен център за развитие на общината и сформирането на обществен съвет.

На 15.03.2002г. в община Минерални бани се проведе втора среща на тема: “Обединяване на усилията за икономическо развитие в община Минерални бани”. Срещата бе организирана от контактната група в Минерални бани и РСО “Марица”. В срещата участваха 35 човека – представители на бизнеса, местните власти и НПО. Официални гости бяха посланикът на Мароко в Република България, 1-вият съветник на посланика и Яшарали Ахмед – Главен секретар на МВнР на България. Участниците в срещата взеха решение да бъде създаден център за развитие на община Минерални бани, да бъде регистрирано НПО и да се търсят средства за финансиране дейността на организацията. Посланикът на Мароко заяви намерението си да финансира оборудването на центъра, а община Минерални бани да осигури помещение за целта. РСО “Марица” ще подпомогне местната общност при регистрацията и изработването на стратегия за дейността на центъра. Решено бе Сдружението да организира посещение на представителите на контактната група /местни власти и бизнес/ да посетят гр. Златоград, за да се запознаят с работата и да обменят опит с ръководството на създадения и работещ в града Информационен център.

През периода януари – март 2002г. бяха изработени маркетинговите профили на общините Симеоновград, Любимец, Свиленград и Димитровград и бяха преведени на английски език. Профилите съдържат информация за местоположението на общината, управлението, инфраструктурата, населението, миграцията, безработицата, трудовата активност, транспорта, промишлеността, организациите, средствата за масово осведомяване, местните услуги, застраховането, сметосъбирането, снегопочистването, комуникациите, финансовите услуги, доходите, местата за отдих, образованието, здравеопазването, религията и културата в общината.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.