ДЕЙНОСТ НА РСО „МАРИЦА“

ЯНУАРИ – МАРТ

2005г. 

През периода от 01.01.2005г. до 31.03.2005г. РСО “Марица” осъществи следните дейности по проекта: “Обединени за ефективно и отговорно местно самоуправление”, финансиран от ААМР, чрез ФРМС:

  1. I.Защита интересите на общините – членове пред регионални и национални институции

На 06.01.2005г. в офиса на РСО “Марица” се проведе среща на кметовете на общините-членове на тема: Проблеми на общините,  свързани със събирането на местните данъци и такси”. В срещата участваха представители на петте общини, които са взели решение да събират местните данъци и такси и са подписали споразумения с главния данъчен директор Николай Попов за възлагане на функции и правомощия по чл.237, ал.3 и а. 4 от ДПК. Обсъдени бяха проблемите на местните власти във връзка с прилагането на споразуменията, според които на общините не се осигуряват бройки за осъществяването на новите задължения. На заседанието беше решено да се организира среща между кметовете на петте общини и главния данъчен директор за провеждане на преговори и подписване на анекси към споразуменията, с които да се осигурят допълнителни бройки в структурите на администрациите на общините за изпълнение на техните задължения по събирането на местните данъци и такси.

На 11 януари 2005г. кметовете на общините, където 2005 г. ще се събират местните данъци и такси и изпълнителния директор на сдружението се срещнаха със зам. главния данъчен директор в София. На срещата кметовете представиха проблемите на общините си във връзка с недостига на персонал. Според местните власти има неяснота по отношение на допълнителната численост за общините, които поемат тази година събирането на местните данъци и такси. Те коментираха и противоречието между становището на Главна данъчна дирекция и териториалните й подразделения. Анексите, които кметовете представиха на зам. директора на ГДД не бяха подписани с аргумента, че трябва да бъдат съгласувани с директора на ТДД – Илчо Илчев. С него кметовете поискаха среща още на следващия ден.

На 20.01.2005г. в офиса на РСО “Марица” се проведе среща между кметовете на общините-членове на РСО “Марица”, които през 2005г. ще събират местните данъци и такси и представители на ТДД – Хасково. Целта на срещата беше да се постигне договореност между кметовете и директора на ТДД – Хасково относно бройките и хората, които да бъдат прехвърлени от данъчната администрация към общините. Илчо Илчев, Директор на ТДД – Хасково обясни, че има указания, според които общините трябва да поемат бройките заедно с хората, които до момента са заемали конкретните длъжности. Той препоръча на кметовете да подпишат анексите към споразуменията, с определените от главна данъчна дирекция бройки, тъй като другия вариант е данъчна администрация да продължи да изпълнява дейностите по събирането на местните данъци и такси и има вероятност да се закъснее със събирането на средствата.

На 26.01.2005г. се проведе втора среща между кметове на общините-членове на РСО “Марица” и представители на ТДД – Хасково. Целта на срещата беше да се подпишат анекси към споразуменията, подписани между общините и главния данъчен директор за прехвърляне на правомощия за събиране на местни данъци и такси, за да се постигне договореност за бройките и хората, които ще бъдат прехвърлени от данъчната администрация към общините. На срещата кметовете подписаха споразуменията с особено мнение, тъй като определените от данъчна администрация бройки са крайно недостатъчни за ефективното осъществяване на дейността. Г-н Илчев изказа опасения, че е възможно главния данъчен директор да откаже да подпише споразумения, подписани с особено мнение и това може да забави работата по събирането на местните данъци и такси. За да не се губи време той предложи да се консултира с главния данъчен директор и по-късно да се свърже с кметовете, за да им каже дали има смисъл споразуменията в този вид да се изпращат в София.

На 18 март 2005 изпълнителният директор на РСО ‘Марица’ взе участие в срещата на групата по финансова децентрализация. Срещата беше във връзка с финализирането на Актуализираната методика за определяне на числеността на персонала в делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” за 2005 г. Критериите, на чиято база е направено разпределението на числеността бяха дискутирани и приети от членовете на групата. На срещата бяха направени предложения да се започне изработването на бюджета за 2006 г. на експертно ниво, за да не се забави неговото изработване и приемане след парламентарните избори през 2005 г. Предложението беше прието от представителите на Министерството на финансите с уговорка на следващата среща да се обсъди в детайли.

  1.  Стратегически партньорства, регионална политика и Евроинтеграция

На 14 и 15 януари 2005г. в Хасково се проведе среща на тема: “Реализацията на младите хора – предизвикателство, приоритет или минирана зона” между партньорите от България, Турция и Гърция. На срещата бяха дефинирани общите проблеми за трите страни и бяха обобщени възможностите за обединяване на усилията за решаване на проблемите на младите хора в региона на Еврос – Марица – Мерич. Разработен беше план за действие по отношение на съвместните бъдещи инициативи и проекти на трите страни във връзка с работата с младите хора. на срещата бяха набелязани следните насоки за съвместната работа с младите хора: ангажиране на младите хора в обществения живот; оптимално използване на възможностите на образованието  като основа за професионална реализиация на пазара на труда; предоставяне на равнопоставен достъп до информация; повишаване на отговорността на младите хора към собственото им здраве, превенция от зависимост от наркотици, алкохол, спин; пълноценна реализация на младите хора – мотивация за доброволчески труд, като алтернативна форма на социална заетост. Като начало беше решено да се реализират следните младежки проекти:

  1. Създаване на съвместен съвет за осъществяване на съвместни младежки дейности /9 души – по трима от всяка страна/, който ще се занимава с издаване на вестник; създаване на съвместен интернет сайт; провеждане на фестивал “Арда”.
  2. Провеждане на лятно училище в Александруполис, Гърция за 3-4 седмици през юли-август, в което ще вземат участие 20 участника от България и Турция. целта на училището ще бъде изучаване на гръцки език.
  3. Провеждане на турнир по футбол на прогимназиалните и началните училища.
  4. Провеждане на културни благотворителни инициативи;
  5. Провеждане на младежки доброволчески лагери в Александруполис. Предвижда се младежите да осъществяват екологични дейности, като почистване на плажната ивица.

На 15.01.2005г. РСО “Марица” проведе пресконференция, в която взеха участие представители на местните и регионални медии. На пресконференцията бяха представени резултатите от проведената среща на трансграничните партньори и насоките, в които те предстои да работят през 2005г.

На 20.01.2005г. в Областна администрация Хасково се проведе заседание, свързано с учредяването на Областен съвет за развитие на Област Хасково. На заседанието беше определен броя на членовете и състава на ОСР и бяха избрани Председател и Заместник председатели на Съвета. Райна Йовчева, Изпълнителен директор на РСО “Марица” беше избрана за представител на общините от регион Хасково, който да участва в работата на Регионалния съвет за развитие в гр. Пловдив.

На 21.01.2005г. беше направено официално откриване на компютърен кабинет в СОУ “Паисий Хилендарски”, Хасково. Кабинетът беше оборудван с помощта на дарение на компютри от Лестър, Англия, което беше уредено и организирано от ръководството на РСО “Марица”.  На училището бяха дарени 8 компютърни конфигурации, с които се постави началото на оборудване на компютърни зали в училището.

През февруари месец излезе от печат и беше разпространен първия за 2005 година информационен бюлетин на РСО “Марица”.

През месец февруари РСО “Марица” събра и структурира статистическите данни, необходими на общините-членове при разработването на техните Общински планове за развитие. Събрани и анализирани бяха и данните, необходими за разпределяне на общините в различните райони за целенасочено въздействие според критериите, дефинирани в Наредбата за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие, приета с ПМС 166 от 14.07.2004г.

На 24.02.2005г. РСО “Марица” съвместно с община Маджарово организира среща на ключови фигури от общността.Инициативата се проведе във връзка с необходимостта от разработване на План за развитие на Община Маджарово в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие. На срещата бяха идентифицирани основните насоки за развитие на общината, формулирана  беше визията за развитие на общината; набелязани бяха основните приоритети за развитие и целите по отделните приоритети; и бяха идентифицирани мерки за развитие на Маджарово.

От 22 до 27 февруари 2005г. Райна Йовчева бе на работно посещение в Лестър, Англия. По време на престоя бе коментирана организацията на деня на Лестър в рамките на дните на Хасково през Септември, 2005 г. Райна Йовчева се срещна с кмета на Лестър, зам. председателя на общинския съвет и председател на комисията за побратимяване към общинския съвет в града, изп. директор на организацията за осигуряване на жилища за социално слаби, представители на бизнес организации и организация за организиране на медицински дарения по цял свят. Бе решено Денят на Лестър да бъде на 09.09.2005 г. и в рамките на тържествата на Хасково да бъдат организирани множество срещи на спортни клубове, библиотеките от двата града, както и на организации, подпомагащи малцинствата. С представителите на Конект 9 – организация за благотворителност Райна Йовчева се договори за осигуряване на дарения за диспансерите в Хасково, детските домове за деца без родителски грижи и домовете за възрастни хора с увреждания. Решено бе след завръщането си в България, изп. директор да разработи предложение за финансиране пред Британското посолство за експертна помощ по отношение анализиране на нормативната уредба и съществуващите предпоставки в региона за изграждане на дом за възрастни хора, който частично да се финансира от Британското правителство.

На 01.03.2005г. в гр. Свиленград се проведе среща между партньорите от България, Турция и Гърция. От българска страна в срещата участваха представители на РСО “Марица”, в. Новинар Юг и младежки организации от общините-членове на Сдружението, от турска страна присъстваха представители на СО “Мерич”, а от гръцка представители на областна администрация Еврос-Родопи. По време на инициативата беше обсъдена възможността за издаване на младежки вестник на български, турски и гръцки език., който да се разпространява в трите региона: Еврос – Гърция, Мерич- Турция и Марица – България. Дискутирана беше идеята вестника да се издава на доброволни начала от организации в трите погранични региона.

На 9 и 10 март 2005г.  изпълнителният директор на РСО “Марица” бе на посещение в Узункюпрю и Истанбул, Турция на официална среща с представители на сдружението на общините “Мерич”. Срещата бе по инициатива на кметовете от Турция и целеше изработване на съвместна програма за реализиране на трансгранични проекти. Райна Йовчева запозна присъстващите кметове от Турска страна с проекта, с който сдружение “Марица” кандидатства пред ФАР България – Турция. Проекта бе оценен като много навременен и необходим за турската страна. Решено бе след обявяване на резултатите да се стартира със създаването на база данни за съвместни проекти на български и турски общини и да се търсят източници за тяхното реализиране. Изпълнителният директор на РСО “Марица” предложи на кметовете от “Мерич” да използват като начало сайта на сдружението, за да публикуват представяния на общините си.

На 22.03.2005г. Райна Йовчева взе участие в първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране. На заседанието беше избран Председател на Съвета и бяха представени подготвените до момента материали във връзка с разработването на Регионалния план за развитие на Южен централен район за планиране.

През месец март 2005г. РСО “Марица” разработи и депозира пред Дирекция “Комуникационна стратегия”, към Министерство на външните работи на Република България, проект на тема: Информирани и активни по пътя към “Европа”. Основната цел на проекта е да се провокира положителната нагласа сред гражданите на Хасково към членството на България в ЕС и да се насърчи тяхната активност при изпълнението на поетите от страната ангажименти. Непосредствените цели на проекта са да се промоцира подписването на Договора за присъединяване на България към ЕС и поетите от страната ангажименти; да се улесни достъпа на широката общественост в Хасково до информация по въпросите за членството на България в ЕС; и да се стимулира активността на гражданите за търсене на информация по въпросите за Евроинтеграцията.

През март беше подготвен и даден за печат 2-ри брой на Информационния бюлетин на Сдружението за 2005г. В него ще бъдат публикувани материали за инициативите на РСО “Марица”, международните  партньорства на Сдружението и събития от региона.

През месец март РСО “Марица” спечели проект пред Посолството на Великобритания. По проекта ще бъде финансирано посещение на експерти от Англия във връзка с разработването на проект за изграждане на хоспис в Хасково, който се очаква в последствие да бъде финансиран от Английското правителство. Посещението на експертите в Хасково ще се осъществи през периода от 10 до 17 април 2005г.

През месец март РСО “Марица” съвместно с община Любимец разработи проект на тема: Изграждане на канализация за отпадни води по ул. “Цар Асен”, ул. “Търново” и бул. “Марица” в гр. Любимец. Проектът беше депозиран пред Министерството на Икономиката по съвместната програма на Българското и Японското правителство.

 III.  Обучение и техническа помощ

През месеците януари и февруари беше направено проучване на необходимостта от обучение на служителите в общините, членове на РСО “Марица”. Според него най-търсените теми са: “Обслужване на гражданите на едно гише”, “Подготовка, възлагане и контрол на обществените поръчки” и “Управление на общинската собственост”.

На 20.01.2005 г. в гр.Хасково се проведе обучителен форум на тема: “Обсъждане на новите промени в Закона за общинската собственост”. Инициативата имаше за цел да се обсъдят нормативната уредба, регламентираща управлението на общинската собственост, и условията за провеждане на ефективна общинска политика. Участие в инициативата взеха представители на общинските ръководства и общинските администрации от 11 общини. Лектори на семинара бяха представители на дирекция “Държавна собственост и жилищна политика” в МРРБ: Даниела Петрова – главен експерт, Меглена Пенева – главен експерт и Теодор Илиев – държавен експерт.

На 21.02.2005 г. Регионално сдружение на общините “Марица” организира обучителна среща на тема: “Законът за обществените поръчки и новите регламенти в него”. Инициативата имаше за цел представителите на централните и местните власти да дискутират приложението на новитеположения в Закона за обществените поръчки и поднормативните актове, влезли в сила от 01.10.2004 г. Участие в инициативата взеха представители на 9 общини-членове на Сдружението. На актуални проблеми от практиката на общините отговаряха: Валери Димитров – председател на Комисията по икономическа политика в 39 НС и Георги Георгиев – експерт в отдел “Правен” в АОП.

  1.  Институционално укрепване

На 07.02.2005г. в офиса на РСО “Марица” се проведе среща на комисия “Отворени общини”. На заседанието бяха обсъдени възможностите за включване на общините-членове на РСО “Марица” в определените в Закона за регионалното развитие райони за целенасочено въздействие /район за икономически растеж; район в индустриален упадък; изостанал граничен район; изостанал селски район; изостанал планински район/; дискутирано беше формулирането на приоритетите на Областната стратегия за развитие; и бяха коментирани потребностите на общинските специалисти от обучение и експертна помощ.

На 16.03.2005г. се проведе заседание на Общото събрание на Регионално Сдружение на Общините “Марица”. Обявата за провеждане на Общото събрание на Сдружението беше публикувана в бр. 13  от 08.02.2005г. на стр. 111 на Държавен вестник. На събранието бяха приети отчета за управление на дейността на РСО “Марица” за 2004г., годишния финансов отчет за 2004г.  и доклада на контрольора на РСО “Марица” за 2004г. Общото събрание взе решение за увеличение на членския внос на Сдружението, за да може да се осигури ефективната му работа.

РСО „Марица“
Бизнес Инкубатор
6310 Клокотница, Хасково
тел./факс: +359 38 664869
maritza@maritza.info
www.maritza.info

Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. ЕС не носи отговорност за публикуваните материали.