Постиженията на община Димитровград за периода 1999-2002г. –пътища за бъдещо развитие.Доклад от Петата Годишна Конференция на РСО “Марица”

През 1999г. Община Димитровград бе избрана за една от деветте пилотни общини в България където се реализира програмата “ПЛЕДЖ”. След направен анализ на факторите и принципите за икономическо обновление на проведените 4 семинара бяха генерирани идеи и след това бе направена оценка. Участие в работните срещи взеха представители на местната власт, синдикатите, неправителствените организации, Бюрото по труда, Търговско-промишлената палата и частните фирми.
След приключване на първата фаза от програмата бе избран проектът “Информационен център за развитие на Община Димитровград”. Екип за действие, съвместно с РСО”Марица”, разработи нормативната база за изграждане на центъра, стратегията за работа в краткосрочен и дългосрочен план, както и проектобюджета.
Информационният център беше открит през месец юни 2000г. Той си постави за цел да предоставя информация за съществуващата на пазара бизнес среда, да насърчава конкурентноспособността чрез създаване на партньорства, да разработва стратегии и бизнес планове за икономическите субекти. Непосредствените резултати от тази дейност бяха създаването на 2 постоянни и 14 временни работни места. 32 души придобиха нова квалификация. Създадени бяха 2 нови структури – Бюро за консултации по социални и трудови въпроси и Комисия за прозрачност на дейността на общинската администрация. Центърът способства създаването на много нови партньорства и участва в няколко нови проекта.
Най-голямото постижение на програма “ПЛЕДЖ” в Община Димитровград е активирането на местната инициатива за икономическо обновление. Представителите на общността, които до момента не са имали партньорски взаимоотношения помежду си, се научиха заедно да идентифицират проблемите и да търсят възможности за тяхното решаване.
Осигуряването на подходяща информация, необходима за вземане на навременни, законосъобразни и ефикасни решения, свързани с ежедневната работа, както и обезпечаване на непрекъсваемост и сигурност на автоматизираните дейности са един от важните фактори за подобряване работата на общинската администрация.
До началото на 2000г. съществуваха 35 компютъра в общинските отдели. Част от тях работеха в малки локални мрежи, създадени в някои от отделите, а друга част самостоятелно. Обменът на информация между работните станции бе затруднен, съществуваше висока степен на риск от загуба на данни при ежедневната работа.
Тези причини наложиха проектирането и изграждането на нова единна информационна система в сградата на общината.
Анализирайки потребностите на бъдещата автоматизирана информационна система за висока производителност, надеждност на работа и функционалност се наложи решението за изграждане на компютърна мрежа с капацитет 100 Мb/sec и Pentium III Net Server.
Изграждането на мрежата включваше полагане на кабелни трасета в специални негорящи PVC канали, монтиране на комуникационен шкаф и мрежови комутатори, инсталиране на мрежови платки на компютрите, инсталиране на централен файлов сървър. Архитектурата на така изградената мрежа е предпоставка за много по-висока надеждност и обуславя възможността за нейното безпроблемно надграждане в бъдеще.
На основата на комютърната мрежа бе изградена информационна система, която обслужва голямо количество от разнообразни по характер, структура и предназначение бази от данни, между които е създаден регламентиран автоматизиран обмен. Обхванати са следните процеси в общинската администрация:

 • Управление на цялата счетоводна отчетност;
 • Управление на паричните потоци;
 • Управление на локална база „Население“.

Създадена бе възможност за безпроблемен обмен на данни между работните станции, ползуване на бързодействуващи мрежови принтери с високо качество на печат от всички работни места, ползуване на правноинформационни системи като „Апис“ и „Норма“ и централно и своевременно актуализиране на техните бази. Стана възможно и локално разпространение на информационни материали и документи като: решения на Общински съвет, заповеди на кмета на общината, правилници и др. Чрез локалната компютърната мрежа се предостави достъп на голяма част от компютрите до глобалната мрежа Интернет, в отговор на нарастващите информационни потребности.
Новата информационна система, като основен инструмент в работата на общинската администрация, осигури ефективна работа и контрол на извършеното от отделните служби и по-високо качество на услугите, предоставяни на гражданите.
Стремежът за ефективно, бързо, качествено и комфортно обслужване, създаването на условия за прозрачност и изключването на предпоставки за корупция са основен фактор за положителна промяна на общественото отношение към работата на общинската администрация.
Ежедневно стотици граждани ползуват общинските административни услуги. От голямо значение е създаването на такава организация на работа, която осигурява оптимален достъп на гражданите, пести тяхното време, нерви и средства и осигурява оптимални условия за работа на общинските служители.
Направен бе анализ на съществуващото положение в общината и бе проучен положителният опит на други общини. Решено бе да се изгради център за услуги и информация на гражданите. За целта бе изработен строителен проект за преустройство на партерния етаж на сградата на общината и бе представен идеен проект за безвъзмездно финансиране пред ФРМС. Финансовата помощ, която Община Димитровград спечели по програма „Подобряване обслужването на гражданите“ на ФРМС е 49000 лв. Чрез нея ще бъдат закупени компютърните системи, потребителския софтуер и офис обзавеждането и ще бъде разширена компютърната мрежа на партерния етаж.
Общинският център за услуги и информация на гражданите ще включва 7 гишета, обслужвани от 11 служители. Ще се въведат програмни продукти „Деловодство“, „Лицензи“ и „Наеми на общински имоти“, като по този начин ще завърши и изграждането на цялостната информационна система на общината. Повечето от отделите разполагат с налична база данни, която ще може да се ползва от центъра посредством доизграждането на мрежата. Наличието на готови формуляри и информационни материали ще облекчи работата на служителите и ще улеснява гражданите.

След създаването на центъра се очаква да настъпят редица качествени промени:

 • ще се улесни достъпът на гражданите до мястото за предлагане на услуги;
 • ще се внесе яснота за времето и мястото на предлаганите общински услуги;
 • ще се намалят сроковете за предоставяне на услуги чрез осигуряването на софтуер в отделите, където нямат такъв;
 • ще се съкратят процедурите по осигуряване на услуги;
 • приемането на документи и формуляри в центъра ще облекчи работата на служителите в самия отдел, които ще могат спокойно и по-качествено да изготвят исканата услуга;
 • въвеждането на деловоден софтуер ще позволи проследяването на пътя на всеки един документ и хода на решаването на съответния проблем;
 • ще се ускори процесът на придвижване на информацията към по-високите управленски нива и ще се повиши готовността и бързината на реакция в случаи на неблагоприятни въздействия и събития касаещи обществеността;
 • ще се намали напрежението и несигурността у гражданите и ще се затвърди убеждението, че общинската администрация работи в услуга на техните интереси;
 • ще се очертаят нови тенденции в сферата на административното обслужване;
 • ще се повиши качеството на обслужване на гражданите.

В края на 2001г. Община Димитровград спечели финансиране на стойност 165000 Евро по програма Фар на ЕС по линия на “Проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост” (ПЗРМСП). Договорът за безвъзмездната помощ, предоставена от Министерството на труда и социалната политика, по който Община Димитровград е изпълнител, бе подписан на 05.12.2001 г.
Дейностите по проекта “Укрепване и подобряване на екологичната среда на река Меричлерска” в момента се осъществяват в гр. Меричлери, Община Димитровград. Това е район, който принадлежи към целевите райони съгласно списъка на общините с право на участие в ПЗРМСП. Град Меричлери е съставно селище на Община Димитровград, разположен на двата бряга на река Меричлерска. Работили са два рудника към СМЕК “Маришки басейн” за добив на лигнитни въглища, а понастоящем повече от 600 човека са съкратени от местната промишленост.
Основната цел на проекта е обучение и осигуряване на заетост за 100 души местни жители, съкратени от мини “Маришки басейн” чрез дейности, решаващи екологичен проблем в Община Димитровград. Проблемът за почистване на старите замърсявания и подобряване на екологичната среда е приоритет на Националната екологична стратегия, определен е и като приоритет в Общинската програма за управление на отпадъците и Общинския план Околна среда – здраве.
Целевата група се сформира изцяло от 102 души съкратени работници от мините и дългосрочно безработни от гр. Меричлери.
Проведено бе 10 седмично обучение на бенефициентите. Програмата включваше 100 часа теоретично и 200 часа практическо обучение на безработните по строителни умения, придобити бяха и знания по опазване на околната среда с насоченост речни екосистеми.
Останалите дейности по проекта включват изсичане на саморасли дървета и храсти на площ от 27400 кв.м, почистването на част от старите замърсявания и транспортирането им до сметището на гр. Меричлери. Ще се извършат укрепителни работи по коритото на реката и ще се залесят 40,5 дка. площи.
Времетраенето на проекта е 10 месеца, като всички дейности, включително откриването, трябва да приключат преди 15 ноември 2002г.
След приключване на проекта ще се създадат 30 постоянни работни места за бенефициентите по поддържане и стопанисване на зоните за отдих.
Реализирането на проекта ще реши основен екологичен проблем за град Меричлери. Ще се почистят съществуващи стари замърсявания, ще се санира коритото на реката, което преминава непосредствено край дворовете и къщите в града.
Реализацията на проекта ще позволи на водещата организация Община Димитровград да предприеме действия на следващи етапи по подобряване на инфраструктурата и околната среда в Меричлери като изграждане на канализация на града, създаване на зона за отдих, създаване на условия за курорт и балнеолечение от лековитите минерални извори край града.
Наред с проектите, финансирани от донорски програми, Община Димитровград реализира и значителен брой инфраструктурни проекти чрез капитално строителство от общинския бюджет.
През 1999 – 2001 г. бе изпълнен проект по водоснабдяване на група “Меричлери”. С неговата реализация се подаде чиста питейна вода (без манган) на с. Великан и гр. Меричлери и се задоволиха напълно нуждите от питейна вода на посочените селища.
През 2000 г. бе завършена канализацията на гр. Меричлери. Проектът бе на стойност 18000.лв. С реализирането му се намали замърсяването на околната среда в региона с битово-фекални отпадни води от населението. Подобри се общото санитарно-хигиенно състояние на града.
СМР по водоснабдяване бяха извършени и в с. Длъгнево. На селото бе подадена питейна вода от водоема на с. Здравец. Обектът бе на стойност 70 х.лв.
В Димитровград също бяха реализирани проекти по водоснабдяване. През 2001 г. бяха реконструирани уличният водопровод и канализацията на улица “Струга” и канализацията на ул. “Ал. Стамболийски”, като техническата инфраструктура бе изградена на 100%. Стойността на проектите беше 38000 лв.
Реконструирани бяха и някои пътни връзки в общината. На пътя Гарваново – Горски извор бяха извършени СМР за рехабилитация на стойност 50000 лв през периода юли – август 2001г. Средствата са целеви от “И.А. Пътища”. СМР (ново строителство) на стойност 105880 бяха извършени и на път IV-50050 с.Крум, с.Ябълково. Подобриха се пътните връзки между селата и връзката им с общинския център Димитровград и областния център Хасково.

Димитър Хаджииванов
Кмет
Община Димитровград