Проект на Регионално Сдружение на Общините „Марица”:

„Информирани и активни граждани на “Европа”, финансиран по линия на

Комуникационна стратегия на Република България за Европейския Съюз

КЪДЕ ДА НАМЕРИМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ КАТО ГРАЖДАНИ НА ЕС

ПРАВО НА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ И ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

1. Процедури при влизане в държава от ЕС:

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/travelling/entry-procedures/index.html

2. Право на пребиваване в друга страна от ЕС:

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/living/right-residence/index.html

3. Съвети при преместване в друга страна от ЕС:

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/travelling/before-departure/index.html

ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/living/election-rights/index.html

ПРАВО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКА И КОНСУЛСКА ЗАЩИТА В ТРЕТИ СТРАНИ (ИЗВЪН ЕС)

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/citizenship/outside-eu-protection/index.html

ПРАВО НА ПЕТИЦИИ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. Постоянна комисия по петициите към ЕП:

www.europarl.europa.eu/committees/peti_home_en.htm

2. Петиция до ЕП по електронен път може да подадете на адрес:

www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49&language=BG

ПРАВО НА ЖАЛБИ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН

1. Европейски омбудсман:

www.ombudsman.europa.eu

2. Формуляр за жалби до Европейския омбудсман:

www.ombudsman.europa.eu/form/bg/form2.htm

3. Български омбудсман:

www.ombudsman.bg

ПРАВО ДА БЪДЕМ ИНФОРМИРАНИ И ДА КОНТАКТУВАМЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

• Европа Директ (http://ec.europa.eu/europedirect)

•онлайн портал на ЕС за обществени услуги – “Твоята Европа” (http://ec.europa.eu/youreurope)

• електронна поща, като ползвате списъка с контакти на европейските институции (http://europa.eu/geninfo/mailbox/inst_en.htm)

• Европейски супервайзър за защита на данните (www.edps.eu.int)

ПРАВО НА СЪДЕБНА ЗАЩИТА ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1. Съд на Европейската Общност:

www.curia.europa.eu

2. Първоинстанционен съд:

www.curia.europa.eu/bg/instit/presentationfr/index_tpi.htm

ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

www.eur-lex.europa.eu

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ

1. Икономически и социален комитет:

www.eesc.europa.eu

2. Комитет на регионите:

www.cor.europa.eu

3. Звено за връзка с гражданите към ЕП:

www.europarl.europa.eu

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

http://europa.eu/epso

СВОБОДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

1. Министерство на финансите:

www.minfin.bg

2. Комисия за финансов надзор:

www.fsc.bg

3. За Общия пазар на услуги:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_19_en.htm

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ

1. Действащи норми за свободното движение на капитали в ЕС:

http://europa.eu/scadplus/leg/en/s70001.htm

2. Пълен списък на понятието “капитали”:

http://ec.europa.eu/internal_market/capital/docs/nomenclature_en.pdf

3. Министерство на финансите:

www.minfin.bg

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

1. Министерство на икономиката и енергетиката:

www.mee.government.bg/integration/eu.html

2. Списък с полезни сайтове с информация за свободното движение на стоки:

www.cemark-bg.org/links.htm

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ

1. Европейски служби по заетостта (EURES):

www.europa.eu.int/eures

2. Националната агенция за оценяване и акредитация:

www.neaa.government.bg

3. Национална агенция за професионално образование и обучение:

www.navet.government.bg

4. За регулираните професии:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/specific-sectors_en.htm

5. Сайтове на международни организации на някои регулирани професии:

www.ace-cae.org; www.ccbe.org; www.fve.org; www.eudental.eu

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ЕС

СОЛВИТ (SOLVIT) е онлайн мрежа, чрез която държавите членки на ЕС си сътрудничат за разрешаването без съдебни процедури на проблеми, причинени от неправилно прилагане от страна на администрациите на правото на ЕС в областта на вътрешния пазар.

1. СОЛВИТ на ЕК:

www.ec.europa.eu/solvit

2. Български СОЛВИТ център:

solvit@government.bg

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Първият български комисар в ЕК Меглена Кунева отговаря за защита на потребителите

(http://ec.europa.eu/consumers/index_bg.htm)

1. Комисия за защита на потребителите:

http://www.kzp.bg

2. Българска национална асоциация на потребителите:

www.bnap.org

3. Международна мрежа за защита на потребителите:

www.icpen.org

4. FIN-NET (мрежа, подпомагаща извънсъдебното разрешаване на финансови спорове):

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

ПРАВА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА

1. Министерство на земеделието и храните:

www.mzgar.government.bg

2. Държавен фонд “Земеделие”, Разплащателна агенция:

www.dfz.bg

3. Глава “Земеделие – Обща селскостопанска политика и развитие на селските райони”:

www.mzgar.government.bg/EU/eu.htm

4. Структурни фондове на ЕС:

www.eufunds.bg

ПРАВО НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Актове на ЕС в областта на БЗР и тяхното въвеждане в българското законодателство:

Министерство на труда и социалната политика – рубрика “Въпроси и отговори”:

www.mlsp.government.bg

ПРАВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1. НЗОК:

www.nhif.bg

2. Национална телефонна линия на НЗОК за граждани: 0800 14 800

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1. www.ec.europa.eu/ploteus – портал с информация за възможностите за обучение в страни от ЕС, образователните системи в Европа и условията за обмен

2.www.ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html – информация за Европейската система за пренасяне на кредити (ECTS), която е разработена, за да гарантира, че обучението в чужбина може да бъде признато. Информация можете да получите от Националния център по академично признаване и мобилност на тел. (02) 921 76 35

3.http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/in_en.html – информация за признаването на дипломите в ЕС

4. www.ec.europa.eu/education/index_en.html – програми на ЕС за обучение и квалификация

5. www.euroguidance.net – европейска мрежа за професионална ориентация

6. www.europass.cedefop.eu.int – информация за документа Европас (Europass)

7. www.europa.eu/youth – Европейски младежки портал за инициативи, включително образователни, за младежи между 15 и 25 г.

8. http://ec.europa.eu/youreurope – порталът на ЕК “Твоята Европа” дава изходна позиция за издирването на информация и съвети за учене, живеене и работа в Европа

9. www.elearningeuropa.info – портал за използването на ИКТ в образованието

ПРАВО НА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

1. Министерство на труда и социалната политика:

• сектор “Координация на схемите за социална сигурност”: тел. (02) 980 11 58

• Евроинтеграция и международни отношения: www.mlsp.government.bg/bg/integration/euro/index.htm

2. ЕК, Координация на схемите за социална сигурност:

www.ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes

3. Регламент 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност:

www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/index1.htm

ПЕНСИОННИ ПРАВА

1. Министерство на труда и социалната политика, сектор “Координация на схемите за социална сигурност”: тел. (02) 980 11 58

2. Национален осигурителен институт:

www.noi.bg

3. ЕК, Координация на схемите за социална сигурност:

http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes

4. Регламент 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица и самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в Общността:

http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/index1.htm

ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ

1. www.eufunds.bg – Единен информационен портал за обща информация за управлението на СФ и КФ на ЕС

2. За структурните фондове, предоставяни на държавите членки, и правилата на тяхното функциониране:

www.ec.europa.eu/regional_policy

3. За схемите за финансиране на помощта, предназначена за трети страни:

www.ec.europa.eu/europeaid

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”