Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

Проект: “Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип ”

(Акроним: Bulgarian-Greek PASSPORT)

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да ви информираме, че Регионално сдружение на общините “Марица”, съвместно с Община Хасково и партньори от Гърция реализира проект “Bulgarian-Greek PASSPORT” /Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип/ по Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013. Предстои да бъде създаден българо-гръцки Бизнес инкубатор и 3 Информационни центъра в България и Гърция. Основната цел е да се подобри икономическото и социалното развитие на трансграничния регион чрез подпомагане на малкия и среден бизнес от двете страни на границата, увеличаване на конкурентноспособността чрез насърчаване на предприемачеството, създаване на мрежа за сътрудничество и инвестиране в човешки ресурси.

В рамките на проекта ще бъде разработен специален Интернет Бизнес Портал, с актуална информация относно търговските фирми и компании в българо-гръцкия пограничен регион, която ще бъде публикувана на български, гръцки и английски език.

В тази връзка имаме удоволствието да ви предложим един наистина ефективен начин да презентирате фирмата и дейността си в специализираното интернет пространство, което може би ще ви срещне с вашите бъдещи бизнес партньори и клиенти извън границите на страната. Бихме искали да отбележим, че предлаганата възможност е напълно безплатна за вас и вие не поемате никакви финансови ангажименти.

Ако проявите интерес към нашето предложение, очакваме кратка презентация на вашата фирма с актуални адреси и телефони за контакти.

Информацията изпращайте в офиса на РСО „Марица” dstamatova@maritza.info.

Възползвайте се… рекламата е ключът към успешния бизнес!

Eкипът на РСО „Марица”

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”