Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2004 Фонд за малки проекти в подкрепа на икономическото развитие и насърчаване на заетостта, Бюджетна линия: BG : 2004/016-782. 01. 02 Проект “ Бизнесът на Хасково и Еврос – заедно в Европа ”

Договаряща страна: Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

Водеща организация: Регионално сдружение на общините “Марица”

Партньор: Сдружение на пограничния регион «Еврос»

Териториален обхват: Проектът се изпълнява на територията на общините-членове на РСО “Марица” и на Област Еврос, Гърция.

Обща цел:

Да допринесе за устойчиво развитие, подобряване на бизнес средата и насърчаване на заетостта в трансграничния регион Хасково, България и Еврос, Гърция чрез обмяна на опит и създаване на ефективни партньорства.

Конкретни цели:

Да повиши информираността и знанията на българския бизнес сектор по отношение на възможностите за усвояване на средства от европейските фондове
Да представи техническите изисквания на ЕС и методите за осъществяване на бизнес в целевия регион
Да повиши конкурентоспособността на бизнес сектора от двете страни на границата чрез обмяна на опит и създаване на потенциални възможности за трансгранично бизнес сътрудничество
Да подобри инвестиционната среда чрез укрепване капацитета на местните власти за осъществяване на успешни публично частни партньорства

Целеви групи:

Представители на бизнеса от регион Хасково, България и регион Еврос, Гърция
Ръководствата на местните и регионални власти от регион Хасково, България и регион Еврос, Гърция
НПО работещи в областта на бизнес развитието от двата региона
Дейности:

1. Сформиране на екип по проекта

Управителен комитет
Изпълнителен комитет
2. Дейности по проучване и анализ

Разработване на въпросник
Провеждане на проучване сред бизнес сектора от двете страни на границата
Разработване на Информационен профил представящ нуждите от обучение на бизнеса от двата погранични региона
3. Дейности по ориентация и обмяна на опит

Семинар «Технически изисквания и стандарти на ЕС»
Семинар «Търговски аспекти на присъединяването. Публично-частни партньорства – възможности и добри практики»
Обучителна визита в Гърция
4. Издания

Наръчник „Насоки за изискванията и стандартите на ЕС в сектор Селско стопанство”
Наръчник „Насоки за изискванията и стандартите на ЕС в сектор Промишленост”
Наръчник „Насоки за изискванията и стандартите на ЕС в сектор Услуги”
Информационен гид «Бизнес в Европа»
5.Дейности по прозрачност и популяризиране:

Работа с медиите
Информационни инструменти
Издания, представящи проекта
Заключителен форум „Бизнес без граници”

Очаквани резултати:

Повишени знания на българския бизнес сектор относно възможностите за усвояване на европейските фондове.
Представени технически изисквания на ЕС и положителни практики на тяхното приложение.
Обменен опит между бизнеса от двете страни на границата.
Създадени трансгранични бизнес партньорства.
Засилен капацитет за осъществяване на успешни публично-частни партньорства.
Събуден систематичен и успешен интерес в бенефициентите от двете страни на границата да участват в Европейски програми за трансгранично сътрудничество.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”