Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

Проект: “Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип ” (Акроним: Bulgarian-Greek PASSPORT)

Договаряща страна: Министерство на икономиката, конкурентоспособността и доставка, Република Гърция

Финансираща програма: Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013

Водеща организация: Регионално сдружение на общините “Марица”

Партньори: Община Хасково, Местно сдружение на общините и общностите „Еврос”, Индустриална асоциация на източна Македония

Обща цел

Стимулиране на предприемачеството, повишаване на конкурентоспособността, инвестиране в човешкия капитал; подобряване на икономическото и социалното развитие на трансграничния район чрез създаване на специфични бази данни, използване на информационните технологии и разработване на специфични услуги за малките и средни предприятия в региона.

Конкретни цели

Разработване и създаване на българо-гръцки бизнес инкубатор, с цел стимулиране на предприемачеството и да се инвестира в човешкия капитал в трансграничния регион.

Разработване и създаване на три общи българо-гръцки инфо точки за бизнес информация в областите Хасково, България, префектура Еврос, Гърция и префектурата на Кавала, Гърция, така че да се повиши конкурентоспособността на малките и средни предприятия, с цел стимулиране на общите българо-гръцките икономически и търговски дейности, за създаването на условия за обмен на добри практики, ноу-хау и опит в трансграничния регион.

Разработване и активиране на интернет – сайт свързан с трансграничния портал за създаване на мрежи за сътрудничество, привличане на инвестиции, повишаване на компетенциите и квалификацията на малките и средни предприятия в трансграничната зона, както и улесняване на развитието на отворения пазар на труда”

Целеви групи

– Ръководствата на общините-членове на РСО “Марица”

– Потенциални инвеститори

– Новооткрити фирми, работещи на територията на целевите общини

– Представители на малки и средни фирми от целевите общини

– Граждани на целевите общини по проекта

Дейности

1. Изграждане на българо-гръцки бизнес инкубатор на територията на област Хасково

2. Създаване на три инфо точки за бизнес информация в областите Хасково, България, префектура Еврос, Гърция и префектурата на Кавала, Гърция

3. Събития

– Ремонтиране и оборудване на сградата, където ще бъде разположен българо-гръцкия бизнес

– Проучване на пазара за за избор на клиентите на бизнес инкубатора в България и Гърция

– Организиране на обучения на работещите в бизнес инкубатора, създаване на интернет – сайт

– Създаване и промоциране на бизнес каталог с фирмите, работещи на територията на общините – партньори

– Организиране на конференция за трансгранично развитие с 50 участника, организиране на окончателен форум за трансгранично развитие

– Шест редовни заседания на Съвета на управителите на бизнес инкубатора

– Три срещи на партньорите по проекта

4. Издания и комуникационни средства:

– Създаване на бизнес каталог с всички регистрирани фирми на територията на общините – партньори

– Каталог с инвестиционните възможности/проекти на общините

5. Популяризиране на проекта:

– Работа с медиите – 20 платени публикации в България и Гърция

– Промоционални материали, представящи проекта – USB – устройства, брошури, информационни табла, презентационни папки

6. Развитие на механизъм за осигуряване на бъдещата издръжка на центъра

Очаквани резултати

– Промоциране на инвестиционните и бизнес възможности в целевите общини

– Стимулиране на икономическото развитие на територията на партньорите по този проект

– Осъществен маркетинг за привличане на инвеститори в целевите общини

– Стабилизирано сътрудничеството между бизнеса и целевите общини

– Стимулиране на предприемачеството в транграничния регион

– Представена и популяризирана европейската политика за подобряване на бизнес средата,чрез развитието на бизнес инфо-точките

– Развитие на конкурентноспособността и общата икономическа и търговска бизнес среда в трансграничния регион

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”