IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008
PROJECTS WITHOUT BORDERS

http://www.ipacbc-bgtr.eu

Project: „Capacity building for border municipalities about strategic planning“

Проект: „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини“

Договарящ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Финансираща програма: Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция

Водещ партньор: Сдружение на общини Мерич

Партньор 2:  РСО „Марица“

Продължителност на проекта: 1 юли 2011 – 30 април 2012 г.

Обща цел: да допринесе за икономическото и социалното сближаване на пограничните региони а България и Турция.

Конкретни цели:

– да се стимулира партньорството в съвместни проекти между местните власти в общините в трансграничния регион.
– принос в развитието и качеството на предлаганите услуги в пограничния регион като резултат от стратегическо планиране,
– преценка на настоящото положение и дефиниране на общите проблеми пред местните власти от двете страни на границата,

Целеви групи: експертите общинските администрации, които ще бъдат обучени, ръководства на общини които ще вземат участие в информационните семинари; представители на местни институции

Дейности:

– Създаване на екип по проекта и провеждане на регулярни партньорски срещи

– Провеждане на Информационен семинар за кметове

– Обучителен семинар 1 за служители на общините в отделите по околната среда

– Обучителен семинар 2 за служители на общините в отделите за планиране

– Дискусионна кръгла маса за кметове

– Регионална конференция за общини

– Публикуване на резултатите по проекта и представянето на конференцията

Очаквани резултати:

– на ниво програма: повишен брой на социалните връзки и партньорства и подобрена среда за развитие на партньорства през граница;

– на ниво проект: подобрен капацитет на общините за стратегическо планиране

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на капацитет за стратегическо планиране в пограничните общини” (Capacity building for border municipalities about strategic planning), финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, (CCI number 2007CB16IPO008) Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”