Проект: “ Инвестиционен център “Марица” – възможности и перспективи”
Project: “ One Stop Investment Centre Maritza – opportunities and perspectives”

Програма ФАР 2004 – Проект BG 2004/016-711.11.04
“Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”/”Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство”
PHARE 2004 Programme – Project BG 2004/016-711.11.04
“Support for Increasing the Competitiveness of Bulgarian Enterprises”/Public-Private Partnership Grant Scheme

The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България

Проект: “Инвестиционен център “Марица” – възможности и перспективи”

Договор номер: BG 20004/016-711.11.04/ ESC / G / PPP / B -047

Договаряща страна: Министерство на икономиката и енергетиката

Финансираща програма: Програма ФАР “Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”/”Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство”

Водеща организация: Регионално сдружение на общините “Марица”

Партньори: Община Хасково и Община Димитровград

Обща цел

Да допринесе за подобряване на бизнес средата на територията на общините-членове на РСО „Марица” чрез стимулиране развитието на публично-частни партньорства и регионални инвестиционни дейности.

Конкретни цели

Изграждане на Инвестиционен център „Марица” за подкрепа на частния и публичния сектор и потенциалните инвеститори на местно и регионално ниво чрез стимулиране развитието на регионални инвестиционни дейности на територията на общините-членове на РСО „Марица” и промоциране на идентифицираните инвестиционни възможности.
Разработване на инвестиционен и икономически профил на общините-членове на РСО „Марица”, които са част от Южен централен район за планиране
Провеждане на положителен маркетинг за привличане на директни инвестиции в общините-членове на РСО „Марица”
Целеви групи

Ръководствата на общините-членове на РСО “Марица”
Потенциални инвеститори
Фирми, работещи на територията на целевите общини
Публични власти
Граждани на целевите общини по проекта
Дейности

1. Структуриране на Инвестиционен център «Марица»

2. Информационно о сигуряване на центъра

3. Събития

Откриване на инвестиционен център «Марица»
Представяне на инвестиционните възможности на общините-членове на РСО «Марица» на Международен Пловдивски Панаир
4. Издания и комуникационни средства:

Презентация на Инвестиционен център „Марица”
Каталог с инвестиционните възможности/проекти на общините
5. Популяризиране на проекта:

Работа с медиите
Издания, представящи проекта
6. Развитие на механизъм за осигуряване на бъдещата издръжка на центъра

Очаквани резултати

Промоцирани инвестиционните и бизнес възможности в целевите общини
Стимулирано икономическо развитие на територията на общините-членове на РСО „Марица”
Осъществен маркетинг за привличане на инвеститори в целевите общини
Стабилизирано сътрудничеството между бизнеса и целевите общини
Идентифициран и представен инвестиционен потенциал на общините-членове на РСО „Марица”
Представена и популяризирана европейската политика за подобряване на бизнес средата,чрез развитието на публично-частни партньорства
Създаден ефективен механизъм за привличане на инвестиции на местно ниво

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието му е на РСО “Марица”. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.