Развитие на гражданското общество – 2004, Бюджетна линия: BG 2004/016-711.01.01
Проект: “Мобилизиране на ресурсите за подкрепа на регионалното и местно развитие в контекста на европейската интеграция”

Проект: “Мобилизиране на ресурсите за подкрепа на регионалното и местно развитие в контекста на европейската интеграция”

Договор номер: CSDP 2004 – Lot 2 – 057

Договаряща страна: Централно звено за финансиране и договаряне към Министерство на финансите в Република България

Финансираща програма: Развитие на гражданското общество – 2004, Бюджетна линия : BG 2004/016-711.01.01

Водеща организация: Регионално сдружение на общините “Марица”

Основна цел

Укрепване капацитета на местните заинтересовани страни в четирите най-малки общини в региона – Симеоновград, Стамболово, Маджарово и Минерални бани чрез подобряване на техните умения за ефективно използване на Европейските структурни фондове и повишаване на взаимодействието между ключовите действащи лица на регионално ниво.

Конкретни цели

 • Да повиши знанията за ЕС и неговите институции и политики.
 • Да изгради умения за развитие, планиране, бюджетиране и отчитане на проекти.
 • Да повиши разбирането на местните заинтересовани страни относно тяхната роля в използването на европейските Структурни фондове и Кохезионния фонд.
 • Да подобри комуникацията и координацията между регионалните власти, общините и НПО в разработването и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС.
 • Да идентифицира и разработи ключови проекти, избираеми по Структурните фондове и изискванията на оперативните програми.

Целеви групи

 • 16 служители от 4-те целеви общини,
 • представители на останалите 7 общини-членове на Сдружението,
 • представители на 8 местни НПО,
 • 4 представители на регионалните власти от Област Хасково и Област Кърджали.

Основни дейности :

1. Подготовка:

 • информационни срещи за представяне на проекта,
 • подбор на участници в обучителния процес,
 • подбор на експерти,
 • сключване на договори.

2. Разработване на материали за обучителния процес:

 • “Гид в ЕС – политики и законова рамка”
 • Наръчник “Европейски фондове и проекти”
 • Информационен наръчник “ Положителни практики – финансиране на местни инициативи ”

3. Укрепване капацитета на местните заинтересовани страни:

 • провеждане на двудневен обучителен модул с 35 участника,
 • провеждане на тридневен практически курс с 16 участника.

4. Прозрачност и популяризиране:

 • работа с медиите,
 • разработване на издания за популяризиране на проекта,
 • актуализиране на интернет страница,
 • други дейности за визуализация.

Очаквани резултати:

Ситуацията в целевите групи:

 • Подобрен капацитет на местните заинтересовани страни относно ЕС, институциите на ЕС, Структурните фондове и Кохезионния фонд и изградени умения на потребителите за разработване на проекти, планиране на ресурсите, бюджетиране и финансово управление на проекти, мониторинг.
 • Подобрено схващане на местните заинтересовани страни за тяхната роля в използването на европейските Структурни фондове и Кохезионния фонд.
 • Подобрена комуникация и координация между регионалните власти, общините и НПО за планиране, развитие и осъществяване на европейски проекти.
 • Техническия и управленски капацитет на целевите групи:
 • Изградени умения за работа в мрежа, подобрени връзки между местните заинтересовани страни.
 • Повишен капацитет за управление на европейски проекти.
 • Изградени умения за търсене на алтернативни средства за финансиране.
 • Натрупана информация за европейските фондове и изискванията за финансиране на проекти.
  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”