ПРОЕКТ: „ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ИМИГРАНТИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ”

ДОГОВОР No BG EIF 2010/01-02.01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави

За проекта

Проект: „Провеждане на курсове за имигранти в реално време”, Договор No BG EIF 2010/01-02.01

Бенефициент/Изпълнител: Регионално Сдружение на Общините „Марица”

Договаряща институция/Възложител: Министерство на труда и социалната политика

Финансираща програма: Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Годишна програма 2010; Схема BG EIF 2010/01, Процедура „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и укрепване капацитета за реализация на тези дейности”; Компонент 2: Подкрепа за осъществяване на куросве за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българското общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и др.

Общa цел на проекта:

Повишаване степента на интеграция в българското общество на имигранти, чрез изграждане на интернет портал за провеждане на он-лайн курсове, целящи повишаване на социалната им адаптивност и готовност за работа.

Специфични цели:

Да се предостави адекватна помощ за интегрирането на имигранти, избрали Р България за място за живеене;

Да се създадат средства /он-лайн курсове/ за улесняване интеграционния процес и достъпа на имигрантите до основни услуги, работа и образование в България.

Да се даде възможност на повече лица със статут на имигранти, да придобият основни познания по български език, история на България, административни процедури и гражданска ориентация;

Да се даде по-широка гласност за възможностите, които се предлагат за подобряване степента на интеграция на имигрантите в България, както и за правата и задълженията на тези лица.

Целева група:

Имигранти, живущи на територията на област Хасково – 30 души

Основни дейности:

Дейност 1: Организация и управление

Екипът ангажиран с управлението и отчитането на проекта, включва: Ръководител проект; Координатор и Счетоводител. Всеки от членовете на екипа има конкретно разписани задължения. Екипът провежда периодични срещи, на които се обсъждат текущи и актуални въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

За изпълнението на проекта са ангажирани следните специалисти: 2-ма Програмисти за изграждане на уеб-базирана система за он-лайн-курсове; 1 Web-дизайнер за изработване на Интернет сайта по възможно най-лесния и удобен начин за ползване от ползвателите; 1 Преводач /английски език/ за превод на сайта на английски език; 4-ма Лектори, които ще участват в разработването на он лайн-уроците.

Дейност 2: Публичност и визуализация

С цел популяризиране инициативата на проекта, възможностите, които ще бъдат създадени за обучение на лица от целевата група, както и за финансовата помощ от ЕИФ и бюджета на Р България са приложени следните мерки: 1 бр. информационна табела, 3 публикации в печатни медии; 1000 бр. информационни брошури.

Дейност 3: Разработване на он лайн-уроци

Дейността включва разработване на 58 урока по следните теми: български език, история, административни процедури и гражданска ориентация.

Дейност 4: Изграждане на интернет платформа за он-лайн курсове

Създаване на уеб-платформа за он-лайн курсове за ГТД (граждани от трети държави) по следните теми: български език, история на България, гражданска ориентация, административни процедури. Сайтът представлява комбинация от страници със статично и динамично съдържание, представящи проекта и онлайн курсовете. Структурата на сайта ще бъде разделена на две части: администравен модул и потребителска част.

Дейност 5: Отчетност

Дейността включва изготвяне на технически и финансови отчети в съответствие с изискванията на УО. Отчетите ще бъдат изготвени от членовете на екипа при приключването на проекта и ще съдържат цялата необходима информация и приложения.

Очаквани резултати:

Проведена първоначална среща на екипа по проекта – 1 бр.

Проведени минимум 3 работни срещи на екипа по проекта

Сключени договори с членовете на екипа – 3 бр., с експерти – 8 бр.

Изготвен актуален план за работа

Изготвена 1 бр. информационна табела

Изготвени 3 публикации в печатни медии

Отпечатани 1000 бр. информационни брошури

Разработените 58 урока във формат, позволяващ използването му в уеб-базираната платформа за он-лайн обучение

Изградена уеб-платформа за он-лайн курсове за ГТД, предлагаща уроци по 4 основни теми

Изготвени финансов и технически отчети

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО „Марица“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”