ПРОЕКТ: „Трансгранична школа „Местна демокрация“ за изграждане институционален капацитет на местно и регионално ниво“

 • Договор № BG 2003/005-632-03.05
 • Договаряща страна: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (България)
 • Финансираща програма: „ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Турция“ 2003 г. на Европейската общност.

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: Регионално Сдружение на Общините «Марица», гр. Хасково, Република България.

ПАРТНЬОР: Сдружение на Общините «Мерич», гр. Одрин, Република Турция

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: Проектът ще се изпълнява в област Хасково, България и област Мерич /Одрин/, Турция. Общините-членове на Сдруженията „Марица“ (11 броя), България и „Мерич“ (16 броя), Турция са разположени в граничния регион по поречието на река Марица.

ЦЕЛИ:

 • Обща цел:

Подобряване административния капацитет на общините членове на Сдружение „Марица“, България и Сдружение Мерич, област Одрин, Турция с оглед укрепване на трансграничното сътрудничество и създаване реални предпоставки за популяризиране политиката на присъединяване към ЕС.

 • Конкретни цели:

· Изграждане на трансгранична школа „Местна демокрация“, с постоянно действащ екип от представители на българската и турската страна, извършващ обученията на представители на общинска администрация по време и след приключване на проекта.

· Разработване на Проект за Краткосрочна стратегия за регионално трансгранично сътрудничество за периода 2006-2008 г.

· Повишаване квалификацията на държавни и общински служители – администратори от двете страни на границата /секретари, началници на отдели, експерти по евроинтеграция и отделите за разработка на проекти, специалистите по връзки с обществеността/.

· Създаване екип от обучени «обучители» за подпомагане практическото разработване на проекти по общини и мултиплициране опита на проекта.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

· Служителите на общините-членове на РСО „Марица“ от регион Хасково и на Сдружение на Общини „Мерич“ от регион Мерич;

· Ръководствата на общините-членове на РСО „Марица“ от регион Хасково и на Сдружение на Общини „Мерич“ от регион Мерич.

ДЕЙНОСТИ:

1. Структуриране на трансгранична школа „Местна демокрация“:

 • Разработване статут на Трансгранична школа „Местна демокрация“;
 • Разработване на Програми и методики за обучение, обучителните материали и Каталог за дейностите на Школата;
 • Създаване на актуална база-данни за област Хасково и област Мерич;
 • Създаване на Мобилен консултански екип.

2. Обучения:

 • Подбор на обучаеми – провеждане на информационни кампании за подбор на обучаеми от българските и турските общини, за осигуряване на лекторите и модераторите за провеждане на семинарите, техническата обезпеченост на семинарите; разпространяване на информация за обученията чрез местните медии: телевизия, радио, вестници и интернет-страницата на РСО «Марица»;
 • Провеждане на три учебни сесии – две теоретични и една практическа, всяка от които е с продължителност три дни и включва комплекс лекционни и дискусионни занятия по тематични групи.

· Първият семинар е на тема: Европейски Съюз – институционална система, икономическа политика, регионална политика. Ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към ЕС. Съвременни методи на административно обслужване.

· Вторият семинар е на тема: Усвояване на средствата от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС. Успешно разработване на проект.

· Практикум – ще бъдат разработени 7 проекта от 70 обучени в двата семинара.

3. Издания и комуникационни средства:

 • Разработване и издаване на учебни помагала, необходими в процеса на обучение:

· Наръчник «Ролята на местното самоуправление в процеса на присъединяване към ЕС» – 1000 бр.;

· Методическо помагало « Цикъл за управление на проекти» – 1000 бр.;

· Информационен гид „Европа при нас“ – полезни адреси в интернет и информация за източниците на финансиране на общински проект – 1000 бр. в книжен и на CD – 1000 бр.

4. Дейности по прозрачност и популяризиране на проекта:

 • Работа с медиите по специално разработен медиен план;
 • Изработване на издания с цел популяризиране на проекта:

· изготвяне и разпространение на информационни брошура за популяризирането дейностите по проекта и финансовия принос на ЕС- 1 000 бр.;

· изготвяне и разпространение на листовки за популяризиране проекта сред населението за утвърждаване ролята на ЕС – 5 000 бр.

 • Организиране на стартова среща между кметовете на 27-те общини;
 • Организиране и провеждане на Инвестиционен форум «От хора за хора»;
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта.
  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”