Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

Проект: „Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион” (Акроним: GREEN HOLIDAYS)

Договаряща страна: Министерство на икономиката, конкурентоспособността и доставка, Република Гърция

Финансираща програма: Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013

Водеща организация: Регионална агенция за развитие Родопи, Гърция

Партньори: Dimossineteristiki Еврос,Гърция; РСО „Марица“, България и Фондация туристически фонд ПИРИН, България

Обща цел

Основната цел на проекта е интегриране и насърчаване на екологично чисти и алтернативни форми на туризъм по отношение на природното наследство в „българо-гръцката“ област – „GREEN HOLIDAYS“.

Конкретни цели

– Създаване на мрежа за насърчаване на вече осъществените дейности, които следват концепцията „GREEN HOLIDAYS“ и привличане на потенциални инвестиции за развитието на алтернативни форми на туризъм в “ българо-гръцката“ област;

– Развитие на „зелени“ процедури за сертификация на туристическите предприятия в „българо-гръцката“ област;

– Разработване на база данни, която ще предоставя цялата необходима информация по отношение на партньорите от мрежата (партньори по проекта и туристически предприятия);

– Разработване на интегрирани туристически пакети, които ще включват дейности, предприятията и друга необходима информация в двете страни на трансграничния регион. Целта е всеки туристически пакет да бъде популяризиран като различно предложение за пътуване;

– Разработване на интегрирана съвместната стратегия за насърчаване на концепцията “ GREEN HOLIDAYS “ в „българо-гръцката“ област;

– Изграждане и развитие на дигитални инструменти за насърчаване на зелени ваканции: карти, интернет страници, бази данни и т.н.;

– Насърчаване на GREEN HOLIDAYS, чрез участие в международни туристически изложения.

Целеви групи

– Туристически организации

– Местни ключови актьори

– Местни власти

– Други (университети, институции)

Дейности

Работен пакет 1 „Управление и координация“

Провеждане на 4 партньорски срещи, изготвяне на отчети, провеждане на финансов контрол и мониторинг на проекта

Работен пакет 2 „Информация и публичност“

2.1. Дизайн и изработване на промоционални материали /брошури, транспаранти, плакати, папки и др./

2.2. Участие в изложения – организация и провеждане на 2 международни туристически изложения в Гърция и 2 международни туристически изложения в България.

2.3. Местни промоционални събитиес – организация и провеждане на 1 местно промоционално събитие в Гърция и на 1 местно промоционално събитие в България.

2.4. Разработване на Интернет страница на проекта

Работен пакет 3 „Сертификат Green-Holidays“

3.1. Разработване и въвеждане на институционална рамка на мрежа Green Holidays

3.2 Процедура по сертифициране на организации в трансграничната област със Сертификат Green-Holidays

3.3. Дизайн на лого на проекта и на мрежа Green Holidays и изработване на знаци с логото.

3.4. Разработване на база данни със ЗЕЛЕНИ организации

Работен пакет 4 „Съвместен анализ на туристическия потенциал и стратегия“

4.1. Анализ на текущото състояние

4.2. Дизайн на туристически пакети/маршрути (3 местни и 2 трансгранични)

4.3. Съвместна стратегия за промотиране на Green Holidays

4.4. Дизайн и изработване на карти (5 вида карти по една на туристически пакет)

Очаквани резултати

Акуратно и ефективно управление и изпълнение на проекта
Ефективно промотиране на мрежата, проекта, туристическите пакети и по-широката концепция за GREEN HOLIDAYS и алтернативните форми на туризъм
Създаване на мрежа и база данни със ЗЕЛЕНИ организации по отношение на начин на работа или сфера на дейност
Разработване на Съвместна стратегия, която да бъде важен инструмент и база за бъдещи дейности и разработването на специфични и пълни туристически пакети, които ще подпомогнат концепцията GREEN HOLIDAYS.

  Този проект се финансира от ЕС   Този проект се изпълнява от РСО „Марица“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие и насърчаване на зелени туристически пакети и създаване на мрежи от предприемачи в трансграничния регион” (“Green” Tourist Packages and Enterprises Network in the Cross-Border Area/GREEN HOLIDAYS), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”