Доклад от Петата Годишна Конференция на РСО “Марица”

Ивайловградска община е разположена в най-югоизточната част на Родопите. Общината разполага с неповторими природни дадености и благоприятно географско разположение на границата с Р Гърция, което е причина и условие за работа по съвместни проекти за развитие на туризма. По силата на именно такъв съвместен проект – INERREG II бяха изработени:

  • Книга “Културни маршрути в Гръцка и Българска Тракия” – Област Еврос и Община Ивайловград:
  • Пътепис на Област Еврос и Ивайловград ;
  • Компакт диск с фотоси от най-значимите културни и исторически обекти.

Предстои голям обем работа по реставриране и консервиране на част от културно-историческото ни наследство. В общината има 50 значими паметници, от които 6 архитектурни, 18 археологически и 26 църкви. Голяма част от тях са обявени за паметници на културата с местно, национално и над-национално значение.

В бъдещите си действия Общината ще се ръководи от приетата Стратегия за развитие до 2006 година. В нея, на основата на преходно-средиземноморския климат и природните условия, са заложени като приоритети развитието на лозарството, зеленчукопроизводството, тютюнопроизводството и животновъдството. В предвид почвено-климатичните условия в общината приоритетно е развитието на лозарството. В момента картотекираните лозови насаждения са 5 900 дка., от които 1300 дка. десертно грозде. Лозарството се очертава като алтернатива и поради високата доходност от единица площ. В града има наличие на база за преработка на грозде – винарска изба с капацитет за около 3000 тона. Създаването на цех за бутилиране на вино и извоюване на марки червени трапезни вина ще е една от насоките, по която ще продължи да се работи. Всичко изброено дотук даде основание общината да избере 14 февруари /по стар стил денят на Св. Трифон, известен още като ден на лозаря и винаря/ за Ден на Ивайловград. По предложение на кмета на общината, Стефан Танев, през 2001г. Общинският съвет единодушно прие посочената дата за Ден на Ивайловград, защото тя емблематично свързва града и района с произвежданото грозде и вино. Предложението бе прието и от гражданите, за които през годините празникът е традиция и винаги се е чествувал.

През тази година Общината организира чествуването в пет последователни дни, от 11 до 15 февруари, с много богата и разнообразна програма. Дните бяха открити с изложби, като една от тях бе в сградата на общинската администрация и ще остане там като постоянно действаща изложба, разкриваща исторически административното управление през годините. За първи път ивайловградчани имаха възможност да научат повече за кметовете, управлявали общината от 1912 година до днес, за структурата на администрациите и различното административно деление в България през годините, за мястото на общината в различните околии, окръзи и области. Историческите сведения и портретите на кметовете, които намериха място в сградата на общината, бяха дело на издирвателните и проучвателски действия от страна на общинска администрация, която намери добро сътрудничество с Държавен архив гр. Кърджали.

През последните две години общинските приоритети са фокусирани върху търсенето на алтернативни източници на финансиране. Акцент поставяме върху новите предприсъединителни програми на Европейския съюз с приоритетни области: гражданско общество, инфраструктура, местна власт, законодателство и др.

С цел подобряване средата за развитие на местното самоуправление и обслужване на гражданите, повишаване прозрачността в работата на местната власт, създаване на ефективно партньорство между общината, бизнеса и НПО и не на последно място създаване на временна трудова заетост чрез подобряване на инфраструктурата в общината ни, екип от специалисти на Общинска администрация насочи усилията си към изработване на успешни предложения за проекти пред различни донорски организации.

Положителна практика в тази насока, свързана с подобряване на административното обслужване на населението, бе защитеният пред РСО “Марица” проект – “Аз съм млад, аз съм тук, аз ще ти помогна”. В рамките на този проект бе проведен семинар на тема: “Обслужване на гражданите” и два курса за общински служители за придобиване на компютърни умения и повишаване на познанията им за работа с персонален компютър и програмни продукти. Издаден бе справочник на услугите, предлагани в общинска администрация Ивайловград и указателни табели. Ръководството на Общината споделя виждането за изграждане на така нареченото обслужване на гражданите на едно гише, с което да се улеснят гражданите в ползването на една или друга услуга.

Общината е партньор в проект на читалище “Пробуда” за подобряване на административните услуги по селата, финансиран от фондация “Отворено общество”, свързан с граждански инициативи в българското село. Този проект улеснява жителите от селата, които се обслужват на място и така им се спестява време и средства. По проекта на работа са назначени един координатор и двама информационни мениджъри. Благодарение на доброто партньорство с Общината, читалището бе подпомогнато за включване в програма ПРООН за обучение на читалищни дейци от 300 читалища.

Общински служители участваха в разработването на проект пред програма ФАР на Европейския съюз на обща стойност 90 686 евро за създаване на временна трудова заетост, благоустрояване на централната градска част и озеленяване на междублоковите пространства. Проектът вече стартира и даде възможност на 35 лица, освободени от минните и стоманодобивните предприятия, да работят за подобряване на инфраструктурата в града ни.

Пак от общината ни бе разработен проект за финансиране във връзка с подписан финансов меморандум между РБългария и Европейския съюз по програма ФАР 2001, касаещ общинските пътища, които осигуряват достъп до места, представляващи туристически интерес. Проектът е на стойност 400 000 лева и е класиран на първо място на областно ниво. Предвижда се по него да се реконструира пътен обект “Римски мост – Манастира” край кв. Лъджа. Така ще се свържат исторически паметници на културата и местностите, които ще станат атракция за туристите.

Община Ивайловград има идеята съвместно с БАСЕТ да създаде субтропичен център, където ще се произвеждат и предлагат на пазара субтропични култури.

Другото успешно предложение за проект бе пред Национален фонд “Култура”, чрез който бе финансиран Националният младежки тракийски събор “Илиева нива’2001”. През тази година проект за финансиране на този традиционен събор общината представи пред ДАМС.

В резултат на доброто сътрудничество на общината с БШПОБ и БДЗП бе разработен съвместен проект, който получи финансиране. Така бе изграден Информационен център в града ни. Предстои издаване на презентационна туристическа брошура със средства по същата тази програма.

Общински служители се включиха в изграждането на НПО за работа с младежта. Създадената гражданска група “Армира” защити проект пред английската финансираща организация Чарити Ноу Хау, насочен към децата сираци, полусираци и тези от социално-слаби семейства.

Разработен бе проект и по програма ФРМС за изграждане на детски площадки в ОДЗ “Щастливо детство”.

През месец май в община Ивайловград ще бъде реализиран проект, посветен на Деня на Европа – 9 май, финансиран от Делегацията на Европейската комисия. С разработването на проекта общината си поставя за цел да повиши познанието на жителите на общината за процесите на присъединяване на България към Европейския съюз и съпътстващите го дейности, да популяризира целите и задачите на Европейския съюз, както и основната визия и функция на Делегацията на Европейската комисия.

Очакваме финансиране от ФРМС, програма ИСПА на САЩ, пред които сме кандидатствали с проекти, насочени към подобряване на инфраструктурата и екологичната култура на населението, популяризиране на ЕС и европейската интеграция, както и подобряване средата за развитие на местното самоуправление и работата на младите хора.

Не на последно място добра практика в общината е сътрудничеството с местния бизнес, който се обедини и подкрепи усилията на ръководството за създаване на ГКПП Ивайловград – Кипринос. През изминалата година бе изпратена подписка до тогавашното правителство. Усилията продължиха с набиране на подписи от всички жители на града и селата в подкрепа на идеята за създаване на пункт и бе връчена на президента на РБ Петър Стоянов. В подкрепа на тази идея се обявиха и всички парламентарно представени сили от Хасковски многомандатен избирателен район. С изработеното общо становище те запознаха и премиера на РБ Симеон Сакс Кобургготски.

МРРРБ обяви през месец август 2001 г. процедура за проектиране на ГКПП Ивайловград – Кипринос, която приключи през месец януари. Документи са подали над 90 фирми за изработване на проект на граничния пункт.

Днес Ивайловград осъзнава предизвикателствата на новото време, полага всички усилия за подобряване средата на живот и търси своя шанс за развитие и бъдещ просперитет.

Стефан Танев
Кмет
Община Ивайловград